SJVFS 2008:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund

av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657) ;

Saknr K 7:2

Utkom från trycket

den 21 maj 2008

beslutade den 15 maj 2008

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 7 a § epizootiförordningen

(1999:659) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund

av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

att 1 a § ska ha följande lydelse.

Ansökan om ersättning

1 a §1 Ansökan om ersättning enligt 15 § första stycket 1 epizootilagen (1999:657)

för förlust på grund av avlivning och ansökan om ersättning för förlust på grund av

att ägg destrueras ska göras hos Jordbruksverket inom två månader från den dag då

djuret avlivades eller äggen destruerades.

Ansökan i övriga fall ska göras inom sex månader från den dag då anspråket

uppkom.

Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning förlorad.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 12 juni 2008.

MATS PERSSON

Maria

Ekengard

(Nationella

enheten)

1 Senaste lydelse SJVFS 2007:54.