SJVFS 2011:17

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:17

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus

diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar;

Saknr K 34

Utkom från trycket

den 5 april 2011

beslutade den 31 mars 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver,1 med stöd av 3, 5, 6, 9 och 19 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m. och efter samråd med Statens

veterinärmedicinska anstalt, följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om obligatorisk hälsoövervakning

avseende bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar. Syftet med

författningen är att se till att samtliga svenska nötkreatursbesättningar blir fria från

sjukdomen.

Författningen ska inte tillämpas på nötkreatursbesättningar som endast bedriver

uppfödning på stall av tjurar till slakt eller som är anslutna till frivillig hälsokontroll

avseende BVD i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

provtagning: blodprov avsedda för antikroppsanalys avseende BVD virus och vid

behov även virusisolering,

besättningsprov: provtagning avseende BVD-antikroppar av ett antal ungdjur över

12 månaders ålder. Antalet ungdjur som ska provtas bestäms av antalet moderdjur i

besättningen enligt följande:

1 - 4 moderdjur medför att samtliga ungdjur provtas, 5 - 50 moderdjur medför att

5 ungdjur provtas, 50 - 99 moderdjur medför att 8 ungdjur provtas samt 100

moderdjur och däröver medför att 10 ungdjur provtas.

friförklarad nötkreatursbesättning: nötkreatursbesättning som förklarats fri från

BVD enligt 10 § eller nötkreatursbesättning ansluten till frivillig hälsokontroll och

som inom detta program förklarats fri från BVD,

negativt provresultat: prov som inte innehåller BVD virus eller antikroppar mot

BVD virus understigande visst absorbansvärde fastställt av laboratoriet,

positivt provresultat: prov som innehåller BVD virus eller antikroppar mot BVD

virus överstigande visst absorbansvärde fastställt av laboratoriet,

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048 ).

SJVFS 2011:17

serokonversion: två på varann följande blodprover där första provet gav negativt

provresultat och andra provet positivt provresultat avseende antikroppar,

persistent

infekterade

djur: nötkreatur som vid två prover tagna med 3 veckors

mellanrum konstaterats viruspositiva avseende BVD,

pågående infektion:

påvisad förekomst av BVD virus eller av djur som

serokonverterat,

kontakt: innebär kontakt mellan djur såsom vid transport, sambete, utställning och

livdjurshandel, samt

veterinär: distriktsveterinär eller, om Statens jordbruksverk så beslutar, annan

veterinär.

Provtagning och rapportering m.m.

3 § Den som håller en nötkreatursbesättning är skyldig att se till att provtagningar

och undersökningar m.m. av nötkreaturen sker i enlighet med vad som anges i denna

författning. Djurhållaren ska anlita en veterinär för dessa uppgifter. Djurhållaren ska

vid provtagningen se till att djuren är fixerade så att provtagningen kan ske på ett

säkert sätt.

4 § Besättningsprov ska tas med sju till arton månaders intervall till dess att

nötkreatursbesättningen kan friförklaras. I nötkreatursbesättningar som nyetableras

ska det första provtillfället ske senast sex månader efter etablering.

5 § Vid besättningsprov med positivt provresultat ska en veterinär genomföra

utredning för att bekräfta eller utesluta pågående infektion med BVD.

Bekräftas pågående infektion med BVD ska sanering av nötkreatursbesättningen

utföras enligt 9 §. Efter avslutad sanering ska besättningsprovtagning återupptas

enligt 4 § och fortgå till dess att nötkreatursbesättningen kan friförklaras.

Kan pågående infektion med BVD uteslutas ska besättningsprovtagningen

återupptas i enlighet med 4 § och fortgå till dess att nötkreatursbesättningen kan

friförklaras.

6

§

Vid inläggning av importerade embryon, embryon från icke friförklarad

nötkreatursbesättning eller embryon som tvättats i icke BVDkontrollerad sköljvätska

ska moderdjuret provtas 2 gånger, första gången i samband med inläggning av

embryon och andra gången tidigast 5 veckor och senast 10 veckor efter första provet

för att kontrollera att djuret inte har serokonverterat. Om djuret serokonverterat ska

djurhållaren isolera djuret och utredning utföras enligt 5 §.

