SJVFS 2010:62

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälsopersonal

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:62

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om offentlig kontroll av djurhälsopersonal;

Saknr C 24

Utkom från trycket

den 23 juli 2010

beslutade den 22 juli 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 3 § punkten 2 och 4

förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård följande

samt beslutar om allmänna råd.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av djurhälsopersonal finns i

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd.1

b. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

c. förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur kontroll av djurhälsopersonal

ska bedrivas.

Definitioner

3 § I denna författning förstås med

djurhälsopersonal: samma betydelse som i lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård.

kontrollmetoder: olika sätt att kontrollera om specificerade krav har uppfyllts genom

undersökning och bedömning av sakligt underlag. Exempel på kontrollmetoder är

inspektion, revision och administrativ kontroll.

kontrollobjekt: djurhälsopersonal

villkorad läkemedelanvändning: samma betydelse som Statens Jordbruksverks

föreskrift (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

1 EUT L 165, 30.4.2004, s 1, (Celex 32004R0882).

SJVFS 2010: 62

Register över djurhälsopersonal

4 § Kontrollmyndigheten ska, utöver det register som Jordbruksverket

tillhandahåller med uppgifter enligt 2 kap. 1 § i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för

personal inom djurens hälso- och sjukvård, ha en förteckning över de uppgifter som

kontrollmyndigheten bedömer vara relevanta för genomförandet och utvärderingen

av kontrollen.

Uppföljning och utvärdering av genomförd kontroll

5 § Kontrollmyndigheten ska varje år genomföra en uppföljning och utvärdering av

föregående verksamhetsårs kontroll av djurhälsopersonal, särskilt jämförelse mellan

planerad och genomförd kontroll.

Plan för kontroll av djurhälsopersonal

6 § Kontrollmyndigheten ska varje år fastställa en plan för det kommande

verksamhetsårets kontroll av djurhälsopersonal.

Planen ska minst innehålla följande:

1. De eventuella brister som framkommit vid utvärderingen av kontroll enligt

5 § och hur de ska åtgärdas.

2. Den planerade kontroll av djurhälsopersonal kontrollmyndigheten avser att

utföra under året.

3. Vilka resurser som krävs, främst i form av personal, för att

kontrollmyndigheten ska kunna utföra kontrollen och en bedömning av om

kraven är uppfyllda för kommande år.

Om Jordbruksverket så begär ska planen skickas till verket.

Rapportering av kontroll av djurhälsopersonal

7 § En kontrollmyndighet ska årligen lämna de uppgifter om sin kontroll av

djurhälsopersonal som Jordbruksverket begär. Uppgifterna ska lämnas senast den 1

februari året efter att kontrollen har genomförts. Jordbruksverkets anvisningar för

rapporteringen ska följas.

Prioritering av kontrollobjekt

8 § Kontrollmyndigheten ska göra en prioritering av kontrollobjekten inom sitt län

utifrån en riskbedömning. Prioriteringen ska dokumenteras av kontrollmyndigheten.

Allmänna råd till 8 §

Riskbedömning av vilka kategorier av djurhälsopersonal som ska kontrolleras bör

ske utifrån följande faktorer där kontrollobjekt i kategori 1 bör prioriteras högst:

1. Veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning

2. Veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur

2

SJVFS 2010:62

3. Övriga kategorier av djurhälsopersonal

Kontroll av veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad

läkemedelsanvändning bör ske varje år. Kontrollintervallet bör inte överstiga tre år

för veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur.

Kontrollintervallet bör inte överstiga fem år för veterinärer som förskriver läkemedel

till övriga djur. Kontrollmetod bör väljas utifrån kontrollens syfte.

Kontroll utöver prioritering

9 § Utöver kontroll enligt 8 § ska objekt kontrolleras då det finns anledning att anta

att bestämmelserna i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård eller i förordning, föreskrifter eller beslut fattade med stöd av lagen inte

följs.

Övriga bestämmelser

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter

-----------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 september 2010.

En kontrollmyndighet ska fastställa en plan för kontroll av djurhälsopersonal 2011

enligt 6 § senast den 1 januari 2011.

CHRISTINA HUHTASAARI

Malin

Engdahl

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

3