SJVFS 2008:46

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, t

036-15 50 00

el:

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,

sperma, ägg och embryon;

SJVFS 2008:46

Saknr J 11

Utkom från trycket

den 7 oktober 2008

Omtryck

beslutade den 2 oktober 2008

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1996:24) om

införsel av djur, sperma, ägg och embryon2

dels att 5, 21-22 d §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5, 21, 22, 22 c och 22 d §§ ska utgå,

dels att i föreskrifterna ordet ”härröra” ska bytas ut mot ”komma”,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1-4, 6-8, 10, 13-20, och 23-27

§§, bilaga 1 till

föreskrifterna samt rubrikerna närmast före 4, 8, 13 och 26 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 22 e §, närmast före 22 e §

en ny rubrik samt en ny bilaga 2 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa

djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur;

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel från länder inom Europeiska unionen (EU) och

sådant tredje land eller del därav varifrån införsel får ske till Europeiska unionen av

djur, sperma, ägg och embryon som inte särskilt regleras i

1. kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om

fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater3

1

Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika

gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065) senast

ändrad genom kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG

avseende införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (EUT

L 114, 1.5.2007, s. 17, Celex 32007D0265) och kommissionens beslut 2005/64/EG av den 26 januari 2005 om genomförande

av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och

centrum (EUT L 27, 29.1.2005, s. 48 (Celex 32005D0064).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:44.

3 EUT L 279, 22.10.2005, s. 47 (Celex 32005R1739).

SJVFS 2008:46

2. kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av

vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import4,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober

2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som

livsmedel5,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av

a. nötkreatur och svin,

b. får och getter,

c.

hästdjur,

d. fjäderfä och kläckägg,

e. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin,

f. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav,

g. sällskapsdjur samt hundar, katter och illrar avsedda för handel, eller

h. import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur, eller

5. Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om handel med

utrotningshotade arter av vilda djur och växter. (SJVFS 2008:46).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

direktinförsel: innebär att Sverige är det första land inom Europeiska unionen som

tar emot varor eller produkter från tredje land

embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

grupp som utför samlandet och prepareringen av embryon,

godkänd

anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning som är

godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet och där en eller flera

djurarter hålls regelbundet och som är avsedd för ett eller flera av följande ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3.

grundforskning, tillämpad forskning eller uppfödning av försöksdjur för

vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet ska kraven som anges i bilaga 1 vara

uppfyllda,

registrerad

handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent eller tillfällig

basis bedriver handel med djur och som har registrerats av avsändarlandets

myndighet för handel inom gemenskapen,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land inom EU eller tredje land, samt

transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll.

(SJVFS 2008:46).

Införseltillstånd

3 § Införseltillstånd krävs för djurslag som inte omnämns i dessa föreskrifter eller

omfattas av de föreskrifter som anges i 1 §. (SJVFS 2008:46).

4 EUT L 84, 24.3.2007, s. 7 (Celex 32007R0318).

5 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

2

SJVFS 2008:46

Direktinförsel från tredje land

4 § Direktinförsel av djur från tredje land får endast ske vid gränskontrollstation på

de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134)

om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge.

Direktinförsel av sperma, ägg och embryon från tredje land får endast ske vid

gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från

tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och vad

gäller fiskprodukter, Island. (SJVFS 2008:46).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

Djurhälsokrav

6 § Djur, sperma, ägg och embryon som förs in ska uppfylla

de djurhälsokrav som

anges i 13-27 §§, samt får inte

misstänkas vara smittade av sjukdom eller uppvisa

några tecken på smittsam sjukdom. De får heller inte komma från områden eller

anläggningar som lyder under några restriktioner på grund av smittsam sjukdom för

aktuellt djurslag. (SJVFS 2008:46).

Särskilda villkor

Registrering

7 § Den som, utan att vara enbart transportör, vill föra in djur, sperma, ägg och

embryon som omfattas av bestämmelserna i 12–27 §§ ska vara registrerad för

införsel hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett

D1946.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju

arbetsdagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från

och med den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in

andra djurslag eller sperma, ägg och embryon från andra djurslag än vad

registreringen omfattar krävs dock en ytterligare anmälan om registrering.

Bestämmelser om att avgift ska betalas för anmälan om registrering för införsel

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för

handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande

djur m.m. (SJVFS 2008:46).

Föranmälan vid införsel från tredje land

8 § Vid införsel av djur från tredje land ska anmälan om införsel ske i enlighet med

artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om

inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje

land som förs in i gemenskapen7.

