SJVFS 2009:87

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:128) om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:87

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:128) om behörighet att vara

markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen

( 1998:812 ) med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet;

Saknr V 12

Utkom från trycket

den 21 december 2009

Omtryck

beslutade den 17 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 6 § förordningen (1998:1388)

om vattenverksamhet m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:128) om

behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

dels

att i föreskriften ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels

att 2, 4 och 6 §§ samt rubriken närmast 6 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i föreskrifterna ska införas den nya paragrafen 3 a §.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Behörighet

1 § Statens jordbruksverk beslutar om behörighet att vara markavvattningssakkunnig

enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Behörigheten gäller verksamhet när det gäller avvattning av mark som inte endast

består av skogsmark.

Kompetenskrav

2 § Behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 1 § kan meddelas den som

avlagt civilingenjörsexamen med vattenbyggnadsteknisk inriktning kompletterad

med för ändamålet relevant agrar fortbildning eller den som avlagt agronomexamen

med hydroteknisk inriktning kompletterad med studier med godkänt resultat i

vattenbyggnadstekniska ämnen vid teknisk högskola. Den sökande ska dessutom med

godkänt resultat ha genomgått en av Jordbruksverket anordnad kurs i handläggning

av uppdrag som markavvattningssakkunnig och genom praktisk tjänstgöring ha

vunnit grundlig kännedom om behandlingen av vattenfrågor.

Kraven i första stycket ska anses vara uppfyllda även av den som har genomgått

likvärdig utbildning och skaffat likvärdig erfarenhet i en annan medlemsstat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den som åberopar en utländsk

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på

den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SJVFS 2009:87

2

utbildning ska vid behov komplettera med en av Jordbruksverket anordnad kurs i

relevant svensk lagstiftning.

(SJVFS 2009:87)

3 § Behörig att vara markavvattningssakkunnig enligt 1 § är den som

1. den 1 januari 1984 innehade tjänst som lantbruksingenjör inom

lantbruksstyrelsen eller lantbruksnämnderna,

2. av regeringen förklarats behörig som förrättningsman enligt 10 kap. 32 §

vattenlagen (1918:523) att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. 32 § mom. 1, 2

och 4,

3. förklarats behörig som förrättningsman att handlägga förrättning enligt 1 § p 3 i

lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1983:43) om behörighet att vara

förrättningsman enligt 12 kap.vattenlagen (1983:291), eller

4. förklarats behörig som förrättningsman att handlägga förrättning enligt 1 § p 2 i

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1991:91) om behörighet att vara

förrättningsman enligt 12 kap.vattenlagen (1983:291).

3 a § Behörig att vara markavvattningssakkunnig enligt 1 § är även den som i en

annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har

befattning eller behörighet som är likvärdig med dem som framgår av 3 §. Den som i

enlighet med detta åberopar en utländsk behörighet ska vid behov komplettera med

en av Jordbruksverket anordnad kurs i relevant svensk lagstiftning.

(SJVFS 2009:87)

4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket meddela behörighet att vara

markavvattningssakkunnig enligt 1 § åt annan än den som uppfyller kraven i 2, 3 och

3 a §§.

(SJVFS 2009:87)

Ansökan

5 § Den som vill förklaras behörig att vara markavvattningssakkunnig enligt 1 § ska

lämna in en ansökan till Jordbruksverket och bifoga de handlingar som åberopas.

Varaktighet

6 § Jordbruksverket kan återkalla behörigheten om den behörige väsentligt missköter

sitt uppdrag eller om det finns andra särskilda skäl.

(SJVFS 2009:87)

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 1999, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:91) om behörighet att vara förrättningsman enligt 12 kap.

vattenlagen (1983:291) ska upphöra att gälla.

När en förrättningsman under pågående

2 SJVFS 1998:128

SJVFS 2009:87

3

förrättning efter den 31 december 1998 frånträder sitt förordnande, skall dock

bestämmelserna i verkets föreskrifter (SJVFS 1991:91) om behörighet att vara

förrättningsman enligt 12 kap.vattenlagen (1983:291) fortfarande tillämpas i fråga

om ersättarens behörighet.

------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 27 december 2009.

MATS PERSSON

Mats Käll

(Vattenenheten)

3 SJVFS 2009:87