SJVFS 2008:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till

sockerbetsodlare och maskinentreprenörer;

Utkom från trycket

den 25 april 2008

Omtryck

beslutade den 24 april 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (2006:1024) om

omstruktureringsstöd till sockerproducenter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer1

dels att 1-2 § § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas en ny paragraf, 3a §, samt närmast före 3a §

en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1

§

Dessa föreskrifter gäller för sockerbetsodlares och maskinentreprenörers

ansökningar om ersättning för indragna sockerkvoter och värdeförluster för maskiner

enligt förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter.

(SJVFS 2008:24)

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

Kontrakteringsrätt:

Rätt enligt avtal med Danisco Sugar AB att leverera

sockerbetor till det minimipris som garanterades genom

rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari

2006 om den gemensamma organisationen av marknaden

för socker2.

Kontrakteringsrätt är i denna föreskrift synonymt med

termerna ”sockerkvot” och ”socker” i 6 § förordning

(2006:1024) om omstruktureringsstöd till

sockerproducenter.

Maskinentreprenör:

Den som står den ekonomiska risken för värdeförlust på

specialmaskin i samband med omstruktureringen.

Omstruktureringen:

Den frivilliga neddragning av medlemsstaternas

sockerkvot som sker i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande

av en tillfällig ordning för omstrukturering av

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:53.

2 EGT L 58, 28.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0318).

SJVFS 2008:24

sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av

förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den

gemensam ma jordbrukspolitiken3.

Regleringsåret 2005/2006: Den period som börjar den 1 juli 2005 och slutar den 30

juni 2006.

SAM 2005: Jordbruksverkets

ansökningsblankett JSB 11:1 för stödår

2005.

Sockerbetsareal:

Jordbruksmark där det enligt SAM 2005 odlades

sockerbetor, med undantag för foderbetor.

Specialmaskin:

Maskiner som är speciellt utformade för att användas vid

sådd eller skörd av sockerbetor och som användes för

regleringsåret 2005/2006 års skörd. (SJVFS 2008:24)

Vem kan bli berättigad till ersättning?

3 § Sockerbetsodlare som hade kontrakteringsrätt vid utgången av den 20 mars 2006

och som levererade sockerbetor till Danisco Sugar AB regleringsåret 2005/2006, kan

bli berättigade till ersättning.

Maskinentreprenörer som utförde kontraktsarbete med specialmaskin för skörd

regleringsåret 2005/2006, för sockerbetsodlare som uppfyller villkoren i det första

stycket, kan bli berättigade till ersättning.

RETROAKTIVT OMSTRUKTURERINGSSTÖD - SÄRSKILDA REGLER

3a § Sockerbetsodlare som hade kontrakteringsrätt vid utgången av den 20 mars

2006 och som levererade sockerbetor till Danisco Sugar AB regleringsåret

2005/2006, kan bli berättigade till retroaktivt omstruktureringsstöd.

Ansökan enligt 4 § är även en ansökan om retroaktivt omstruktureringsstöd.

Sockerbetsodlare som inte kom in med en ansökan enligt 4-8 § § kan enbart ansöka

om det retroaktiva omstruktureringsstödet. Vid ansökan om enbart det retroaktiva

omstruktureringsstödet ska blanketten JSB99:1, ”ANSÖKAN – retroaktivt

omstruktureringsstöd socker”, användas.

Ansökan om det retroaktiva omstruktureringsstödet ska ha kommit in till Statens

jordbruksverk senast den 15 maj 2008. En för sent inkommen ansökan om retroaktivt

omstruktureringsstöd avvisas.

Avvisning enligt tredje stycket tillämpas inte vid force majeure eller exceptionella

omständigheter. Sådana omständigheter ska anmälas skriftligen till Jordbruksverket

när den sökande är i stånd att anmäla detta.

Storleken på det retroaktiva omstruktureringsstödet fastställs i enlighet med EG:s

grundläggande förordningar för omstruktureringsstödet och baseras på innehavet av

kontrakteringsrätt vid utgången av den 20 mars 2006.

