SJVFS 2008:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om diversifieringsoch övergångsstöd till sockerproducenter

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om diversifierings-

och övergångsstöd till sockerproducenter;

Utkom från trycket

den 12 maj 2008

beslutade den 8 maj 2008

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4 och 31 §§ förordningen

(2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter följande.

1 kap. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Författningens tillämpningsområde

1 § Denna författning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av

en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om

ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jord-

brukspolitiken1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om faststäl-

lande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättan-

de av en tillfällig ordning för omstruktering av sockerindustrin i gemenskapen2,

3. förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till socker-

producenter.

Stödformer

2 § Denna författning gäller följande former av stöd

Företagsstöd inom diversifieringsstödet

1. Investeringsstöd för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

2. Stöd för köp av externa tjänster för diversifiering till annan verksamhet än

jordbruk,

3. Stöd för köp av kompetensutveckling

Projektstöd inom diversifieringsstödet

4. Stöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

5. Stöd för förnyelse och utveckling av bygden,

1

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2

EUT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

SJVFS 2008:29

2

6. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn,

7. Stöd för att anordna kompetensutveckling,

8. Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelser och genomfö-

rande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde.

Företagsstöd inom övergångsstödet

9. Investeringsstöd för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

c) förädlingsverksamhet.

Projektstöd inom övergångsstödet

10. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn.

3 § Särskilda villkor för företagsstöd och projektstöd finns i kapitel 2 och 3.

Definitioner

4 § I denna författning förstås vissa termer med följande definitioner.

Direkt kostnad:

Faktisk kostnad som direkt och i sin helhet hör till en insats.

Den gröna sektorn:

Sektor som omfattar jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruks-

näringen, inklusive förädling av produkter från dessa.

Eget arbete:

Arbete som utförs av stödmottagaren, dennes make eller

maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon eller

barn. Som eget arbete räknas också arbete som utförs av an-

ställda vid företaget, såvida inte anställningen enbart hänför

sig till insatsen.

Ekonomisk bärkraft:

Företagets långsiktiga möjligheter att uppnå ett positivt eko-

nomiskt resultat.

Ersättningsinvestering: Underhåll eller utbyte av en anläggning, utrustning eller grö-

da mot liknande som i huvudsak har samma funktion, pre-

standa eller egenskap.

Generell kostnad:

Kostnad som avses i artikel 55.1 c i kommissionens förord-

ning (EG) nr 1974/20043.

Indirekt kostnad:

Kostnad som stödmottagaren har i sin ordinarie verksamhet

och som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till en insats

men som ändå är väsentlig för insatsens genomförande.

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15 (Celex 32006R1974).

SJVFS 2008:29

3

Insats:

Ett projekt, avtal, arrangemang eller annan verksamhet som

enligt definitionen i artikel 2 e i rådets förordnig (EG) nr

1698/20054 valts ut enligt de kriterier som fastställts för

Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007 – 2013, och som

genomförs av en eller flera stödmottagare på ett sätt som bi-

drar till att målen för diversifierings- och övergångsstöden

kan uppnås.

Kostnad:

En direkt eller indirekt kostnad som medför en faktisk utgift

för en insats.

LAG:

Lokal utvecklingsgrupp som definieras i 1 kap. 4 § förord-

ningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgär-

der.

Mobil anläggning:

Anläggning som är avsedd för att flyttas.

Omstrukturering:

Den frivilliga neddragning av medlemsstaternas sockerkvot

som sker i enlighet med rådets förordning (EG) nr 320/20065.

Sockerproducent:

De sockerbetsodlare som hade kontrakteringsrätt vid utgång-

en av den 20 mars 2006 och som levererade sockerbetor till

Danisco Sugar AB regleringsåret 2005/2006.

Stödbelopp:

Summan av stöd från den tillfälliga fonden för omstrukture-

ring av sockerindustrin i gemenskapen inom Europeiska ga-

rantifonden för jordbruket.

Grundläggande krav för en ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

5 § En ansökan, som ska göras på blanketter som Jordbruksverket har fastställt, ska

göras skriftligen på det sätt, inlämnas inom den tid och innehålla de uppgifter som

framgår av EG:s regler, denna författning eller den blankett på vilken uppgifterna ska

lämnas. Detsamma gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan. Upp-

gifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock lämnas

muntligt om länsstyrelsen medger det.

De blanketter som ska användas framgår av bilaga 1.

6 § En ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för

sökanden. Komplettering med underskrift får göras inom den tid som länsstyrelsen

bestämmer.

7 § För att en ansökan ska anses inkommen ska den ha lämnats på blankett som

Jordbruksverket har fastställt. En ansökan via fax eller e-post anses inkommen vid

samma tidpunkt om originalet lämnas in i nära anslutning till detta.

4

EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

5

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

SJVFS 2008:29

4

8 § En ansökan om företagsstöd inom diversifierings- och övergångsstöd ska anses

inkommen även om den har lämnats på blanketten för projektstöd inom diversifie-

rings- och övergångsstöd. Detsamma gäller en ansökan om projektstöd inom diversi-

fierings- och övergångsstöd som har lämnats på blanketten för företagsstöd inom di-

versifierings- och övergångsstöd.

