SJVFS 2009:91

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:91

Statens jordbruksverks föreskrifter om

seminverksamhet med hund och katt;

Saknr M 7

Utkom från trycket

den 21 december 2009

beslutade den 18 december 2009.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur m.m.följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

anordnare

: den som har fått tillstånd från Jordbruksverket att bedriva ett eller

flera delmoment i seminverksamhet,

ansvarig veterinär

: den veterinär som i enlighet med ett tillstånd för

seminverksamhet utsetts att utföra de veterinära uppgifter som följer av dessa

föreskrifter,

distribution

: alla former av förmedling av sperma,

seminverksamhet

: samling, behandling, lagring eller distribution av sperma samt

seminering, samt

sperma

: ett obehandlat eller behandlat ejakulat från hund eller katt.

Tillstånd

2 § För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd från Jordbruksverket.

Tillstånd kan omfatta ett eller flera av delmomenten samling, behandling, lagring och

distribution av sperma samt seminering.

Ansökan om tillstånd ska lämnas till Jordbruksverket och innehålla uppgifter om

1.

anordnarens namn, adress och telefonnummer,

2.

aktuellt djurslag,

3.

vilket eller vilka delmoment seminverksamheten ska omfatta,

4.

namn och adress till den plats där seminverksamheten ska bedrivas, samt

5.

namn på ansvarig veterinär samt ett intyg från denne att han/hon har åtagit sig

denna uppgift.

Utbildning

3 § Anordnaren ansvarar för att alla som anlitas i seminverksamheten har den

utbildning som krävs enligt 4 och 5 §§.

4 § Den ansvarige veterinären ska ha gått en av Jordbruksverket godkänd utbildning

för aktuellt djurslag.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på

den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SJVFS 2009:91

2

5 § Spermasamling och seminering får bara utföras av en veterinär som har gått en

av Jordbruksverket godkänd utbildning för aktuellt djurslag.

Hygien och smittspridning

6 § Alla delar av seminverksamheten ska skötas med god hygien. Åtgärder ska

vidtas för att förebygga smittspridning. All utrustning som kan komma i kontakt med

djur eller sperma under samling, behandling eller seminering ska rengöras,

desinficeras och i tillämpliga delar steriliseras före användning, om inte

engångsutrustning används.

Villkor för handjur av hund och katt som används i seminverksamhet

7 § Handjur får inte användas i seminverksamhet om det finns anledning att tro att

de saknar förmåga att föröka sig på naturligt sätt.

8 § Sperma som används för seminering ska vara samlad från handjur som är

identitetsmärkta och som vid samlingstillfället inte visar tecken på smittsam sjukdom

som kan spridas med sperma.

Samling, lagring och distribution av sperma samt seminering

9 § Identiteten hos handjur och sperma ska kunna styrkas i alla led av verksamheten.

Identitetsuppgifterna ska omfatta handjurets ras, namn, id-nummer, datum för

spermasamlingen samt vilken veterinär som samlat och behandlat sperman.

10 § Lagring av fryst sperma ska ske i ett ändamålsenligt kärl. En lagringsjournal

ska föras och arkiveras i minst 5 år efter det att sperman använts.

11 § Den ansvariga veterinären ska föra journal över verksamheten. Journalen ska

innehålla uppgifter om använd spermas identitet, hondjurets identitet och

semineringsdatum. Journalen ska arkiveras i minst 5 år.

Övriga bestämmelser

12 § Om en anordnare eller ansvarig veterinär bryter mot dessa föreskrifter kan

Jordbruksverket återkalla tillståndet till seminverksamhet.

13 § Länsstyrelsen ska informera Jordbruksverket om sådana allvarliga brister i

seminverksamheten som uppmärksammas vid offentlig kontroll.

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter

-----------

SJVFS 2009:91

3

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 27 december 2009 då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:26) om seminverksamhet med hund och

katt ska upphöra att gälla.

Sperma som före den 27 december 2009 samlats från handjur som inte är

identitetsmärkta får användas för seminering utan hinder av 8 §.

CHRISTINA HUHTASAARI

Omar Abdurahman

(Enheten för sällskapsdjur)