Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
SFS 2006:1024 i lydelse enligt SFS 2018:1018
Ikraft
2006-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen. Förordning (2010:280).

Förfarandet i stödärenden

2 §  Ansökan om stöd enligt denna förordning skall ges in till Statens jordbruksverk.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökan om stöd enligt denna förordning.

3 §  Jordbruksverket prövar ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

Villkor för stöd

4 §  Utöver vad som följer av artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska företag som får stöd enligt artikel 3.1 i samma förordning se till att byggnader som använts i verksamheten avlägsnas och att de fastigheter som verksamheten bedrivits på återställs i byggbart skick.

[S2]Kraven ska vara uppfyllda senast vid utgången av september 2011.

[S3]Jordbruksverket får bevilja dispens från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (2010:280).

5 §  Av det totala omstruktureringsstödet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till odlare och maskinentreprenörer enligt artikel 3.6 i samma förordning.

[S2]Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska vara regleringsåret 2007/08. Förordning (2008:802).

6 §  Stöd enligt 5 § får i mån av tillgång på medel lämnas i form av ersättning för indragna sockerkvoter samt ersättning för värdeförluster för maskiner som helt eller delvis tagits ur användning till följd av omstruktureringen.

[S2]Av det totala stödet enligt första stycket ska 60 procent ges till odlare och 40 procent till maskinentreprenörer.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av stöd enligt första stycket. Förordning (2008:802).

  • SJVFS 2007:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

7 §  Jordbruksverket får till komplettering och för verkställighet av rådets förordning (EG) nr 320/2006 meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

  • SJVFS 2008:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer
  • SJVFS 2008:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

Tillsyn m.m.

8 §  Tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket utför de uppgifter som avses i artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 320/2006. Förordning (2010:280).

9 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1018).

10 §  Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de stöd som lämnas enligt denna förordning. Förordning (2010:280).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

CELEX-nr
32006R0320
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2008:802) om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före den 1 oktober 2007.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-11-15

Förordning (2010:280) om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Omfattning
ändr. 1, 4, 8 §§; ny 10 §
CELEX-nr
32006R0968
Ikraftträder
2010-05-15

Förordning (2018:1018) om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-07-01