Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:816 i lydelse enligt SFS 2021:260
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

EU-bestämmelser

2 §  De EU-rättsliga grundförordningar som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Förordning (2021:184).

 • SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur
 • SJVFS 2018:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2010:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2021:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Kontroll av husdjur m.m.

3 §  Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

 1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård, samt
 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

[S2]Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.

 • SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2021:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

4 §  För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä krävs Jordbruksverkets tillstånd.

[S2]Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet.

 • SJVFS 2015:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur
 • SJVFS 2018:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2010:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2009:91: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt

4 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från krav på registrering av anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial enligt artikel 85 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djur- hälsa ("djurhälsolag"). Förordning (2021:260).

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 3 § första stycket 2 skall få säljas under särskild beteckning.

6 §  En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som har anordnats med stöd av 3 § första stycket 2 och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.

[S2]Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften.

7 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får också avse andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Handläggning av ärenden om tillstånd

7 a §  Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1268).

7 b §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken verket ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1268).

 • SJVFS 2010:52: Staten jordbruksverks föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet

Behörig myndighet

8 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar, om inte något annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2021:184).

8 a §  Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över avelsorganisationer och avelsverksamheter som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel). Förordning (2018:1588).

8 b §  Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 39.2 i förordning (EU) 2016/1012. Jordbruksverket ska underrätta kommissionen om webbplatsen där förteckningen offentliggörs. Förordning (2018:1588).

8 c §  Jordbruksverket ska på begäran av kommissionens experter tillhandahålla tekniskt stöd, tillgänglig dokumentation och stöd för att se till att experterna får tillträde till lokaler och platser i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) 2016/1012.

[S2]Jordbruksverket ska, mot bakgrund av rekommendationer i kommissionens kontrollrapporter, vidta de lämpliga uppföljningsåtgärder som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1012. Förordning (2018:1588).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

9 §  Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inte något annat följer av 10 §. Förordning (2021:184).

10 §  Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll av

 1. organiserad hälsokontroll som avser tuberkulos hos kronhjortar och dovhjortar i hägn,
 2. organiserad hälsokontroll som avser maedi visna hos får,
 3. organiserad kontroll som avser avelsfrågor och som anordnas av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, och
 4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel inom EU.

[S2]Länsstyrelserna är också behöriga myndigheter att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket, med undantag för

 1. beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU) 2016/1012, och
 2. beslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avelsverksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU) 2016/1012. Förordning (2021:184).

11 §  Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

[S2]Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav inom tillämpningsområdet för lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2021:184).

Rapporteringssystem för överträdelser

11 a §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:184).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

12 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:184).

 • SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur
 • SJVFS 2015:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur
 • SJVFS 2010:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2009:91: Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt
 • SJVFS 2021:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

13 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt om beräkning av avgifterna. Förordning (2021:184).

Övriga frågor

14 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2015:17: Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

15 §  I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till Jordbruksverket.

[S2]I 20 och 20 a §§ lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2021:184).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

CELEX-nr
32005L0024
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1268) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas i fråga om 7 a § endast på ansökningar som har kommit in till Jordbruksverket efter ikraftträdandet.
Omfattning
nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2018:1016) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1588) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2018-11-01

Förordning (2021:184) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9, 12, 13 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2021:260) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2021-04-21