SJVFS 2010:58

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:58

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

hälsoövervakning av fjäderfä;

Saknr K 20

Utkom från trycket

den 20 juli 2010

beslutade den 15 juli 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 5 och 9 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt följande.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om villkor för registrering av och

obligatorisk hälsoövervakning i anläggning med avelsfjäderfä.

Definitioner

2 § I denna författning avses med

anläggning: verksamhet med fjäderfä, registrerad av Jordbruksverket som

anläggning för avelsfjäderfä eller kläckeri godkänd för handel. En anläggning kan

bestå av ett eller flera stall

eller andra byggnader eller markområden där fjäderfän hålls

och som är geografiskt koncentrerade till en enhet. Till anläggningen räknas även

stallens närmaste omgivning,

avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för

produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

anläggning för avelsfjäderfä: Verksamhet med uppfödning eller kläckäggs-

produktion avseende föräldradjur eller far- och morföräldradjur,

bruksfjäderfä:

fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och föds upp för

produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning

vidmakthålla viltstammen

,

daggamla

kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än 72

timmar,

djurutrymme: utrymme avsett för fjäderfäuppfödning eller äggproduktion som är

skilt från annat utrymme genom separat ventilationssystem, täta väggar, golv och tak

samt med upprättade hygiengränser (epidemiologisk enhet),

far- och morföräldradjur: fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur

,

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns

och strutsfåglar (Ratitae) som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion

1 Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom

gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckägg (EUT L343, s.74,

30.11.2009, Celex 32009 L158)

SJVFS 2010:58

av kött eller ägg för konsumtion eller

för att genom utsättning vidmakthålla

viltstammen,

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus som hålls i samma

djurutrymme

,

förrum: rum genom vilket inpassering till eller utpassering från djurutrymme ska

ske via en hygiengräns och som även är avsett för förvaring och byte av

skyddsutrustning samt för personlig rengöring,

föräldradjur:

fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä

,

handel: försäljning, leverans, överlåtelse eller annan form av utsläppande på

marknaden av fjäderfä, kläckägg eller sperma,

hygiengräns: en bänk eller annan avgränsning som sluter tätt vid golvet, är minst

40 centimeter hög och avdelar förrummet i en "ren" del mot djurutrymme och en

"oren" del mot ytterdörren eller vid dörren in till ett av flera djurutrymmen med

gemensamt förrum

,

kläckeri: anläggning som med hjälp av maskinell ruvning och kläckning

producerar mer än 50 000 daggamla kycklingar per år,

kläckerilokal: lokal i kläckeri för lagring, ruvning, kläckning av ägg och sortering

och packning av kyckling,

kläckägg:

befruktade ägg avsedda för kläckning,

officiell

veterinär: en veterinär som fått särskilt förordnande av Jordbruksverket att

utföra sådana uppdrag som EG rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär,

registreras: uppsättas i en av Jordbruksverket skapad förteckning över

anläggningar som uppfyller kraven i denna författning och tilldelas ett för

anläggningen särskiljande nummer, och

stall: byggnad (hus) avsedd för fjäderfäuppfödning eller äggproduktion, bestående

av ett eller flera djurutrymmen och förrum.

Registrering av anläggning

3 § Kläckeri eller anläggning med avelsfjäderfä med höns och kalkoner ska

registreras hos Jordbruksverket.

Anläggning med avelsfjäderfä av annan art än höns och kalkoner ska registreras

hos Jordbruksverket om anläggningen för ut ägg eller fjäderfä till annat land inom

Europeiska unionen eller bedriver export.

4 § Ansökning om registrering ska ske på blankett fastställd av Jordbruksverket.

Villkoren i denna författning ska vara uppfyllda för att registrerad anläggning ska

tilldelas ett registreringsnummer.

5 § Om villkoren i denna författning inte följs kan Jordbruksverket tillfälligt

upphäva eller slutgiltigt återkalla registreringen.

6 § Den som är ansvarig för verksamheten enligt 3 § ska underrätta det laboratorium

som Jordbruksverket anvisar om varje flyttning av flockar från

uppfödningsanläggning till produktionsanläggning. Vid ägarbyte, utökning,

nedläggning eller annan väsentlig ändring av verksamheten i en anläggning ska

Jordbruksverket underrättas inom en månad.

2

SJVFS 2010:58

Allmänna villkor för anläggning

7 § I en anläggning får ingen annan verksamhet utövas än det som anläggningen är

registrerad för.