6 Blanketten kan hämtas på

www.sjv.se

eller skickas efter hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

7 EUT L 49, 19.2.2004, s. 11 (Celex 32004R0282).

3

SJVFS 2008:46

Vid införsel av sperma, ägg och embryon från tredje land ska anmälan om införsel

ske i enlighet med 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om

veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska

unionen(EU), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

(SJVFS 2008:46).

Krav på avsändaren

9 § Införsel från land inom EU av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av

bestämmelserna i 12–20, 23 och 24 §§ får endast ske från registrerad handlare.

(SJVFS 2005:44).

Hälsointyg

10 § Djur, sperma, ägg och embryon som anges i 12–20, 23, 24, 26 och 27 §§ ska,

om inte annat anges, vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med

kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av

en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom

gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung8. Intyget ska utfärdas

av en officiell veterinär. Vid införsel från en godkänd anläggning får intyget vara

utfärdat av den avsändande godkända anläggningens veterinär

.

Vid införsel av apor

till en godkänd anläggning ska dock intyget utfärdas av en officiell veterinär.

Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

Intyget ska i original åtfölja transporten till gränskontrollstationen eller

destinationsorten. Det ska vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet

officiellt språk.

Av intyget ska framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör ska under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer sändningen

och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär. (SJVFS 2008:46).

Härstamningsbevis

11 § Sperma, ägg och embryon som anges i 23 och 24 §§ ska vid införsel åtföljas av

ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska

gemenskapernas kommission.

Apdjur

12 § Införsel av apor (Simiae och Prosimiae) får endast ske från en godkänd

anläggning i avsändarlandet till en av Jordbruksverket godkänd anläggning.

Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag för införsel av djur som har

tillhört en privatperson eller som har beslagtagits eller omhändertagits av Tullverket.

(SJVFS 2005:44).

Hov- och klövdjur

13 § Hov- och klövdjur

1. ska vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

8 EUT L 94, 31.3.2004, s. 44 (Celex 32004R0599).

4

SJVFS 2008:46

3. får inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska komma från ett

område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka, samt

4. ska komma från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och ska ha befunnit sig där sedan födelsen

eller de senaste 30 dagarna före avsändandet. (SJVFS 2008:46).

14 § Idisslare ska, förutom att uppfylla kraven i 13 §, antingen

1. om det gäller nötkreatur och idisslare av arterna buffel (Bubalus bubalus) eller

bison (Bison bison)

komma från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri

besättning, eller

2. komma från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucellos har

förekommit de föregående 42 dagarna och de ska ha genomgått en provtagning med

negativt resultat avseende tuberkulos och brucellos inom 30 dagar före avsändandet.

Hjortar ska i karantän i Sverige genomgå tre provtagningar avseende tuberkulos

med minst ett års mellanrum mellan det första och tredje testet samt minst tre

månaders mellanrum mellan varje enskilt testtillfälle. (SJVFS 2008:46).

15 § Svindjur ska, förutom att uppfylla kraven i 13 §,

1. komma från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet

med negativt resultat ha genomgått en test för att påvisa frihet från

brucellosantikroppar,

2. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svinpest om det

under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av klassisk svinpest i regionen.

Regionens status avseende svinpest eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i

hälsointyget av en officiell veterinär,

3. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine Respiratory and

Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste tolv månaderna har

förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS eller

resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en officiell veterinär,

samt

4.

komma från ett område där inga restriktioner gäller på grund av afrikansk

svinpest. (SJVFS 2008:46).

Fåglar

16 §9 Fåglar (Aves) ska

1. komma från en anläggning eller ett område där inga fall av aviär influensa

(hönspest) har diagnostiserats inom 30 dagar före avsändandet, och

2. komma från en anläggning eller ett område som inte lyder under några

restriktioner avseende Newcastlesjuka. (SJVFS 2008:46).

17 § Papegojfåglar (Psittaciformes spp) ska, förutom att uppfylla kraven i 16 §,

1. komma från en anläggning där psittakos (Chlamydofila psittaci) inte har

diagnostiserats inom de senaste två månaderna före avsändandet. De får inte heller

ha varit i kontakt med fåglar från en anläggning där psittakos har diagnosticerats

inom de senaste två månaderna före avsändandet, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan spåras.

(SJVFS 2008:46).

9 Ändringen innebär bl a att första stycket upphävs.

5

SJVFS 2008:46

Bin och humlor

18 § Införsel av bin (Apis melifera), humlor (Bombus spp) eller deras ägg får ske

under förutsättning att de kommer från ett område som inte lyder under restriktioner

avseende amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller

tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.).

