SJVFS 2010:72

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:72

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk

hälsoövervakning av fjäderfä;

Saknr K 20:1

Utkom från trycket

den 29 september 2010

beslutade den 28 september 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 5 och 9 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bilaga 2 verkets föreskrifter om obligatorisk

hälsoövervakning hos fjäderfä ska ha följande lydelse.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Christina

Thörn

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

1 Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom

gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckägg (EUT L 343, s.74,

30.11.2009, Celex 32009L158)

SJVFS 2010:72

Bilaga 2

Provtagning per flock avelsfjäderfä av värphöns och slaktkyckling

Ålder¹

Sjukdomframkallande

agens

Under

uppfödning

2 veckor

före flytt

till

värpstall

Vid

värpstart

24 veckor

Var

12:e

vecka

36, 48,

602

veckor

Vid ca

48

veckor

Salmonella pullorum/

S. gallinarum

- 60

prov

-

-

Mycoplasma

gallisepticum

60 prov

60 prov

60 prov

Paramyxovirus typ 1

-

-

-

60 prov

Egg Drop Syndrome

-

30 prov

-

-

Provtagning per flock avelsfjäderfä kalkon

Ålder¹

Sjukdomframkallande

agens

Under

uppfödning,

2 veckor

före flytt

till värpstall

Vid

värpstart

32

veckor

Var 12:e

vecka

44, 56

veckor

Vid ca

56

veckor

Salmonella pullorum/

S. gallinarum

- 60

prov

-

-

Mycoplasma

gallisepticum

60 prov

60 prov 60 prov

Mycoplasma

meleagridis

60 prov

60 prov 60 prov

Paramyxovirus typ 1

-

-

-

60 prov

Provtagning per flock avelsfjäderfä annat än höns och kalkon

Salmonella pullorum/S.gallinarum: en gång årligen

Med provtagning i ovanstående tabeller avses blodprov.

¹Alla prov tas ±1 vecka från angiven tidpunkt.

2 Provtagning vid 60 veckors ålder ska göras om slakt sker senare än vid 60 veckors ålder.

2