En anläggning får inte använda sig av personal som utanför anläggningen hanterar

fjäderfä eller produkter av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

Med andra fåglar i fångenskap i andra stycket avses alla fåglar som hålls i

fångenskap av varje annat skäl än de som avses i definitionen av fjäderfä, även

sådana som hålls för uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller

hobbyverksamhet.

Personal som är direkt sysselsatt med annan animalieproduktion än

fjäderfäproduktion ska följa de särskilda hygienregler som den officiella veterinären

godkänt.

Jordbruksverket kan tillåta att samma personal tjänstgör vid flera registrerade

anläggningar om det finns särskilda skäl, såsom servicepersonal, avbytartjänst samt

vid provtagningar, infångande av djur till slakt eller vid könssortering. Sådan

personal ska följa de särskilda hygienregler som godkänts av den officiella

veterinären.

8 § En registrerad anläggning får endast ta emot fjäderfä, kläckägg och sperma som

kommer direkt från en annan registrerad anläggning.

9 § Vid anläggning ska journal föras över verksamheten. Journal för

avelsanläggning och kläckeri ska föras enligt 22 och 48 §§.

Dokumentationen ska bevaras i två år inom anläggningen och på begäran visas för

den officiella veterinären.

10 § Varje anläggning ska ha en officiell veterinär knuten till anläggningen.

11 § En officiell veterinär ska besöka anläggningen eller kläckeriet med följande

tidsintervall

1. vid far- eller morföräldradjuranläggning för uppfödning eller kläckäggs-

produktion, kvartalsvis,

2. vid annan registrerad anläggning än den som avses i punkt 1, halvårsvis, och

3. vid kläckeri, kvartalsvis.

Besöken ska ske under varje äggläggningsperiod vid den tid när det är lättast att

upptäcka sjukdom.

12 § Varje besök enligt 11 § ska innefatta minst följande moment

a. genomgång av anläggningens verksamhet,

b. inspektion av fjäderfäna,

c. undersökning av eventuellt sjukt eller dött fjäderfä,

d. kontroll av att erforderlig provtagning enligt bilaga 2 har ägt rum,

e. tillägg till journalen av förhållanden av veterinärmedicinsk natur samt datum för

veterinärbesök, och

f. genomgång och kontroll av journalen.

Den officiella veterinären ska före den 1 mars varje år avge rapport om i vilka

besättningar kontrollbesök har skett. Rapporten ska lämnas till länsstyrelsen i det län

3

SJVFS 2010:58

där anläggningen är belägen. Länsstyrelsen ska sedan vidarebefordra denna rapport

till Jordbruksverket. Om det vid besöket upptäcks att bestämmelserna i denna

föreskrift inte upprätthålls ska veterinären omedelbart anmäla detta till

Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där anläggningen är belägen.

13 § Den som ansvarar för verksamheten ska se till att hälsotillståndet hos fjäderfäna

följs genom en systematisk hälsokontroll och serologiska undersökningar i enlighet

med bilaga 2.

Prov som tagits enligt dessa föreskrifter ska sändas in till det

laboratorium som Jordbruksverket anvisar för analys. Proverna ska skickas enligt

särskilda anvisningar av denna myndighet.

14 § Om det bland fjäderfä i en anläggning uppträder onormal minskning i

äggproduktionen, onormal dödlighet, låg kläckbarhet, låg befruktningsprocent eller

andra tecken på försämrat hälsotillstånd ska en officiell veterinär genast kontaktas.

Den officiella veterinären eller Jordbruksverket kan i händelse av misstanke om

sjukdom bland fjäderfä ålägga den som ansvarar för verksamheten att sända sjukt

eller dött fjäderfä eller annat provmaterial till laboratorium för undersökning.

15

§

En anläggning ska vara så konstruerad och underhållen att risken för

smittöverföring från annan fjäderfäproduktion minimeras.

16 § Förutom besök av djurägare, djurskötare, veterinär, kontrollpersonal och

servicepersonal ska antalet besök minimeras. Besök ska anmälas till och godkännas

av djurägaren eller ansvarig djurskötare. Den som transporterar foder eller ägg får

inte medges tillträde till djurutrymmen. Samtliga besökare ska följa de hygienregler

för besökare som den officiella veterinären har godkänt.

17 § Alla redskap och annan utrustning samt alla maskiner som används inom

anläggningen ska vara av material som är lätta att tvätta och desinfektera.

18 § Regelbunden skadedjursbekämpning ska utföras av personal som har

behörighet att hantera bekämpningsmedel av klass 1 SOX.

19 § Döda eller sjuka djur som påträffas ska genast avlägsnas. Kontroll av förekomst

av döda eller sjuka djur ska ske minst en gång per dygn.

