SJVFS 2009:68

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från Portugal

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:68

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot

introduktion av tallvedsnematod genom omärkt

träemballage och stödjevirke från Portugal;

Saknr T 70

Utkom från trycket

den 3 november 2009

beslutade den 29 oktober 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot

introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från

Portugal ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 12 november 2009.

LEIF DENNEBERG

Sara Johansson

(Växtinspektionen)