SJVFS 2008:33

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i växtsortärenden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:33

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i

växtsortärenden;

Utkom från trycket

den 16 juni 2008

beslutade den 12 juni 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 26 § växtförädlarrättsförordningen

(1997:383) och 27 § utsädesförordningen (2000:1330) samt efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i ärenden om svensk växtförädlarrätt och om

intagning av växtsorter i den svenska sortlistan.

Växtförädlarrätt

2 § Den som ansöker om svensk växtförädlarrätt ska betala en avgift på 3 000 kr.

3 § Den som innehar en växtförädlarrätt ska betala en årsavgift på 3 000 kr. Betalas

årsavgiften efter förfallodagen höjs beloppet till 3 600 kr.

4 § Den som lämnar en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt till Jordbruks-

verket för vidarebefordran till Gemenskapens växtsortmyndighet ska betala en avgift

på 400 kr.

5 § Då växtförädlarrätten har övergått på någon annan eller licens upplåtits eller

överlåtits ska en avgift på 300 kr betalas för anteckning i växtsortregistret.

Sortlista

6 § Den som ansöker om godkännande av en växtsort för intagning i den svenska

sortlistan ska betala en avgift på 3 000 kr.

Den som ansöker om förnyat godkännande av en växtsort som är intagen i den

svenska sortlistan ska betala en avgift på 2 000 kr.

7 § Den som är ansvarig för upprätthållandet av en växtsort som är intagen i den

svenska sortlistan ska betala en årsavgift på 2 000 kr.

8 § Provning av en växtsorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som har utförts

i ett annat land eller inhämtande av resultat från sådan provning som tidigare har

utförts i ett annat land ska betalas av sökanden.

Undantag

9

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2008:33

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2008, då Statens växtsortnämnds

föreskrifter (SJVFS 2004:44) om avgifter i ärenden hos nämnden upphör att gälla.

MATS PERSSON

Anna-Clara

Sjöström

(Växtodlingsenheten)

2