SJVFS 2011:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

1

SJVFS 2011:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och

övergångsstöd till sockerproducenter;

Utkom från trycket

den 11 februari 2011

Omtryck

beslutade den 10 februari 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4 och 31 §§ förordningen

(2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter och efter

samråd med länsstyrelsen i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2008:29) om

diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

dels att 1 kap. 6, 7, 8, 12, 13, 14 och 15 §§ samt 2 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4, 5, 9, 11, 16, 18 och 19 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 7 och 8 §§ samt 3

kap. 1, 2, 3 och 6 §§ ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya rubriker närmast före 1 kap. 14 a

och 16 a §§ av följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 14 a, 16 a §§ och

2 kap. 3 a § av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Författningens tillämpningsområde

1 § Denna författning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av

en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om

ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma

jordbrukspolitiken1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om

fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 320/2006 om

inrättande av en tillfällig ordning för omstruktering av sockerindustrin i

gemenskapen2,

3. förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till

sockerproducenter.

1

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2

EUT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

SJVFS 2011:3

2

Stödformer

2 § Denna författning gäller följande former av stöd

Företagsstöd inom diversifieringsstödet

1. Investeringsstöd för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

2. Stöd för köp av externa tjänster för diversifiering till annan verksamhet än

jordbruk,

3. Stöd för köp av kompetensutveckling

Projektstöd inom diversifieringsstödet

4. Stöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

5. Stöd för förnyelse och utveckling av bygden,

6. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn,

7. Stöd för att anordna kompetensutveckling,

8.

Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelser och

genomförande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett

Leaderområde.

Företagsstöd inom övergångsstödet

9. Investeringsstöd för

a) modernisering av jordbruksföretag,

b) diversifiering till annan verksamhet än jordbruk,

c) förädlingsverksamhet.

Projektstöd inom övergångsstödet

10. Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn.

3 § Särskilda villkor för företagsstöd och projektstöd finns i kapitel 2 och 3.

Definitioner

4 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Direkt kostnad:

Kostnad som direkt och i sin helhet hör till en insats.

Den gröna sektorn:

Sektor som omfattar jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruks-

näringen, inklusive förädling av produkter från dessa.

Eget arbete:

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagaren,

dennes make eller maka, registrerad partner eller sambo,

förälder, syskon eller barn. Om personen äger hela eller

delar av ett företag eller är anställd vid företaget som anlitas

för att genomföra insatsen räknas arbetet inte som eget

arbete om företaget är en juridisk person.

Som eget arbete räknas också arbete som utförs av

anställda vid sökandens företag, såvida inte anställningen

enbart hänför sig till insatsen.

SJVFS 2011:3

3

Ekonomisk bärkraft:

Företagets långsiktiga möjligheter att uppnå ett positivt

ekonomiskt resultat.

Ersättningsinvestering: Utbyte av en anläggning, utrustning eller gröda mot liknande

som i huvudsak har samma funktion, prestanda och

egenskap. Med ersättningsinvestering avses inte material för

restaurering av kulturbyggnader.

Indirekt kostnad:

Kostnad som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till en

insats men som är väsentlig för insatsens genomförande.

Insats:

Ett projekt, avtal, arrangemang eller annan verksamhet som

enligt definitionen i artikel 2 e i rådets förordnig (EG) nr

1698/20053 valts ut enligt de kriterier som fastställts för

Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007 – 2013, och

som genomförs av en eller flera stödmottagare på ett sätt

som bidrar till att målen för diversifierings- och

övergångsstöden kan uppnås.

Kontrakteringsrätt:

Rätt enligt avtal med Danisco Sugar AB att leverera

sockerbetor till det minipris som garanterades genom rådets

förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om

den gemensamma organisationen av marknaden för socker4.

Kontrakteringsrätt är i denna föreskrift synonymt med

leveransavtal enligt artikel 3.6 i rådets förordning (EG) nr

320/20065.

LAG:

Lokal utvecklingsgrupp som definieras i 1 kap. 4 §

förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklings-

åtgärder.

Mobil anläggning:

Anläggning som är avsedd för att flyttas.

Omstrukturering:

Den frivilliga neddragning av medlemsstaternas sockerkvot

som sker i enlighet med rådets förordning (EG) nr

320/20066.

Regleringsår:

Regleringsåret 2005/2006 avser den period som började den

1 juli 2005 och slutade den 30 juni 2006.

Regleringsåret 2007/2008 avser den period som började den

1 oktober 2007 och slutade den 30 september 2008.

