SJVFS 2010:63

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:63

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk

hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin

leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar;

Saknr K 35

Utkom från trycket

den 30 augusti 2010

beslutade den 26 augusti 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 5, 6, 9, 16, 17 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 1995:145)

om obligatorisk hälsoövervakning avseende enzootisk bovin leukos (EBL) i

nötkreatursbesättningar ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 23 september 2010.

MATS PERSSON

Agneta Karlsson Norström

(Enheten för idisslare och gris)