20 § Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska

biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida

smittsamma sjukdomar till djur och människor.

21 § Så snart som möjligt efter äggläggningen ska ägg samlas in och desinfekteras.

22 § Journal för registrerad anläggning ska innehålla uppgifter om

1.

mottagning och leverans av fjäderfä och sperma med angivande av

föräldradjurens identitet, datum och leverantörens namn. Noteringen ska ske på

sådant sätt att varje leverans kan följas tillbaka till leverantören,

2. produktionsresultat inkluderande uppgifter om avvikelser från det normala,

4

SJVFS 2010:58

3. sjuklighet och dödlighet. Vid förhöjd dödlighet/gallring utöver det normala ska

uppgift om orsak inkluderas,

4. uppgifter om och resultat av provtagning,

5. foderleveranser,

6. vaccinationer,

7. coccidiostatikaanvändning och annan medicinering,

8. utförd skadedjursbekämpning inkluderande uppgifter om datum för utförd

bekämpning och vem som anlitats,

9. besök, och

10. leveransmottagare av kläckägg.

Journalen ska sparas i minst två år.

2 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ANLÄGGNING MED

AVELSFJÄDERFÄ MED HÖNS OCH KALKONER

Utformning av lokaler

Stall m.m.

23 § Stallet ska innehålla minst ett förrum med hygiengräns och ett eller flera

djurutrymmen. Ett förrum kan vara gemensamt för flera djurutrymmen. Det ska vara

god ordning i stallet. Ytterdörrar ska hållas låsta och vara försedda med skylt som

upplyser om att det är förbjudet för obehöriga att komma in.

24 § Stallet och lokalerna i detta ska ha konstruerats och vara i sådant skick att

risken för att gnagare och fåglar kommer in minimeras.

25 § Markområdet inom två meter runt stallet ska hållas fritt från föremål och

växtlighet (frizon).

26 § Markytor närmast ytterdörrar och portar för in- och utlastning som leder till

djurutrymmen ska, på en yta av minst två meter rakt ut från dörren och en meter på

vardera sidan om denna, vara hårdgjord och sanerbar. Dessa ytor ska vara

konstruerade så att vatten rinner av dem.

27 § Inom anläggningen men utanför djurutrymmen ska det finnas ett lämpligt

utrymme för undersökning och provtagning av skadade, sjuka eller döda djur samt

möjlighet till kyld tillfällig förvaring av de döda djur som ska provtas eller sändas till

laboratorium.

Förrum

28 § I förrum ska det finnas minst en hygiengräns. Hygiengränsen ska vara placerad

så att den alltid måste passeras före respektive efter vistelse i ett djurutrymme.

I ett förrum med flera djurutrymmen ska hygiengränsen vara placerad i direkt

anslutning till ingång till respektive djurutrymme om djurutrymmena kan hållas

smittskyddsmässigt isolerade från varandra. I annat fall placeras hygiengränsen vid

ingång till förrummet. Om ett förrum är gemensamt för flera djurutrymmen, och

5

SJVFS 2010:58

hygiengränsen är placerad vid ingången från det gemensamma förrummet, ska byte

av skor eller skoskydd ske även vid hygiengränsen till varje djurutrymme. Det ska

finnas en dörr mellan djurutrymmet och hygiengränsen så att damm från djuren inte

kommer ut dit.

Finns det ägginsamlingsrum i direkt anslutning till djurutrymmen ska det finnas två

hygiengränser, en yttre vid ingången till stallet och en inre vid ingången till varje

djurutrymme.

29 § I den del av förrummet som är belägen närmast ytterdörren (oren del) ska det

finnas en särskild plats för förvaring av ytterkläder samt en förvaringsplats för

besöksjournaler.

I delen närmast djurutrymmet (ren del) ska det finnas en särskild plats för förvaring

av skyddskläder och för på- och avklädning av dessa. I denna del ska det också

finnas tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och

pappershanddukar.

Om ett förrum är gemensamt för flera djurutrymmen ska tvättställ med tillbehör

eller möjlighet till handdesinfektion vara placerat i anslutning till ingången till varje

djurutrymme.

Djurutrymme

30 § I varje djurutrymme ska

1. det finnas en dörr för personal m.fl. som leder till förrummet

2. det finnas en port som leder direkt ut ur stallet och som är avsedd för in- och

utlastning av djur, golvströ m.m.

