SJVFS 2008:34

Statens jordbruksverks föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:34

Statens jordbruksverks föreskrifter om

försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt

modifierade grödor;

Utkom från trycket

den 30 juni 2008

beslutade den 26 juni 2008

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 9 § förordningen (2007:273) om

försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor,

4 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön och 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning

och tillsyn enligt miljöbalken, följande.

Anmälan

1 § Den anmälan av odling av genetiskt modifierade grödor som avses i 4 kap. 4 §

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i

miljön ska göras på blanketten Anmälan – odling av genetiskt modifierade grödor

(V81). Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast två veckor efter sådd

eller sättning.

Information

2 § Den information om planerad odling av genetiskt modifierade grödor som avses

i 4 § förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m.

av genetiskt modifierade grödor ska lämnas till de näringsidkare som brukar

jordbruksmark inom 100 meter från skiften där genetiskt modifierade grödor är

avsedda att odlas.

Informationen ska lämnas senast den 1 november året innan grödorna ska odlas.

3 § Den information om tidigare odling av genetiskt modifierade grödor som avses i

5 § förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m.

av genetiskt modifierade grödor ska lämnas av den som har odlat genetiskt

modifierad potatis på jordbruksmark som inom två år efter odlingen avses brukas av

någon annan.

Odling

4 § Från en odling av genetiskt modifierad majs ska ett avstånd på minst 50 meter

hållas till annans odling av icke genetiskt modifierad majs på jordbruksmark.

Från en odling av genetiskt modifierad potatis ska ett avstånd på minst 3 meter

hållas till annans odling av icke genetiskt modifierad potatis på jordbruksmark.

Avstånden räknas från odlingarnas ytterkanter.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informations-

förfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), senast ändrat

genom rådets rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0069).

SJVFS 2008:34

5 § Kortare avstånd än de som framgår av 4 § får hållas om avtal om detta träffas

med näringsidkare som avser att odla icke genetiskt modifierad gröda av samma art

på närliggande jordbruksmark.

Avgifter

6 § Den som har anmält odling av genetiskt modifierade grödor enligt 1 § ska betala

en avgift på 200 kr till Jordbruksverket för tillsyn och registrering.

Undantag

7

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1-4 och 6 §§.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 september 2008.

MATS PERSSON

Heléne

Ström

(Växtodlingsenheten)

2