9 § En ansökan ska anses inkommen även om den har lämnats på blanketten för före-

tagsstöd eller projektstöd inom landsbygdsprogrammet om den sökande och åtgärden

uppfyller kraven för stöd och om den sökande medger att ansökan ska avse företags-

stöd eller projektstöd inom diversifierings- och övergångsstödet till sockerproducen-

ter.

Utökad tillämpning

10 § Bestämmelserna får tillämpas även på ansökningar om företags- och projektstöd

som lämnats på blanketterna Ansökan – företagsstöd (LBS 11:1) och Ansökan - pro-

jektstöd (LBS 12:2) om

1. sökanden och åtgärden uppfyller kraven för stöd i denna författning samt de

EG-regelverk och den författning som anges i 1 kap 1 §,

2. ansökan har lämnats in mellan den 1 januari 2007 och den 5 juni 2008,

3. inget stöd betalats ut i ärendet, och

4. sökanden medger detta.

Så betalas stödet ut

11 § I beslutet om stöd får länsstyrelsen ange ett högsta antal delutbetalningar som

stödmottagaren kan ansöka om. Den sista utbetalningen ska omfatta minst 20 procent

av det totala stödbeloppet. Det sistnämnda gäller inte stöd för att anordna kompetens-

utveckling.

Viktiga tidpunkter

12 § Utbetalning av diversifierings- och övergångsstöd sker två gånger per år. För att

utbetalning ska kunna göras under perioden 1 - 31 mars ska ansökan om delutbetal-

ning ha kommit in till länsstyrelsen under perioden 1 augusti - 31 januari.

För att utbetalning ska kunna göras under perioden 1 – 30 september ska ansökan

om delutbetalning kommit in till länsstyrelsen under perioden 1 februari – 31 juli.

Om en ansökan om delutbetalning behöver kompletteras kan utbetalning tidigast

göras i den utbetalningsperiod som följer efter det att ansökan är fullständig.

Sista utbetalningsperiod för stöden är 1 - 15 september 2011.

13 § Ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den dag

som har fastställts i beslutet om stöd och slututbetalning ska göras under den utbetal-

ningsperiod som anges i 12 § beroende på inom vilken ansökningsperiod den fast-

ställda dagen infaller.

Om en ansökan om slututbetalning kommer in till länsstyrelsen efter det senaste

datum för ansökan om slututbetalning enligt beslutet om stöd, ska stödbeloppet mins-

kas. Minskning ska göras med 1 procent per arbetsdag jämfört med det stödbelopp

som stödmottagaren skulle ha haft rätt till om ansökan hade lämnats in i rätt tid. Om

förseningen överstiger 25 kalenderdagar ska ansökan avvisas.

SJVFS 2008:29

5

Om förseningen enligt andra stycket beror på force majeure eller andra exceptio-

nella omständigheter ska minskning av stödbeloppet eller avvisning inte göras.

Fall av force majeure och exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligen till

länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar från den tidpunkt då stödmottagaren är i stånd att

göra detta.

14 § Stödmottagaren kan begära att länsstyrelsen ändrar senaste dag för ansökan om

slututbetalning. Denna begäran om ändring ska ha kommit in till länsstyrelsen senast

den dag som ansökan om slututbetalning ska vara inkommen till länsstyrelsen. En

muntlig begäran anses inkommen vid samma tidpunkt om den bekräftas skriftligen i

nära anslutning till detta.

Överlåtelse av ansökan eller beslut om stöd

15 § Överlåtaren och övertagaren ska gemensamt lämna in en skriftlig ansökan om

överlåtelse av ansökan eller beslut om stöd till länsstyrelsen. Av ansökan om överlå-

telse ska det framgå att övertagaren åtar sig att följa de regler som gäller för stödet. I

de fall beslut om stöd ska överlåtas ska det även framgå att övertagaren åtar sig att

följa villkoren enligt beslutet om stöd.

När en kostnad eller aktivitet inte ger rätt till stöd

16 § Stöd får inte lämnas för en kostnad som betalats innan en ansökan om stöd läm-

nats in till länsstyrelsen. För stöd för köp av kompetensutveckling och för projektstöd

gäller dessutom att en aktivitet inte får vara påbörjad innan ansökan kommit in till

länsstyrelsen.

Tillstånd för investeringen krävs

17 § För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för

investeringen.

18 § Om en investering inte uppfyller villkoret i 17 § vid ansökan om utbetalning,

ska utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte villkoret inom den

tidsperiod som länsstyrelsen bestämmer ska ansökan om utbetalning avslås.

Undantag

19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i denna författning.

2 kap. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÖRETAGSSTÖD INOM DIVERSI-

FIERINGS- OCH ÖVERGÅNGSSTÖDET

Krav för att få företagsstöd

1 § En grundförutsättning för att få företagsstöd är att företaget genom en affärsplan

kan visa att det har ekonomisk bärkraft. Detta krav gäller dock inte för köp av extern

SJVFS 2008:29

6

tjänst för att upprätta en affärsplan eller köp av kompetensutveckling för att kunna

upprätta en affärsplan.

