SJVFS 2010:80

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:80

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 13 december 2010

beslutade den 9 december 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1

kap. 30

§ förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

5 kap. 37 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.

MILJÖANPASSAT JORDBRUK

37 § Djur får inte hållas bundna. När det är berättigat för djurens säkerhet får

enskilda djur dock hållas bundna under en begränsad tid. Om byggnaden där djuren

hålls är uppförd före den 24 augusti 2000, får nötkreatur hållas bundna, dock endast

om djuren får tillgång till regelbunden rastning. Detta undantag gäller till och med

den 31 december 2013.

Daglig utevistelse under en maximalt utsträckt tid före och efter betesperioden

uppfyller kravet på regelbunden rastning. Vid rastning utomhus ska hänsyn tas till

om det är lämpligt med hänsyn till nötkreaturens välbefinnande och markens

tillstånd.

Vid sådana till- eller ombyggnader som ska förprövas enligt

djurskyddsförordningen (1988:539) ska lösningar väljas där rastning är möjlig under

hela året.

40 § Byggnaderna ska uppfylla bestämmelserna i bilaga 3 i kommissionens

förordning (EG) nr 889/20082 . Byggnaderna behöver inte ha en rastgård om djuren

har tillgång till utevistelse på lämplig mark utomhus.

För byggnader som har uppförts före den 24 augusti 1999 medges undantag från

villkoren i första stycket. Detta undantag gäller fram till och med den 31 december

2013.

För värphöns som hålls i byggnader som uppförts före den 24 augusti 1999 gäller

att jordbrukaren får hålla högst sju hönor per kvadratmeter tillgänglig ströyta och

våningsplan.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:13.

2 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex 32008R0889).

SJVFS 2010:80

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MATS PERSSON

Peder

Larsson

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

2