SJVFS 2008:51

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:51

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med

anledning av fall av blåtunga;

Saknr K 37

Utkom från trycket

den 30 september 2008

Omtryck

beslutade den 30 september 2008

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), att 1 § verkets föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning

av blåtunga ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 §2Idisslare får inte förflyttas ut ur ett sådant spärrområde som anges av

Jordbruksverket i ett särskilt beslut. Förflyttning av idisslare får heller inte ske från

ett sådant restriktionsområde till ett fritt område som anges av Jordbruksverket i ett

särskilt beslut. Bestämmelser om undantag från dessa förbud finns i kommissionens

förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter

till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av

bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av

bluetongue.3

(

SJVFS 2008:51).

2 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för åtgärder som avses i

1 § eller för åtgärder som avses i artiklarna 7-9 i kommissionens förordning (EG) nr

1266/2007.

3

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1 § dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning4 träder i kraft den 6 september 2008, då verkets föreskrifter

(SJVFS 2007:74) om åtgärder med anledning av fall av bluetongue i Danmark ska

upphöra att gälla. I ärenden som hänför sig till tiden före den 6 september 2008 ska

dock de gamla bestämmelserna tillämpas.

1 Jfr rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 20000 om fastställande av särskilda

bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EUT L 327, 22.12.2000, s.

74, Celex 32000L0075).

2 Senaste lydelse SJVFS 2008:44.

3 EUT L 283,27.10.2007, s. 37 (Celex 32007R1266).

4 SJVFS 2008:42.

SJVFS 2008:51

-----------

Denna författning5 träder i kraft den 11 september 2008.

-----------

Denna författning6 träder i kraft den 30 september 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Kristina

Mieziewska

(Enheten för idisslare och gris)

5 SJVFS 2008:44.

6 SJVFS 2008:51.

2