2 § Endast den som är sockerproducent kan få företagsstöd inom diversifieringsstö-

det. För att få företagsstöd inom övergångsstödet krävs att den sökande är sockerpro-

ducent som har upphört med sockerproduktion.

Investeringsstöd

3 § Investeringsstöd får lämnas för kostnader som avser

1. uppförande, inköp eller anpassning av byggnader och andra fasta anläggning-

ar,

2. inköp av nya mobila anläggningar för investeringar i modernisering av jord-

bruksföretag och i förädlingsverksamhet,

3. inköp av nya maskiner och annan ny utrustning inklusive mjukvara till datorer,

4. generella kostnader som är kopplade till kostnader enligt punkterna 1-3.

4 § Investeringsstöd får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingkostnader,

3. stödmottagarens eget material,

4. eget arbete,

5. kostnader för att fylla i ansökan,

6. kostnader för privat boende.

Stöd för köp av externa tjänster

5 § Stöd får lämnas för direkta kostnader som avser inköp av tjänster för att utveckla

företagets verksamhet.

6 § Stöd får inte lämnas för kostnader enligt 4 §.

Stöd för köp av kompetensutveckling

7 § Stöd får lämnas för

1. deltagaravgifter,

2. kurslitteratur,

3. reskostnad vid aktivitet som varar längre än en dag,

4. övernattningskostnad vid aktivitet som varar längre än en dag.

8 § Stöd får inte lämnas för

1. egen nedlagd tid,

2. kostnader för en aktivitet som anordnaren har beviljats stöd för.

SJVFS 2008:29

7

3 kap. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PROJEKTSTÖD INOM DIVERSIFI-

ERINGS- OCH ÖVERGÅNGSSTÖDET

Krav för att få projektstöd

1 § Projektstöd får lämnas till kostnader som avser projektet. Särskilda bestämmelser

för vissa åtgärder finns i 4, 7 och 9 §§.

För investeringar som avser projektet får stöd lämnas för kostnader enligt

2 kap. 3 §. Detta gäller om inte annat följer av 5, 6, 8 och 10 §§.

2 § För att få projektstöd enligt 4 § inom diversifieringsstödet ska minst en av de

samarbetande aktörerna i projektet vara sockerproducent. För att få projektstöd enligt

4 § inom övergångsstödet krävs att den samarbetande sockerproducenten har upphört

med sockerproduktion.

3 § Projektstöd får inte lämnas för

1. leasingkostnader, med undantag för leasingkostnader som avser drift av pro-

jektorganisationen och där avtalet inte innehåller ett restvärde eller en rätt för

leasingtagaren att förvärva leasingobjektet, eller där leasingkostnaderna över-

stiger varans inköpspris,

2. ersättningsinvesteringar,

3. kostnader för gåvor till projektdeltagare,

4. kostnader för att fylla i ansökan,

5. kostnader för privat boende.

Detta gäller om inte annat följer av 5, 6, 8 och 10 §§.

Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn

4 § Stöd får lämnas för ett samarbetsprojekts direkta kostnader.

5 § Stöd får, utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för

1. stödmottagarens eget material,

2. eget arbete,

6 § Stöd får inte lämnas för investeringar i samarbetsprojekt i diversifieringsstödet.

Stöd för att anordna kompetensutveckling

7 § Stöd får lämnas för kostnader för att anordna kompetensutveckling.

8 § Stöd får, utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genomföran-

de av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde

9 § Stöd får lämnas för kompetens- och informationsinsatser som avser

1. studier om de lokala områden där det kan komma att bildas eller redan finns en

LAG,

SJVFS 2008:29

8

2. åtgärder för att sprida information om området och om den lokala utvecklings-

strategin,

3. utbildning för personal som utarbetar och genomför en lokal utvecklingsstra-

tegi,

4. PR-arrangemang och information.

10 § Stöd får utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för investeringar.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 juni 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Maud Henriksson

(Nationella enheten)

SJVFS 2008:29

9

Bilaga 1

Blanketter för ansökan om stöd för och ansökan om utbetalning av företagsstöd och

projektstöd inom diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter.

Följande blankett ska användas för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

av företagsstöd och projektstöd inom diversifierings- och övergångsstöd till socker-

producenter.

Stöd

Blankett för ansökan om

stöd

Blankett för ansökan om utbe-

talning

Företagsstöd Ansökan – företagsstöd inom

diversifierings- och över-

gångsstöd till sockerproducen-

ter

Ansökan – utbetalning företags-

stöd inom diversifierings- och

övergångsstöd till sockerprodu-

center

Projektstöd

Ansökan – projektstöd inom

diversifierings- och över-

gångsstöd till sockerproducen-

ter

Ansökan – utbetalning projekt-

stöd inom diversifierings- och

övergångsstöd till sockerprodu-

center