SJVFS 2010:37

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:37

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av

genetiskt modifierade växter;

Utkom från trycket

den 21 maj 2010

Omtryck

beslutade den 12 maj 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 och 17 §§

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i

miljön och 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn

enligt miljöbalken, samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att 6 - 7 §§

verkets föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

växter2 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns i 13

kap. miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade växter. Bestämmelserna omfattar dock inte vattenlevande växter och

skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd

4 § Den sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information Format,

SNIF) som avses i 2 kap. 3 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i rådets beslut

2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för

sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EUT L 106, 17.4.2001, s. 1, Celex 32001L0018 ).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2004:4.

SJVFS 2010:37

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG3.

Sammanfattningen av ansökan ska lämnas in både på svenska och på engelska.

Rapportering efter genomförd avsiktlig utsättning

4 a § Den rapport som avses i 2 kap. 17 § förordningen (2002:1086) om utsättning av

genetiskt modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i

kommissionens beslut 2003/701/EG av den 29 september 2003 om fastställande av

ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG.

Transport

5 § Transport av genetiskt modifierade organismer ska ske på ett sådant sätt att

spridning av dessa organismer till omgivningen förhindras.

Av märkning eller medföljande dokument ska det framgå att det är genetiskt

modifierade organismer som transporteras. Namn och telefonnummer till en

kontaktperson ska anges.

Avgifter

6 § Ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i

miljön kostar 46 000 kr för ansökan som omfattar högst två arter och högst tre

genkonstruktioner.

Vid ansökan som omfattar fler än två arter eller tre genkonstruktioner ska

avgiften enligt första stycket öka med

1. 8 000 kr per ytterligare art, och

2. 8 000 kr per ytterligare genkonstruktion.

Ansökan om förnyat tillstånd för avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

växter i miljön kostar 26 500 kr. (SJVFS 2010:37).

7 § Inspektion av ett försöksfält ska betalas av tillståndshavaren med 3 900 kr per

besökstillfälle.

Provtagning och analys i anslutning till inspektion ska betalas av

tillståndshavaren enligt självkostnadsprincipen. (SJVFS 2010:37).

8 § Särskilda utredningar i anslutning till tillståndsprövningen ska betalas av

sökanden med 500 kr per timme.

9 § Utredningar av utomstående experter i anslutning till tillståndsprövningen ska

betalas av sökanden enligt självkostnadsprincipen.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att avgifterna enligt 6-9

§§ ska sättas ned eller efterskänkas.

--------------------------

3

EUT L 280, 18.10.2002, s. 62, Celex 32002D0813.

2

SJVFS 2010:37

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2004.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2010.

MATS PERSSON

Heléne

Ström

(Växtodlingsenheten)

3