SJVFS 2011:19

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

1 Senaste omtryck SJVFS 2001:50.

2 Blanketten kan hämtas från

www.jordbruksverket.se eller beställas hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2011:19

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur

och svin till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge;

Saknr J 136:1

Utkom från trycket

den 23 maj 2011

beslutade den 19 maj 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m., att 3 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår

i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge1 ska ha följande

lydelse.

Registrering

3 § Den som, utan att vara enbart transportör, vill föra ut nötkreatur eller grisar ska

vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på

verkets blankett D1942.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju

arbetsdagar före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under två år från

och med den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra ut

andra djurslag än vad registreringen omfattar eller sperma, ägg och embryon från

dessa djurslag krävs dock en ytterligare anmälan om registrering.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2011.

LEIF DENNEBERG

Malin Grant

(Enheten för idisslare och gris)