SJVFS 2008:43

Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:43

Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av

idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och

om obligatorisk vaccination;

Saknr K 17

Utkom från trycket

den 8 september 2008

beslutade den 8 september 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), följande.

1 § Provtagning för att kartlägga förekomst av blåtunga ska ske av sådana idisslare

som Jordbruksverket bestämmer och som finns på en anläggning, i en byggnad eller

annan inrättning eller i ett annat område som ligger i en sådan geografisk zon som

anges i ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

2 § Vaccination avseende blåtunga ska ske av sådana idisslare som Jordbruksverket

bestämmer och som befinner sig inom en sådan geografisk zon som anges av

Jordbruksverket i ett särskilt beslut.

3 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för omkostnader i

samband med provtagning enligt 1 §. Bestämmelser om ersättning i samband med

vaccination finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om

förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar.

4

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1-2 §§ dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 8 september 2008.

MATS PERSSON

Kristina

Mieziewska

(Enheten för idisslare och gris)