SJVFS 2010:71

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:3) om obligatorisk övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:71

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:3) om obligatorisk

övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfän;

Saknr K 22:1

Utkom från trycket

den 28 september 2010

beslutade den 22 september 2010

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA) att 3 § verkets föreskrifter (SJVFS 2009:3) om

obligatorisk övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfän ska ha följande

lydelse.

3 § Provtagning enligt dessa föreskrifter ska utföras av en veterinär som tjänstgör på

sådant slakteri som avses i 2 § eller av en person som veterinären delegerat

provtagningen till. Provtagning av gräsand och fasan som hålls i hägn samt annan

provtagning ute i besättning ska utföras av en veterinär. Avelsfjäderfäflockar

undersöks vid sista provtagningstillfället genom prover tagna inom den obligatoriska

hälsoövervakningen enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om

obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2010.

MATS PERSSON

Christina

Thörn

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)