Vid oriktiga uppgifter om ersättningsberättigande kontrakteringsrätt i blankett

JSB99:1, ”ANSÖKAN – retroaktivt omstruktureringsstöd socker”, kan ersättningen

minskas med 10 procent. Är oriktigheten avsiktlig beviljas ingen ersättning. (SJVFS

2008:24)

3 EGT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2

SJVFS 2008:24

HUR ANSÖKAN SKA GÖRAS

4 § Vid ansökan om ersättning för indragen kontrakteringsrätt och/eller ersättning

med anledning av värdeförlust på specialmaskin ska blanketten JSB99:1,

”ANSÖKAN – omstruktureringsstöd socker”, användas.

När är sista ansökningsdag?

5 § Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 28 februari 2007.

Vad ska ansökan innehålla?

6 § En ansökan ska vara komplett ifylld och innehålla uppgifter om all

kontrakteringsrätt och/eller all sådd eller skördad sockerbetsareal som omfattas av

ansökan, beroende på vad ansökan omfattar.

En ansökan ska lämnas in i original och vara undertecknad av sökanden eller

behörig firmatecknare för sökanden. Komplettering med underskrift får göras inom

den tid som Jordbruksverket bestämmer.

Vilka uppgifter kan lämnas efter sista ansökningsdag?

7 § Om Jordbruksverket meddelar att ansökan behöver kompletteras ska

kompletteringen vara inlämnad inom den tid Jordbruksverket anger.

För sen ansökan

8 § En för sent inlämnad ansökan medför att ersättningen reduceras med belopp

motsvarande 10 procent av det ansökta ersättningsbeloppet, per arbetsdag som

ansökan kommer in efter den sista ansökningsdagen enligt 5 §. Ansökan avvisas om

den kommer in mer än 10 arbetsdagar för sent.

Reduktion och avvisning enligt första stycket tillämpas inte vid force majeure eller

exceptionella omständigheter. Sådana omständigheter ska anmälas skriftligen till

Jordbruksverket när den sökande är i stånd att anmäla detta. (SJVFS 2007:53)

BERÄKNING OCH VILLKOR FÖR ERSÄTTNINGEN

9 § Om de samlade ansökta ersättningsanspråken som kan beviljas överstiger de

tillgängliga medlen minskas utbetalningarnas storlek genom en linjär procentuell

neddragning så att de tillgängliga medlen räcker till.

Hur beräknas ersättningen för kontrakteringsrätt?

10 § Ersättningen för att kontrakteringsrätten drogs ned baseras på innehavet av

kontrakteringsrätt den 20 mars 2006. Ersättningen är högst 7,42 euro per ton som den

sökande hade rätt att leverera enligt kontrakteringsrätten.

Ersättningsbeloppet kan även komma att begränsas i enlighet med 6 § förordning

(2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter. (SJVFS 2007:53)

3

SJVFS 2008:24

Hur beräknas ersättningen för värdeförlust på specialmaskin?

11 § Värdeförlust på specialmaskin ersätts i hela landet utom Gotland med högst:

• 5,21 euro per hektar sockerbetsareal som den sökande sådde för skörd

regleringsåret 2005/2006, samt

• 20,83 euro per hektar sockerbetsareal den sökande skördade regleringsåret

2005/2006.

Värdeförlust på specialmaskin på Gotland ersätts med högst:

• 10,06 euro per hektar sockerbetsareal som den sökande sådde för skörd

regleringsåret 2005/2006, samt

• 40,21 euro per hektar sockerbetsareal den sökande skördade regleringsåret

2005/2006.

Den ersättningsberättigande sockerbetsarealen begränsas av storleken enligt SAM

2005. (SJVFS 2007:53)

ÖVRIGT

Oriktiga uppgifter i ansökan

12 § Vid oriktiga uppgifter om ersättningsberättigande kontrakteringsrätt eller sådd

respektive skördad areal kan ersättningen till den sökande minskas med 10 procent.

Är oriktigheten avsiktlig beviljas ingen ersättning.

13 § Jordbruksverket kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

14 § Grundläggande bestämmelser för denna ersättning finns i

1. rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av

en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den

gemensamma jordbrukspolitiken4,

2. kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om

fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)

nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av

sockerindustrin i gemens kapen5, samt

3. förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter.

-------------------------

4 EGT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

5 EGT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

4

SJVFS 2008:24

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2007.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 25 juni 2007.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 30 april 2008.

LEIF DENNEBERG

Lars

Hansson

(Regelutvecklingsenheten)

6 SJVFS 2007:53.

7 SJVFS 2008:24.

5