SJVFS 2008:47

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för

handläggning av ärenden enligt förordningen

( 1994:1830 ) om införsel av levande djur m.m;

SJVFS 2008:47

Saknr J 50

Utkom från trycket

den 7 oktober 2008

Omtryck

beslutade den 2 oktober 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.1,

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,

dels att i föreskrifterna orden ”skall” och ”erläggas” ska bytas ut mot ”ska”

respektive ”betalas”,

dels att 1, 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a §

en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter för

1. ansökningar om tillstånd för registrerad importör att föra in djur eller produkter

av animaliskt ursprung,

2. ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd av förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

3. ansökningar om tillstånd för transitering av djur eller produkter av animaliskt

ursprung genom landet,

4. ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser, samt

5. anmälan om registrering för införsel.

I dessa föreskrifter ska begreppet sällskapsdjur ha samma betydelse som i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur samt

hundar, katter och illrar avsedda för handel. (SJVFS 2008:47).

Tillstånd för registrerad importör

2 § Avgift för ansökningar om tillstånd för registrerad importör att föra in produkter

av animaliskt ursprung eller andra djur än hundar och katter som hålls som

sällskapsdjur ska betalas med 500 kronor. (SJVFS 2008:47).

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 1999:88.

SJVFS 2008:47

Registrering för införsel

2 a § Avgift för anmälan om registrering för införsel av djur, sperma, ägg och

embryon enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av

vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur ska betalas med 500 kronor.

(SJVFS 2008:47).

Införseltillstånd

3

§

Avgift för ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd av

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. ska betalas med följande

belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur

400 kr

2. Andra sällskapsdjur än hundar och katter

100 kr

3. Övriga djur och produkter av animaliskt ursprung

500 kr

(SJVFS 1999:88).

Transiteringstillstånd

4 § Avgift för ansökningar om tillstånd för transitering av djur eller produkter av

animaliskt ursprung genom landet ska betalas med 500 kronor.

Ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser

5 § Avgift för ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser ska

betalas med belopp som anges i 3 §.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2008:47).

Betalning av avgift

7 § Avgift för ansökningar ska betalas i samband med att ansökningen lämnas till

Jordbruksverket. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning.

Avgift för anmälan om registrering för införsel ska betalas när registreringen har

bekräftats av Jordbruksverket. (SJVFS 2008:47).

Särskild utredning

8 § Om en särskild utredning eller inspektion behöver göras för att en ansökning ska

kunna prövas, ska sökanden stå för kostnaden för utredningen eller inspektionen.

Kostnaden för resa och traktamente ska beräknas enligt de vid varje tidpunkt

gällande lokala kollektivavtalen för resekostnadsersättning, lönetillägg och

traktamente inom distriktsveterinärorganisationen. Övriga kostnader ska debiteras till

självkostnadspris, dock högst med 3 000 kronor.

9

§

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 15 mars 1998, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:62) om taxa för in- och utförsel av djur och vissa andra

varor ska upphöra att gälla.

2 SJVFS 1998:19.

2

SJVFS 2008:47

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 oktober 1999.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2009.

MATS PERSSON

Margareta Tervell

(Enheten för sällskapsdjur)

3

SJVFS 1999:88.

4

SJVFS 2008:47.

3