En provtagning som avses i första stycket behöver dock inte ske vid inläggning av

embryon som har förts in till Sverige från en friförklarad nötkreatursbesättning i ett

land inom Europeiska unionen, Norge eller Schweiz under förutsättning

1. att den friförklarade nötkreatursbesättningen ingår i ett bekämpningsprogram

som av Jordbruksverket bedömts vara likvärdigt med det fria

hälsokontrollprogrammet avseende BVD som regleras genom Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur, och

2. att en officiell veterinär skriftligen har intygat att sköljvätskan som använts vid

tvättning av embryona är negativ med avseende på BVD.

2

SJVFS 2011:17

7 § Kontakter med nötkreatur från icke friförklarad nötkreatursbesättning eller med

får eller getter som har kontakt med icke friförklarad nötkreatursbesättning eller från

friförklarad nötkreatursbesättning med besättningsprov äldre än 3 månader medför

att djurhållaren omgående ska isolera berörda nötkreatur samt kontakta en veterinär

för provtagning.

Provtagning av berörda nötkreatur ska ske tidigast 4 veckor efter kontakten.

Nötkreaturen får inte lämna isoleringen innan resultatet av provtagningen erhållits

och åtgärden godkänts av en veterinär. Vid positivt provresultat ska utredning utföras

enligt 5 §.

8 § Senast 30 dagar efter att en veterinär besökt en nötkreatursbesättning för

provtagning m.m. i enlighet med denna författning, ska veterinären lämna en rapport

till länsstyrelsen för vidarebefordran till Jordbruksverket. Rapporten ska innehålla

uppgifter om vilken nötkreatursbesättning som besökts, analysresultatet av de prover

som tagits samt förslag till fortsatt hantering.

Sanering

9 § I nötkreatursbesättning med pågående infektion med BVD som har konstaterats

efter utredning i enlighet med 5 § ska provtagning ske av alla djur över 12 veckors

ålder i en besättning i avsikt att upptäcka och eliminera persistent infekterade djur.

Därefter ska provtagning ske under en period av ett år av alla kalvar som uppnår 12

veckors ålder.

Samtliga persistent infekterade djur ska slaktas. I avvaktan på att slakt ska ske ska

de persistent infekterade nötkreaturen placeras så att smittspridning till andra

nötkreatur inte kan ske.

Friförklaring från BVD

10 § När två på varann följande besättningsprov utförts enligt 4 § med negativt

provresultat samt att det i övrigt inte finns skäl att anta att nötkreatursbesättningen

skulle bära på BVD virus, kan Jordbruksverket förklara nötkreatursbesättningen fri

från BVD.

Beslut

om

friförklaring

gäller tillsvidare under förutsättning att besättningsprov

tas en gång årligen avseende BVD med fortsatt negativt provresultat.

11 § När förutsättningar föreligger för friförklaring av en nötkreatursbesättning ska

veterinären rapportera till länsstyrelsen för vidarebefordran till Jordbruksverket.

Rapporten ska innehålla de uppgifter som visar att nötkreatursbesättningen bör

friförklaras.

Upphävande av friförklaring

12 § Uppkommer misstanke om att BVD förekommer i en nötkreatursbesättning

som är friförklarad, ska djurhållaren omedelbart rapportera detta till veterinären.

13

§

Vid individ- eller besättningsprov med positivt provresultat eller

serokonversion efter provtagning i enlighet med 6 § i friförklarad nötkreaturs-

3

SJVFS 2011:17

besättning upphör beslutet om friförklaring att gälla. Utredning ska utföras i enlighet

med 5 §.

14 § Jordbruksverket kan upphäva ett beslut om friförklaring om djurhållaren inte

följer bestämmelserna i denna författning.

Analys av prover

15 § Prover ska insändas till laboratorium genom veterinärens försorg. Analys av

proverna ska ske på laboratorium som är ackrediterat för uppgiften mot kraven i

standarden EN ISO/IEC 17025 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och

tillämpar standarden EN ISO 17011:2004.

Överlåtelser och transport m.m.

16 § Överlåtelse och transport av nötkreatur för annat ändamål än till slakt får endast

ske från nötkreatursbesättning som är friförklarad och har ett besättningsprov som

inte är äldre än tre månader.

17 § Efter transport av ett djur från en nötkreatursbesättning som inte friförklarats,

ska djurutrymmet i transportfordonet rengöras och desinfekteras. Det åligger

djurhållaren att upplysa transportören när sådan skyldighet som avses i detta stycke

föreligger.

Offentlig kontroll

18 § Länsstyrelsen utövar offentlig kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna i

denna författning.

Övrigt

19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2011, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:31) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen

bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar ska upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Lena

Hult

(Enheten för idisslare och gris)

4