SJVFS 2010:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och

kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU), Norge samt till tredje land;

Saknr J 139:1

Utkom från trycket

den 29 september 2010

beslutade den 28 september 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur att 4 § verkets föreskrifter om utförsel av fjäderfä och

kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land

ska ha följande lydelse.

4 § Djuren respektive kläckäggen ska komma från en anläggning som är godkänd

och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om

obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid tiden för avsändandet inte

vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggningen djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen inom ett

område som är underkastad restriktioner på grund av någon för fjäderfä smitttsam

sjukdom.

Djuren eller äggen ska härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte

uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam

fjäderfäsjukdom.

Om djuren är vaccinerade ska vaccinationen ha utförts med ett av

Läkemedelsverket godkänt vaccin.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2010.

CHRISTINA HUHTASAARI

Enisa

Miljanic

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)