3. golv, tak, väggar, fönster och dörrar vara hela och täta samt lätta att rengöra och

desinfektera. All inredning ska vara av material som är lätt att rengöra och

desinfektera,

4. avloppet vara försett med gnagarsäkert lock. Avloppsvatten ska hanteras så att

risk för smittspridning inte uppkommer,

5. det finnas separata system för ventilation, foderförsörjning och lågtrycksdelen av

vattensystemet. Fodersilo och den slutna delen av fodersystemet får dock vara

gemensam för flera djurutrymmen.

Hygien och skötsel m.m.

31 § Insättning av djur i ett djurutrymme ska alltid ske omgångsvis och får inte ske

innan djurutrymmet har tömts helt på djur från föregående djuromgång.

32 § Innan en djuromgång placeras i ett djurutrymme ska hela utrymmet, med all

inredning och utrustning och alla där befintliga redskap, vara noggrant rengjort och

därefter desinfekterat. Reparationer och ändringar i ett djurutrymme ska utföras

innan utrymmet desinfekteras. Sedan djurutrymmet desinfekterats och fram till dess

att djuren har levererats till slakt får inte maskiner, redskap eller annan utrustning tas

in i djurutrymmet utan föregående desinfektion. Strömedel som varit väl skyddat mot

förorening får dock tas in utan föregående desinfektion.

33 § Särskilda skyddskläder och skodon ska finnas för användning i djurutrymme.

Djurutrymmet får inte beträdas av personal utan denna utrustning. Andra besökare

6

SJVFS 2010:58

ska använda skyddskläder och skoskydd av hållfast engångsmaterial.

Skyddsutrustning ska tillhandahållas av djurägaren. Handtvätt samt byte av

skyddskläder och skor eller skoskydd ska ske vid passering av hygiengräns.

3 KAP. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KLÄCKERI

34 § Ett kläckeri ska hållas så avskilt från annan djurhållning att risken för

smittspridning minimeras.

35 § På ett kläckeri får det inte förekomma andra fjäderfän än daggamla kycklingar

kläckta på samma kläckeri.

36 § Ett kläckeri får inte kläcka föräldradjur samtidigt som det kläcks bruksfjäderfä.

37 § Stallet och lokalerna i detta ska vara konstruerade och i sådant skick att gnagare

och fåglar inte kan komma in.

38 § I kläckeri ska samtliga utrymmen ha golv, tak, väggar, fönster och dörrar som

är hela och täta samt lätta att rengöra och desinfektera. Inredning och utrustning ska

vara av god kvalitet. God ordning ska råda.

39 § Transport av ägg, utrustning och personal ska ske i samma riktning som

hanteringskedjan. Dörrar mellan olika utrymmen ska hållas stängda.

40 § Kläckerilokal ska ha separata utrymmen för

1. mottagning och desinfektion av inkommande ägg,

2. lagring av ägg,

3. ruvning,

4. kläckning,

5. könssortering, packning, vaccination och behandling av daggamla kycklingar,

6. uttransport av kycklingar,

7. disk,

rengöring

och

desinfektion av ruvvagnar, kläckbackar och

kycklingtransportlådor, och

8. förråd för kartonger och annat emballage.

41 § Rum som används för inpassering till eller utpassering från en kläckerilokal ska

innehålla en hygiengräns. Hygiengränsen ska ha samma utformning och funktion

som anges i 28 §. Den "rena" delen ska vara vänd mot kläckerilokalen. Rummet är

även avsett för förvaring och byte av skyddskläder samt för personlig rengöring.

Byte av skyddskläder och skor eller skoskydd ska ske vid passering av

hygiengräns.

42 § Ägg ska desinfekteras innan inläggning i ruvare samt dagen före beräknad

kläckning. Det desinfektionsmedel som används ska ha god bakteriedödande effekt.

43 § Minst en gång årligen ska varje utrymme i kläckerilokal inklusive biutrymmen

rengöras och desinfekteras. Dock ska utrymme för kläckning samt kläckare med

tillhörande utrustning rengöras noggrant och desinfekteras efter varje

kläckningsomgång.

7

SJVFS 2010:58

44 § Transportlådor av annan typ än engångstyp ska vara av material som är lätt att

rengöra samt vara rengjorda och desinfekterade innan kycklingar sätts ner i dem.

Rengjorda lådor avsedda för leveranser av kycklingar får inte förvaras eller

hanteras tillsammans med inkommet begagnat emballage innan detta gjorts rent.

Kläckbackar får utan rengöring användas för transport endast av sådana kycklingar

som är kläckta i backarna. Sådana kläckbackar ska rengöras och desinfekteras innan

de åter förs in i kläckerilokal.

