SJVFS 2011:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för

ansökningar om utsläppande på marknaden av

produkter som innehåller eller består av genetiskt

modifierade växter;

Utkom från trycket

den 17 juni 2011

Omtryck

beslutade den 16 juni 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § förordningen (1998:940)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för ansökningar om utsläppande på

marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter

dels att 5 § ska upphävas,

dels att förskrifternas rubrik, 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna införs en ny paragraf 4 a § av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för ansökningar om

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av

genetiskt modifierade växter samt avgifter för tillsyn av produkter som släppts

ut på marknaden; (SJVFS 2011:26)

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns i 13

kap. miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för ansökningar om

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt

modifierade växter. Bestämmelserna omfattar dock inte vattenlevande växter och

skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

Avgifter

4 § Den som ansöker om tillstånd för utsläppande på marknaden av produkter som

innehåller eller består av genetiskt modifierade växter ska betala avgift med 580 kr

per arbetstimme hos Jordbruksverket. Den totala avgiften för sådan ansökan får inte

överstiga 700 000 kr.

SJVFS 2011: 26

2

Den som ansöker om förnyat tillstånd för sådan verksamhet ska betala avgift med

580 kr per arbetstimme. Den totala avgiften för sådan ansökan får inte överstiga 470

000 kr. (SJVFS 2011:26)

4 a § Inspektion av ett odlingsfält, ett lager eller annan anläggning ska betalas av

tillståndshavaren med 3 900 kr per besökstillfälle.

Provtagning och analys i anslutning till inspektion ska betalas av tillståndshavaren

enligt självkostnadsprincipen. (SJVFS 2011:26)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2011:26).

6 § Utredningar av utomstående experter debiteras enligt självkostnadsprincipen.

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att avgifterna enligt 4

och 4 a §§ ska sättas ned eller efterskänkas. (SJVFS 2011:26)

-----------

Denna författning träder i kraft den 17 januari 2003.

-----------

Denna författning träder i kraft den 7 juli 2011.

MATS PERSSON

Heléne Ström

(Regelenheten)