SJVFS 2008:57

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:57

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till

sockerbetsodlare och maskinentreprenörer;

Utkom från trycket

den 14 n vember 2008

o

Omtryck

beslutade den 13 november 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen (2006:1024) om

omstruktureringsstöd till sockerproducenter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer1

dels att 2-3, 5-6 och 9-11 § § ska ha följande lydelse,

dels att 3 a § upphävs,

dels att rubriken närmast före 3 a § ska utgå.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1

§

Dessa föreskrifter gäller för sockerbetsodlares och maskinentreprenörers

ansökningar om ersättning för indragna sockerkvoter och värdeförluster för maskiner

enligt förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter.

(SJVFS 2008:24)

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

Kontrakteringsrätt:

Rätt enligt avtal med Danisco Sugar AB att leverera

sockerbetor till det minimipris som garanterades genom

rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari

2006 om den gemensamma organisationen av marknaden

för socker2.

Kontrakteringsrätt är i denna föreskrift synonymt med

leveransavtal enligt artikel 3.6 i rådets förordning (EG)

nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en

tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i

gemenskapen och om ändring av förordning (EG)

nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma

jordbrukspolitiken3.

Maskinentreprenör:

Den som står den ekonomiska risken för värdeförlust på

specialmaskin i samband med omstruktureringen.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:24.

2 EGT L 58, 28.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0318).

3 EGT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

SJVFS 2008:57

Omstruktureringen:

Den frivilliga neddragning av medlemsstaternas

sockerkvot som sker i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande

av en tillfällig ordning för omstrukturering av

sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av

förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den

gemensam ma jordbrukspolitiken4.

Regleringsåret 2007/2008: Den period som börjar den 1 oktober 2007 och slutar den

30 september 2008.

SAM 2007: Jordbruksverkets

ansökningsblankett JSB 11:1 för stödår

2007.

Sockerbetsareal:

Jordbruksmark där det enligt SAM 2007 odlades

sockerbetor, med undantag för foderbetor.

Specialmaskin:

Maskiner som är speciellt utformade för att användas vid

sådd eller skörd av sockerbetor och som användes för

regleringsåret 2007/2008 års skörd. (SJVFS 2008:57)

Vem kan bli berättigad till ersättning?

3 § Sockerbetsodlare som hade kontrakteringsrätt vid utgången av den 1 september

2007 kan bli berättigade till ersättning.

Maskinentreprenörer som utförde kontraktsarbete med specialmaskin för

regleringsåret 2007/2008, åt sockerbetsodlare som uppfyller villkoren i det första

stycket, kan bli berättigade till ersättning. (SJVFS 2008:57)

3a § Har upphävts genom (SJVFS 2008:57)

HUR ANSÖKAN SKA GÖRAS

4 § Vid ansökan om ersättning för indragen kontrakteringsrätt och/eller ersättning

med anledning av värdeförlust på specialmaskin ska blanketten JSB99:1,

”ANSÖKAN – omstruktureringsstöd socker”, användas.

När är sista ansökningsdag?

5 § Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 december 2008.

(SJVFS 2008:57)

Vad ska ansökan innehålla?

6 § En ansökan ska vara komplett ifylld och innehålla uppgifter om all

kontrakteringsrätt och/eller all sådd eller skördad sockerbetsareal som omfattas av

ansökan.

En ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för

sökanden. Komplettering med underskrift får göras inom den tid som

Jordbruksverket bestämmer. (SJVFS 2008:57)

4 EGT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2

SJVFS 2008:57

Vilka uppgifter kan lämnas efter sista ansökningsdag?

7 § Om Jordbruksverket meddelar att ansökan behöver kompletteras ska

kompletteringen vara inlämnad inom den tid Jordbruksverket anger.

För sen ansökan

8 § En för sent inlämnad ansökan medför att ersättningen reduceras med belopp

motsvarande 10 procent av det ansökta ersättningsbeloppet, per arbetsdag som

ansökan kommer in efter den sista ansökningsdagen enligt 5 §. Ansökan avvisas om

den kommer in mer än 10 arbetsdagar för sent.

Reduktion och avvisning enligt första stycket tillämpas inte vid force majeure eller

exceptionella omständigheter. Sådana omständigheter ska anmälas skriftligen till

Jordbruksverket när den sökande är i stånd att anmäla detta. (SJVFS 2007:53)

BERÄKNING OCH VILLKOR FÖR ERSÄTTNINGEN

9 § De tillgängliga medlen fördelas mellan de två ersättningsberättigade grupperna,

sockerbetsodlare och maskinentreprenörer, i enlighet med 6 § förordning

(2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter. (SJVFS 2008:57)

Hur beräknas ersättningen för kontrakteringsrätt?

10 § Ersättningen för att kontrakteringsrätten drogs ned baseras på innehavet av

kontrakteringsrätt den 1 september 2007. Ersättningen är minst 36,5 euro per ton som

den sökande hade rätt att leverera enligt kontrakteringsrätten. (SJVFS 2008:57)

Hur beräknas ersättningen för värdeförlust på specialmaskin?

11 § Värdeförlust på specialmaskin ersätts med minst:

• 2 euro per hektar sockerbetsareal som den sökande sådde för regleringsåret

2007/2008, samt

• 8,5 euro per hektar sockerbetsareal den sökande skördade regleringsåret

2007/2008.

Den ersättningsberättigande sockerbetsarealen begränsas av storleken enligt SAM

2007. (SJVFS 2008:57)

ÖVRIGT

Oriktiga uppgifter i ansökan

12 § Vid oriktiga uppgifter om ersättningsberättigande kontrakteringsrätt eller sådd

respektive skördad areal kan ersättningen till den sökande minskas med 10 procent.

Är oriktigheten avsiktlig beviljas ingen ersättning.

13 § Jordbruksverket kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.

3

SJVFS 2008:57

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

14 § Grundläggande bestämmelser för denna ersättning finns i

1. rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av

en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den

gemensamma jordbrukspolitiken5,

2. kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om

fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)

nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av

sockerindustrin i gemens kapen6, samt

3. förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2007.

-------------------------

Denna förf attning7 träder i kraft den 25 juni 2007.

-------------------------

Denna förf attning8 träder i kraft den 30 april 2008.

-------------------------

Denna förf attning9 träder i kraft den 14 november 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Linda Holmström Berglund

(Regelutvecklingsenheten)

5 EGT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

6 EGT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

7 SJVFS 2007:53.

8 SJVFS 2008:24.

9 SJVFS 2008:57.

4