SJVFS 2010:66

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:66

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 20 augusti 2010

beslutade den 20 augusti 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1

kap. 30

§ förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

5 kap. 68 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

MILJÖANPASSAT JORDBRUK

68 § Om fånggrödan är vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter, ska

den sås i samband med sådd av huvudgrödan eller senast det datum som framgår av

1 kap. 16 § första stycket.

Om fånggrödan är vitsenap eller oljerättika ska den sås senast

1. den 20 augusti i Blekinge län och i stödområde 9 och 5m i Kalmar län.

2. den 1 september i Skåne och Hallands län.

Om fånggrödan är höstråg ska den sås snarast efter skörd av huvudgrödan, dock

senast

1. den 15 september i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands,

Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

2. den 1 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

Om fånggrödan är westerwoldiskt rajgräs ska den sås snarast efter skörd av

huvudgrödan, dock senast den 15 augusti.

-----------

Denna författning träder i kraft den 20 augusti 2010 och gäller till utgången av år

2010.

MATS PERSSON

Maria

Durling

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:13.