45

§

Varje kläckeri ska, i samråd med den officiella veterinären, upprätta

hygienregler för personal och besökare. Antalet besök i kläckeri ska minimeras.

Besök av andra än personer som sköter och har tillsyn över anläggningen ska

anmälas till och godkännas av kläckerichef eller officiell veterinär. Den som utför

transporter av kyckling eller ägg får inte medges tillträde till kläckerilokalen.

46

§

Döda djur, ägg och skal samt övrigt riskavfall ska i avvaktan på

oskadliggörande förvaras enligt den officiella veterinärens anvisningar.

47 § Ett program för mikrobiologisk hygienkontroll ska utarbetas i samråd med den

officiella veterinären.

Programmet ska inkludera regelbunden bakteriologisk provtagning där prov ska tas

från de rengjorda och desinfekterade ruvarna och kläckarna. Proven ska tas med

kontaktagarplattor eller svabbar minst var sjätte vecka.

48 § Journal för kläckeri ska innehålla uppgifter om

1. äggens ursprung, ålder på äggen vid insättning i ruvare, mödrarnas ålder vid

värpning,

2. kläckresultat inkluderande uppgifter om avvikelser från det normala,

3. företagna mikrobiologiska prover inkluderande resultatet av dessa,

4. vaccinationsprogram,

5. för daggamla kycklingar deras destination och

6. besök.

4 KAP. RESTRIKTIONER I HANDEL VID SJUKDOM ELLER

MISSTANKE OM SJUKDOM

Allmänna bestämmelser

49 § Från anläggning där någon av sjukdomarna angivna i bilaga 1 misstänks eller

har konstaterats får handel inte ske förrän anläggningen, eller del av anläggningen, är

fri från sjukdomen. Beslut om sådan friförklaring fattas av Jordbruksverket.

50 § En anläggning som har tillförts fjäderfä, kläckägg eller sperma från anläggning

där det finns misstanke om att en av de i bilaga 1 nämnda sjukdomarna förekommer

får inte bedriva handel förrän Jordbruksverket beslutat att så får ske.

Handel får heller inte ske om det förekommit någon annan form av kontakt som

kan medföra smitta med sådan anläggning som avses i första stycket.

8

SJVFS 2010:58

Särskilda bestämmelser

51 § Vid infektion med Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis

kan friförklaring enligt 50 § tidigast ske efter det att anläggningen blivit kontrollerad

två gånger med negativt resultat och med minst 60 dagars mellanrum.

Övriga bestämmelser

52 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2010 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:45) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä upphör

att gälla.

MATS PERSSON

Margareta

Tervell

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

9

SJVFS 2010:58

Bilaga 1

1. Aviär influensa

2. Newcastle disease (ND)

3. Hönstyfus (Salmonella gallinarum) och pullorumsjuka (Salmonella pullorum)

4. Salmonellainfektion annan än S. gallinarum, S. pullorum

5. Infektion med Mycoplasma gallisepticum

6. Infektion med Mycoplasma meleagridis

10

SJVFS 2010:58

Bilaga 2

Provtagning per flock avelsfjäderfä av värphöns och slaktkyckling

Ålder¹

Sjukdomframkallande

agens

Under

uppfödning

2 veckor

före flytt

till

värpstall

Vid

värpstart

24 veckor

Var

12:e

vecka

36, 48,

602

veckor

Vid ca

48

veckor

Salmonella pullorum/

S. gallinarum

- 60

prov

-

-

Mycoplasma

gallisepticum

60 prov

60 prov

60 prov

Paramyxovirus typ 1

-

-

-

60 prov

Egg Drop Syndrome

-

30 prov

-

-

Provtagning per flock avelsfjäderfä kalkon

Ålder¹

Sjukdomframkallande

agens

Under

uppfödning,

2 veckor

före flytt

till värpstall

Vid

värpstart

32

veckor

Var 12:e

vecka

44, 56

veckor

Vid ca

56

veckor

Salmonella pullorum/

S. gallinarum

- 60

prov

-

-

Mycoplasma

gallisepticum

60 prov

60 prov 60 prov

Mycoplasma

meleagridis

60 prov

60 prov 60 prov

Paramyxovirus typ 1

-

-

-

60 prov

¹Alla prov tas ±1 vecka från angiven tidpunkt.

Provtagning per flock avelsfjäderfä annat än höns och kalkon

Salmonella pullorum/S.gallinarum: en gång årligen

Med provtagning i ovanstående tabeller avses blodprov

2 provtagning vid 60 veckors ålder ska göras om slakt sker senare än vid 65 veckors ålder

11