Vid handel inom EU ska sändningen åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet

med kommissionens beslut 2007/265.10Av intyget ska framgå att de hälsokrav som

anges i dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2008:46).

Hardjur

19 §11 Hardjur (Lagomorfer)

1. får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där

rabies förekommit eller misstänkts den senaste månaden före avsändandet, och

2. ska komma från en besättning där alla djur är fria från kliniska symtom på

kaninpest (Myxomatos). (SJVFS 2008:46).

Rovdjur

20 § Andra rovdjur än mink och räv får inte föras in om det inte kan styrkas att

djuren är födda på den anläggning som de kommer ifrån och har hållits i fångenskap

sedan födseln.

Mink och räv får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från en

anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under en tid av

sex månader närmast före avsändandet, om inte ett systematiskt vaccinationsprogram

tillämpas. (SJVFS 2008:46).

21 § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

22 a § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

22 b § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

22 c § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

22 d § har upphävts genom (SJVFS 2008:46).

Införsel av hundar, katter och illrar som ska användas som försöksdjur

22 e § Införsel från tredje land av hundar, katter och illrar till godkända organ,

institut och centra får ske om djuren

1. kommer från ett av de tredjeländer som förtecknas i del B avdelning 2 eller del

C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/200312 och

2. åtföljs av ett veterinärintyg enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

10 Se kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende

införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (Celex

32007D0265).

11 Ändringen innebär bl a att punkten 3 upphävs.

12

EUT L 146, 13.6.2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

6

SJVFS 2008:46

För annan införsel av hundar, katter och illrar som ska användas som försöksdjur

gäller kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52)

om införsel av

sällskapsdjur och hundsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel.

(SJVFS 2008:46)

Sperma, ägg och embryon

23 § Sperma från får, get och hästdjur från länder inom EU ska komma från en

bagg-, bock eller hingststation som är godkänd för handel inom EU .

Införsel av sperma från får, get och hästdjur får ske från tredje land eller del därav

endast under förutsättning

1. att vad gäller sperma från får och get, utbrott av eller vaccination mot mul- och

klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och

2. att sperman från får, get och hästdjur kommer från en bagg-, bock- eller

hingststation eller lagringsstation som är godkänd för export till EU. (SJVFS

2008:46).

24 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin från länder inom EU ska ha

samlats av en godkänd embryosamlingsgrupp i avsändarlandet och ska ha behandlats

i ett godkänt laboratorium.

Införsel av ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin får ske från tredje

land eller del därav endast under förutsättning

1. att, vad gäller ägg och embryon från får, get och svin, utbrott av eller

vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv

månaderna i avsändarlandet, och

2. att äggen eller embryona från får, get, hästdjur och svin har samlats av en

godkänd embryosamlingsgrupp i avsändarlandet och har behandlats i ett godkänt

laboratorium.

(SJVFS 2008:46).

Gnagare

25 § Införsel av fem gnagare (Rodentia) eller färre får ske utan krav på intyg eller

annan dokumentation. Införsel av fler än fem

gnagare får ske under förutsättning att

djuren är uppfödda och sedan födelsen har hållits i fångenskap.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren kommer från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet

var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan

födelsen. (SJVFS 2008:46)

Gnagare som ska användas som försöksdjur

26 § Gnagare (Rodentia) samt embryon, sperma och ägg från gnagare som ska

användas som försöksdjur eller i uppfödning av försöksdjur ska direkt efter införseln

transporteras till mottagarens försöksdjursanläggning.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren, embryonen, sperman och äggen kommer från en anläggning där

det vid tiden för avsändandet inte förekommit lymfatisk choriomeningit,

hantavirusinfektion eller annan smittsam sjukdom. (SJVFS 2008:46).

Reptiler och groddjur

7

SJVFS 2008:46

27 §13Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är uppfödda

i och sedan födelsen hållits i fångenskap.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren kommer från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet

var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan

födelsen. (SJVFS 2008:46).

Särskilda bestämmelser

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

transitering.

Vid transitering ska sändningen införas via tullplats.

29 § Bestämmelser om Tullverkets övervakning av införsel av djur och produkter till

landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. (SJVFS

2005:44).

30

§

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 1 mars 1996. Genom författningen upphävs

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel av djur, sperma,

ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 §§ samt punkten 2 i

övergångsbestämmelserna som ska upphöra att gälla den 1 maj 1996.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur som tappats

före den 1 oktober 1995. (SJVFS 1996:34).