3

EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

4

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

5

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

6

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

SJVFS 2011:3

4

Sockerproducent:

Sockerbetsodlare som hade kontrakteringsrätt med Danisco

Sugar AB vid de regleringsår som krävs för att erhålla

diversifierings- och övergångsstöd.

För att beviljas medel från Sveriges omstrukturerings-

program för sockersektorn 2006/07 ska de sockerbetsodlare

som ansöker om stöd ha haft kontrakteringsrätt med Danisco

Sugar AB vid utgången av den 20 mars 2006 för leverans av

sockerbetor under regleringsåret 2005/2006.

För att beviljas medel från Sveriges omstrukturerings-

program för sockersektorn 2008/09 ska de sockerbetsodlare

som ansöker om stöd ha haft kontrakteringsrätt med Danisco

Sugar AB vid utgången av den 1 september 2007 för

leverans av sockerbetor under regleringsåret 2007/2008.

Stödbelopp:

Summan av stöd från den tillfälliga fonden för

omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen inom

Europeiska garantifonden för jordbruket. (SJVFS 2011:3)

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

5 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska göras

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa

jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS 2011:3)

6 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

7 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

9 § En ansökan som lämnats på blanketten för företagsstöd eller projektstöd ska

anses inkommen inom diversifierings- och övergångsstödet till sockerproducenter

om den sökande och åtgärden uppfyller kraven för diversifierings- och

övergångsstödet till sockerproducenter och om den sökande medger att ansökan ska

avse företagsstöd eller projektstöd inom diversifierings- och övergångsstödet till

sockerproducenter. (SJVFS 2011:3)

Utökad tillämpning

10

§

Bestämmelserna får tillämpas även på ansökningar om företags- och

projektstöd som lämnats på blanketterna Ansökan – företagsstöd (LBS 11:1) och

Ansökan - projektstöd (LBS 12:2) om

1. sökanden och åtgärden uppfyller kraven för stöd i denna författning samt de

EG-regelverk och den författning som anges i 1 kap 1 §,

2. ansökan har lämnats in mellan den 1 januari 2007 och den 5 juni 2008,

3. inget stöd betalats ut i ärendet, och

4. sökanden medger detta.

SJVFS 2011:3

5

Så betalas stödet ut

11 § Om stödet betalas ut vid flera tillfällen ska den sista utbetalningen omfatta

minst 10 procent av det totala stödbeloppet. Detta gäller inte stöd för att anordna

kompetensutveckling. (SJVFS 2011:3)

12 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

13 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

Klardatum

14 a § Ett klardatum får inte fastställas med datum efter den 30 september 2011.

Aktiviteter eller insatser som sker efter den 30 september 2011 berättigar inte till

stöd. Endast betalningar av kostnader för de aktiviteter och insatser som genomförts

till och med 30 september 2011 får ske efter detta datum. (SJVFS 2011:3)

15 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

När en kostnad eller aktivitet inte ger rätt till stöd

16 § Stöd får inte lämnas för en kostnad som sökanden har betalat eller börjat betala

innan en ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen. För stöd för köp av

kompetensutveckling och för projektstöd gäller dessutom att en aktivitet inte får vara

påbörjad innan ansökan kommit in till länsstyrelsen. (SJVFS 2011:3)

Kostnad som inte ger rätt till stöd

16 a § Stöd lämnas inte för kostnader som avser

1. mervärdesskatt i de fall stödmottagaren är skattskyldig för mervärdesskatt,

2. skuldräntor

och

3. inköp av mark. (SJVFS 2011:3)

Tillstånd för investeringen krävs

17 § För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för

investeringen.

18 § Om en investering inte uppfyller villkoret i 17 § vid ansökan om

slututbetalning, ska utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte

villkoret inom den tidsperiod som länsstyrelsen bestämmer ska ansökan om

slututbetalning avslås. (SJVFS 2011:3)

SJVFS 2011:3

6

Undantag

19 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning. (SJVFS 2011:3)

2 KAP. SÄRSKILDA

VILLKOR

FÖR

FÖRETAGSSTÖD

INOM

DIVERSIFIERINGS- OCH ÖVERGÅNGSSTÖDET

Krav för att få företagsstöd

1 § En grundförutsättning för att få företagsstöd är att företaget genom en affärsplan

kan visa att det blir ekonomisk bärkraftigt när insatsen har uppnått full effekt. Detta

krav gäller dock inte för köp av extern tjänst för att upprätta en affärsplan eller köp

av kompetensutveckling för att kunna upprätta en affärsplan. (SJVFS 2011:3)

