SJVFS 2009:70

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:70

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän;

Saknr J 26

Utkom från trycket

den 18 november 2009

beslutade den 12 november 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 14 § förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m., att Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS

1979:11) om burfågelkarantän ska upphöra att gälla.

-----------------------

Denna författning träder i kraft den 1 december 2009.

HARALD SVENSSON

Omar

Abdurahman

(Enheten för sällskapsdjur)