------------------------

Denna författning15 träder i kraft den 1 april 1996.

------------------------

Denna författning16 träder i kraft den 1 januari 1997.

------------------------

13

Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

14

SJVFS 1996:24.

15 SJVFS 1996:34.

16 SJVFS 1996:162.

8

SJVFS 2008:46

Denna författning17 träder i kraft den 15 juli 2005. För hjortar som vid

ikraftträdandet av denna författning genomgår provtagning i karantän gäller 14 §

andra stycket i sin äldre lydelse.

-------------------------

Denna författning18 träder i kraft den 1 januari 2009.

MATS PERSSON

Margareta

Tervell

(Enheten

för

sällskapsdjur)

17 SJVFS 2005:44.

18 SJVFS 2008:46.

9

SJVFS 2008:46

Bilaga 1

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § ska uppfylla följande krav för att kunna bli officiellt

godkänd

Kapitel 1

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen ska

1. vara inhägnad eller klart avgränsad från omgivningen på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns någon risk

för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur samt ha tillgång

till lämpliga karantänsresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från

annat än en godkänd anläggning,

4. ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen för att kunna ta hand om kroppar av

djur som dött eller avlivats på grund av sjukdom, samt

5. antingen ha ett avtal med ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium att utföra

obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga utrymmen där dessa undersökningar kan

göras av en för uppgiften lämplig person under den godkände veterinärens ledning.

Kapitel 2

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Djuren i anläggningen ska vara fria från följande sjukdomar ;

tuberkulos, rabies

apkoppor, ebola, viralhemorragiska sjukdomar

aviär influensa, newcastlesjuka, psittakos

mul- och klövsjuka, mjältbrand, blåtunga, boskapspest, brucellos, elakartad

lungsjuka hos nötkreatur, Mycobacterium bovis , TSE, vesikulär stomatit , rift valley

fever, viral enterit, lumpy skin disease

afrikansk svinpest, enterovirusencephalomyelit hos svin, klassisk svinpest,

vesikulär svinsjuka

får- och getkoppor, peste des petits ruminants

afrikansk hästpest

myxomatos, tularemi

plasmacytos,

infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

amerikansk yngelröta, skalbaggar av typen Aetina tumida, Tropilaelaps kvalster,

europeisk yngelröta (varranos och akarinos)

.

2. På anläggningen ska kontinuerligt föras journal med uppgift om:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen och deras identitet (ålder, kön, art

och i tillämpliga fall individuell märkning),

b. antalet djur som levereras till eller lämnar anläggningen med uppgift om deras

identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning) ursprung och

bestämmelseort,

10

SJVFS 2008:46

c. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen transporteras,

d. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

e. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blodprov eller

annan diagnostik

f. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

g. utförda behandlingar,

h. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive dödfödda djur,

samt

i. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i anläggningen.

3. Anläggningen ska stå under tillsyn av veterinär som godkänts genom ett särskilt

beslut av Jordbruksverket.

Veterinären ansvarar för

a. att lämplig sjukdomsövervakning tillämpas,

b. att en årlig plan för övervakning av sjukdomar och zoonoskontroll upprättas,

c.

att misstänkta dödsfall och anmälningspliktiga sjukdomar omedelbart

rapporteras till Jordbruksverket, samt

d. att de djur som anländer till anläggningen isoleras i nödvändig utsträckning.

4. Anläggningen ska övervakas av en officiell veterinär.

För att godkännandet ska kvarstå krävs att en officiell veterinär

a. besöker anläggningen minst en gång per år,

b. övervakar den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den

årliga planen för övervakning av smittsamma sjukdomar, samt

c. intygar att kraven i denna bilaga uppfylls.

Kapitel 3

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen ska komma från en annan anläggning som är

officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter tillstånd av

den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i kapitel 2

punkt 1 påvisas antingen vid laboratorieundersökning av prover tagna på djur i

anläggningen eller på annat sätt ska detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på förekomst av

någon sjukdom som anges i kapitel 2 punkt 1 ska omedelbart anmälas till

Jordbruksverket.

5. Uppgifterna som avses i kapitel 2 punkt 2 ska bevaras i minst tio år.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt av

Jordbruksverket, om sjukdom som anges i kapitel 2, punkt 1 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något av kraven enligt A

inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har utrotats

och sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga krav för godkännande

åter uppfylls och detta har bekräftats av en officiell veterinär. (SJVFS 2008:46).

11

SJVFS 2008:46

Bilaga 2

12

SJVFS 2008:46

(SJVFS 2008:46)

13