SJVFS 2009:25

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:25

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande

av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet;

Utkom från trycket

den 9 mars 2009

Omtryck

beslutade den 5 mars 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22

§ förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet1att 1, 9 och 13 b §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av

landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av

landsbygden3,

3. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU)4,

4. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till

utveckling av landsbygden, samt

5. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder

(LBU-förordningen),

6. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av

gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma

jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om

ändring av förordningarna (EG) 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007

samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/20035

7. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:12

2 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).

3

EUT L 231, 30.6.2004, s. 24 (Celex 32004R0817).

4

EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698)

5

EUT L 30, 31.1.2009, s.16 (Celex 32009R0073)

SJVFS 2009:25

administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr

1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd

inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem

för jordbrukare6, samt

8. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om

kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling7.

(SJVFS 2009:25)

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin struktur och ännu

inte brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet att årlig

skötsel krävs för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement:

landskapselement som krävs för att kvalificera renvall som

stödobjekt och som uppfyller förutsättningarna i 18 §,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 17 §,

renhägn:

renhägn som uppfyller förutsättningarna i 19 §,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till uppluckring

av grässvålen eller på annat sätt skada markens natur- eller kulturmiljövärden,

stödobjekt: renvallar och renhägn,

traditionell:

huvudsakligen uppförd före motoriseringen av renskötseln, d.v.s. före

1960,

träd och buskar av igenväxningskaraktär: träd och buskar som kunnat etablera sig

p.g.a. att renvallen/renhägnet inte längre används vid renskötsel och/eller som kan

skada natur- och kulturmiljövärden; hit räknas varken de träd och buskar som haft en

funktion i den traditionella renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen

mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller

annan konkurrens från träd och buskar. (SJVFS 2003:21).

Allmänt om ansökningar m.m.

3 § En ansökan, redovisning eller anmälan ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas

inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, LBU-

förordningen, dessa föreskrifter eller den blankett på vilken uppgifterna ska lämnas.

Detsamma gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan, redovisning

eller anmälan.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stöd får dock

lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.

En ansökan, redovisning eller anmälan ska ges in i original och vara undertecknad

av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

En ansökan, redovisning eller anmälan som ska lämnas till länsstyrelsen men

lämnats till Sametinget, eller tvärtom, ska anses som inkommen den dag den lämnats

till någon av ovan nämnda myndigheter. (SJVFS 2007:25)

6

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

7 EUT L 368, 23.12.2006 (Celex 32006R1975)

2

SJVFS 2009:25

4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:20).

Ansökan om godkännande av åtagande för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet (ansökan om åtagande)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2007:25).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2007:25).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2007:25).

Ansökan om utbetalning av stöd

9 § Ansökan om utbetalning för år 2009 ska göras på Sametingets blankett

”Ansökan/ansökan om utbetalning – 2009 natur- och kulturmiljöer i renskötselom-

rådet”. Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 2 april 2009 och ska

innehålla tydliga uppgifter om vem som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt

åtagande.

Är blanketten inte inkommen och det inte tydligt framgår vem som ansöker om

utbetalning senast den 27 april 2009, kan en ansökan om utbetalning inte godkännas.

Komplettering med andra uppgifter får göras inom den tid som länsstyrelsen

begär men alltid innan länstyrelsen har lämnat besked om resultat av administrativa

kontroller eller om att fältkontroll av den sökandes objekt kommer att göras.

(SJVFS 2009:25).

Kompletteringar och ändringar av ansökan

10 § har upphävts genom (SJVFS 2002:37).

11 § Det är tillåtet att dra tillbaka stödobjekt, eller minska stödobjektens omfattning,

från en ansökan om utbetalning av stöd. En sådan ändring ska göras skriftligen innan

länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller av de

aktuella uppgifterna eller att kontrollbesök kommer att ske. (SJVFS 2007:25).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

Anpassning av befintligt åtagande

12 a § Om det vid kontroll eller på annat sätt fastställs av länsstyrelsen att ett

åtagandes omfattning skiljer sig från den omfattning sökanden angivit i sin ansökan

om åtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandets omfattning till de av länsstyrelsen

fastställda uppgifterna. I de fall länsstyrelsen fastställer en större omfattning än den

omfattning sökanden angivit i sin ansökan om åtagande får länsstyrelsen anpassa

åtagandet först efter överenskommelse med sökanden. Anpassningen ska vara

berättigad med hänsyn till syftet med åtagandet. (SJVFS 2001:76)

3

SJVFS 2009:25

Ansökan om övertagande av åtagande m.m.

13 § Sameby eller medlem av sameby får helt eller delvis överta en annan samebys

eller samebymedlems beslut om åtagande eller ansökan om utbetalning av stöd.

Ansökan om ett sådant övertagande ska göras på Jordbruksverkets blankett

”Ansökan om övertagande av stöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet”. (SJVFS 2007:25).

13 a §har upphävts genom (SJVFS 2003:21).

13 b § Blanketten enligt 13 § ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15 juni

2009 och då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en ansökan om

åtagande, ett beslut om åtagande eller en ansökan om utbetalning av stöd,

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till länsstyrelsen och som vid ovannämda tidpunkt

inte uppfyller de i första stycket och i 13 § redovisade kraven på form och innehåll,

utgör och ska behandlas som en ansökan om övertagande först vid den tidpunkt då

handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda. Föreligger endast brister i

fråga om redovisning av överlåtelsens omfattning och ingen komplettering i dessa

avseenden sker, omfattar ansökan endast de uppgifter som redovisats på föreskrivet

sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länsstyrelsen begär

dock alltid innan länsstyrelsen lämnat besked om resultaten av administrativa kon-

troller eller att kontrollbesök kommer att ske. (SJVFS 2009:25).

