SJVFS 2008:44

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:44

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med

anledning av fall av blåtunga;

Saknr K 37

Utkom från trycket

den 11 september 2008

Omtryck

beslutade den 11 september 2008

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), att 1 § verkets föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning

av blåtunga ska ha följande lydelse.

Författning kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 § Idisslare får inte förflyttas från ett sådant geografiskt område som anges av

Jordbruksverket i ett särskilt beslut. Bestämmelser om undantag från detta förbud

finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om

tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning

och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter

som kan smittas av bluetongue.2

Inom av Jordbruksverket upprättat spärrområde är all förflyttning av idisslare

förbjuden. (SJVFS 2008:44).

2 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för åtgärder som avses i

1 § eller för åtgärder som avses i artiklarna 7-9 i kommissionens förordning (EG) nr

1266/2007.

3

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1 § dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning3 träder i kraft den 6 september 2008, då verkets föreskrifter

(SJVFS 2007:74) om åtgärder med anledning av fall av bluetongue i Danmark ska

upphöra att gälla. I ärenden som hänför sig till tiden före den 6 september 2008 ska

dock de gamla bestämmelserna tillämpas.

1 Jfr rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 20000 om fastställande av särskilda

bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EUT L 327, 22.12.2000, s.

74, Celex 32000L0075).

2 EUT L 283,27.10.2007, s. 37 (Celex 32007R1266).

3 SJVFS 2008:42.

SJVFS 2008:44

-----------

Denna författning4 träder i kraft den 11 september 2008.

BIRGITTA EK

Kristina

Mieziewska

(Enheten för idisslare och gris)

4 SJVFS 2008:44.

2