SJVFS 2010:49

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:49

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 15 juni 2010

beslutade den 14 juni 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1

kap. 30

§ förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

1 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

16 § För att vara berättigad till utbetalning av ersättning enligt 2, 4, 5 och 6 kap. ska

jordbrukaren ha sått utsäde senast den 15 juni ansökansåret.

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas,

Värmlands, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,

Gotlands, Skåne, Blekinge, Örebro och Västmanlands län ska jordbrukaren ha sått

utsädet senast den 30 juni.

Odling av grönsaker, kryddväxter, konservärter och bär ska vara sådd eller

planterad senast den 30 juni.

-----------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2010 och gäller till utgången av år

2010.

MATS PERSSON

Maria

Durling

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:13.