SJVFS 2007:70

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:70

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär

yrkesutövning;

Saknr D 75

Utkom från trycket

den 21 december 2007

beslutade den 20 december 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1994:1313) om

avgifter vid veterinär yrkesutövning, att verkets föreskrifter (SJVFS 2001:74) om

avgifter vid veterinär yrkesutövning ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 14 januari 2008.

Avgiftsbestämmelserna ska dock tillämpas vid förrättning utförd av

distriktsveterinär intill dess att Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:66)

om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär har genomförts.

MATS PERSSON

Olle

Johansson

(Distriksveterinäravdelningen)