14 § Är övertagaren annan än berörd sameby ska genom länsstyrelsens försorg den

berörda samebyn ges möjlighet att yttra sig över övertagarens lämplighet att

genomföra åtagandet.

Markering av stödobjekt i terrängen

15 § Gränserna för varje enskilt stödobjekt ska tydligt framgå i terrängen genom

markering eller på något annat likvärdigt sätt. För markeringar gäller skötselvillkor

enligt 20 § under hela stödperioden.

Kontroll

16 § För varje kontrollbesök ska den rapport som avses i artikel 28 i kommissionens

förordning (EG) nr 796/20048 innehålla uppgifter om vilka stödobjekt, skötselvillkor

och andra villkor som kontrollerats samt resultatet av kontrollerna. För renvallar ska

därtill anges vilka typer av värdefulla landskapselement enligt 18 § som förekommer

inom stödobjektet. (SJVFS 2005:20).

8

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

4

SJVFS 2009:25

Kvalificering av stödobjekt

Renvall

17 § För att en traditionell renvall ska vara stödberättigande ska den uppfylla föl-

jande krav

1.

marken och markvegetationen inom hela vallen ska visa på långvarig

renskötsel,

2. vallen ska kräva skötsel för att behålla sina natur- och kulturvärden,

3. minst en fjärdedel av vallen ska bestå av öppen mark,

4. inom eller i nära anslutning till vallen ska det förekomma minst ett värdefullt

landskapselement av de typer som anges i 18 §.

Till renvall får även anslutande viste räknas. (SJVFS 2003:21).

18 § Följande värdefulla landskapselement kan användas för kvalificering av

renvallar enligt 17 § under förutsättning att elementen är fullt synliga ovan mark och

används eller har använts i samband med renskötsel

1. hägn som uppfyller kraven enligt 19 § eller rester av sådant hägn,

2. bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta,

3. bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar,

4. jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar,

5. härd eller rökhärd,

6. träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med renskötsel.

Ett enskilt värdefullt landskapselement får inte användas för kvalificering av mer

än en renvall. (SJVFS 2003:21).

Renhägn

19 § För att ett traditionellt renhägn ska vara stödberättigande ska det uppfylla föl-

jande krav

1. hägnet ska ha använts för renskötsel,

2. hägnet ska vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen.

Till hägn får även anslutande fångstarmar räknas. (SJVFS 2003:21).

Skötselvillkor

20 § Stödmottagaren är skyldig att inom hela renvallen eller renhägnet se till att

1.

träd och buskar av igenväxningskaraktär är borttagna vid slutet av

stödperiodens första år,

2. ingen skadlig ansamling av grenar och kvistar eller förna från gräs, örter, löv

och skott förekommer på marken,

3. värdefulla landskapselement av de typer som räknas upp i 18 § inte skadas eller

tas bort.

Om en renvall vid tillfället för ansökan om åtagande i väsentlig omfattning är

bevuxen med träd och buskar av igenväxningskaraktär får borttagandet skjutas upp

till slutet av stödperiodens andra år. (SJVFS 2003:21).

5

SJVFS 2009:25

21 § Skötselvillkor enligt 20 § gäller för en zon om fem meters bredd på vardera

sidan om renhägn inklusive eventuella anslutande fångstarmar.

För renhägn gäller utöver skötselvillkoren i 20 § att stödmottagaren är skyldig att

underhålla renhägnet på sådant sätt att det är funktionsdugligt eller skulle ha varit det

om hägnet omslutit hela renhagen. Hägnet ska underhållas med naturmaterial

motsvarande naturmiljön på platsen. (SJVFS 2001:76).

Undantag

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge en sökande undantag

från bestämmelserna i 1-16 §§ i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna förf attning9 träder i kraft den 21 augusti 2000, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:27) om miljöstöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet ska upphöra att gälla.

I fråga om stöd som avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2000

gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna förf attning10 träder i kraft den 15 juli 2001. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2001 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna förf attning11 träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om stöd som avser stödår

före stödåret med början den 1 oktober 2002 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna förf attning12 träder i kraft den 15 maj 2003. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2003 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 19 maj 2004. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2004 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 6 maj 2005. I fråga om stöd som avser stödår

före stödåret med början den 1 oktober 2005 gäller äldre författningar.

9

SJVFS 2000:126.

10

SJVFS 2001:76.

11

SJVFS 2002:37.

12

SJVFS 2003:21.

13

SJVFS 2004:28.

6

SJVFS 2009:25

-------------------------

Denna författning15 träder i kraft den 18 maj 2006. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2006 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning16 träder i kraft den 22 mars 2007. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 januari 2007 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning17 träder i kraft den 12 mars 2008. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 januari 2008 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning18 träder i kraft den 1 april 2009. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 januari 2009 gäller äldre författningar.

MATS PERSSON

Lena

Söderman

(Landsbygdsavdelningen)

14

SJVFS 2005:20.

15

SJVFS 2006:31.

16

SJVFS 2007:25.

17

SJVFS 2008:12.

18

SJVFS 2009:25.

7