SJVFS 2009:69

Statens jordbruksverks föreskrifter om utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:69

Statens jordbruksverks föreskrifter om utbyte av

myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd

på djurskyddsområdet;

Saknr L 4

Utkom från trycket

den 1 december 2009

beslutade den 26 november 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av djurskyddsförordningen

(1988:539) att i följande föreskrifter och allmänna råd ordet

”Djurskyddsmyndigheten” ska bytas ut mot ”Statens jordbruksverk” respektive

”Jordbruksverket” i motsvarande form.

1. Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:21) om djurhållning m.m. (saknr

L 3),

2. Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (LSFS 1988:45) med föreskrifter

och allmänna råd om den etiska prövningen av användningen av djur för

vetenskapliga ändamål m.m. (saknr L 28),

3. Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (SJVFS 1992:11) med föreskrifter

och allmänna råd om utbildningskrav vid användningen av djur för

vetenskapliga ändamål m.m. (saknr L 32),

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:95) om förprövning av

djurstallar (saknr L 35),

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:45) om hållande av

chinchilla som föds upp eller hålls för produktion av skinn eller på annat sätt

hålls i farm (saknr L 119),

6. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om

djurförsök m.m. (saknr L 55),

7. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd

enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande av häst, hund, katt och

övriga sällskapsdjur (saknr L 120),

8. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om

transport av levande djur (saknr L 5),

9. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:11) om hållande av

strutsfåglar (saknr L 10),

10. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:13) om statistikföring vid

djurförsök (saknr L 30),

11. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på

eller injektioner till djur (saknr L 41),

12. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning,

förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur (saknr L

50),

13. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om

villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för

sällskap och hobby (saknr L 80),

SJVFS 2009:69

14. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i

djurparker m.m. (saknr L 108),

15. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur

vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan

förevisning som anordnas för allmänheten (saknr L 118),

16. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete (saknr L

115),

17. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:23) om hållande av dovhjort

och kronhjort i hägn (saknr L 110),

18. Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning

av renar (saknr L 9),

19. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:25) om undantag från

kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur (saknr L 12),

20. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:26) om godkännande av

hovslagare (saknr L 71),

21. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur

vid träning eller tävling (saknr L 13),

22. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:2) om träning och tävling

med djur (saknr L 17),

23. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:3) om hormonbehandling

av djur (saknr L 45),

24. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:6) om djur i undervisning

(saknr L 105),

25. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:8) om odling av fisk (saknr

L 15),

26. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:1) om godkännande av ny

teknik (saknr L 37),

27. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om

cirkusdjur (saknr L 116),

28. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om

djurhållning inom lantbruket m.m. (saknr L 100),

29. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om

hästhållning (saknr L 101), samt

30. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:7) om

avgifter för offentlig djurskyddskontroll (saknr L 42).

-----------

Denna författning träder i kraft den 23 december 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Eva

Kjell

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

2