SJVFS 2008:42

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder med anledning av fall av blåtunga

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:42

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder med

anledning av fall av blåtunga;

Saknr K 37

Utkom från trycket

den 6 september 2008

beslutade den 6 september 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), följande.

1 § Idisslare får inte förflyttas från ett sådant geografiskt område som anges av

Jordbruksverket i ett särskilt beslut. Bestämmelser om undantag från detta förbud

finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om

tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning

och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter

som kan smittas av bluetongue.1

2 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för åtgärder som avses i

1 § eller för åtgärder som avses i artiklarna 7-9 i kommissionens förordning (EG) nr

1266/2007.

3

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1 § dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 6 september 2008, då verkets föreskrifter

(SJVFS 2007:74) om åtgärder med anledning av fall av bluetongue i Danmark ska

upphöra att gälla. I ärenden som hänför sig till tiden före den 6 september 2008 ska

dock de gamla bestämmelserna tillämpas.

LEIF DENNEBERG

Kristina

Mieziewska

(Enheten för idisslare och gris)

1 EUT L 283,27.10.2007, s. 37 (Celex 32007R1266).