2 § Endast den som är sockerproducent enligt definitionen i 1 kap. 4 § kan få

företagsstöd inom diversifieringsstödet. För att få företagsstöd inom övergångsstödet

krävs att den sökande är sockerproducent enligt definitionen i 1 kap. 4 § och har

upphört med sockerproduktion. (SJVFS 2011:3)

Investeringsstöd

3 § Investeringsstöd får lämnas för kostnader som avser

1.

uppförande, inköp eller anpassning av byggnader och andra fasta

anläggningar,

2.

inköp av mobila anläggningar för investeringar i modernisering av

jordbruksföretag och i förädlingsverksamhet,

3. inköp av maskiner och annan utrustning inklusive mjukvara till datorer,

4. konsult- och kringkostnader som har en tydlig koppling till kostnader enligt

punkterna 1-3 och är nödvändiga för att insatsen ska kunna genomföras.

(SJVFS 2011:3)

3 a § Stöd får lämnas till små och medelstora företag för inköp av begagnad

utrustning om följande villkor är uppfyllda:

1. utrustningen har inte förvärvats med stöd från offentliga medel under de

senaste sju åren från inköpsdatum,

2. priset för den begagnade utrustningen överstiger inte marknadsvärdet och är

lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

Stödmottagaren ska intyga att villkoren är uppfyllda. (SJVFS 2011:3)

4 § Investeringsstöd får inte lämnas för

1. ersättningsinvesteringar,

2. leasingköp,

3. stödmottagarens eget material,

4. eget arbete,

SJVFS 2011:3

7

5. kostnader som är kopplade till stödmottagarens privata boende eller till

uppförande eller upprustning av byggnader avsedda för annans permanent

boende,

6. inköp av byggnader som har förvärvats med stöd från offentliga medel under

de senaste 10 åren,

7. inköp av djur,

8. särskild avgift vid förprövning av djurstallar, och

9. ettåriga växter och plantering av dessa. (SJVFS 2011:3)

Stöd för köp av externa tjänster

5 § Stöd får lämnas för direkta kostnader som avser inköp av tjänster för att utveckla

företagets verksamhet.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2011:3).

Stöd för köp av kompetensutveckling

7 § Stöd får lämnas för

1. deltagaravgifter,

2. kurslitteratur,

3. reskostnad,

4. övernattningskostnad. (SJVFS 2011:3)

8 § Stöd får inte lämnas för

1. egen nedlagd tid,

2. kostnader för den del av aktiviteten som anordnaren har beviljats stöd för,

3. förtäring.

(SJVFS 2011:3)

3 KAP. SÄRSKILDA

VILLKOR

FÖR

PROJEKTSTÖD

INOM

DIVERSIFIERINGS- OCH ÖVERGÅNGSSTÖDET

Krav för att få projektstöd

1

§

Projektstöd får lämnas till kostnader som avser projektet. Särskilda

bestämmelser för vissa åtgärder finns i 4, 7 och 9 §§.

För investeringar som avser projektet får stöd lämnas för kostnader enligt

2 kap. 3 §. Detta gäller om inte annat följer av 5, 6, 8 och 10 §§.

Stöd får lämnas för indirekta kostnader. (SJVFS 2011:3)

2 § För att få projektstöd enligt 4 § inom diversifieringsstödet ska minst en

av de samarbetande aktörerna i projektet vara sockerproducent enligt definitionen i

1 kap. 4 §.

För att få projektstöd enligt 4 § inom övergångsstödet ska minst en av de sam-

arbetande aktörerna i projektet vara sockerproducent enligt definitionen i 1 kap. 4 §

och att den samarbetande sockerproducenten har upphört med sockerproduktion.

(SJVFS 2011:3)

SJVFS 2011:3

8

3 § Projektstöd får inte lämnas för

1. leasingköp,

2. ersättningsinvesteringar,

3. kostnader för gåvor som överstiger belopp enligt Skatteverkets allmänna råd

om avdrag för utgifter för representation,

4. kostnad för måltider som överstiger belopp enligt Skatteverkets allmänna råd

om avdrag för utgifter för representation. Denna begränsning gäller inte vid

anordning av konferenser eller i projekt där maten har en central roll,

5. kostnader kopplade till stödmottagarens privat boende eller till uppförande

eller utrustning av byggnader avsedda för annans permanent boende,

6. kostnader för alkoholhaltiga drycker som är starkare än lättöl,

7. inköp av djur,

8. ettåriga växter och plantering av dessa,

9. inköp av byggnader som har förvärvats med stöd från offentliga medel under

de senaste 10 åren.

Detta gäller om inte annat följer av 5, 6, 8 och 10 §§. (SJVFS 2011:3)

Stöd till samarbetsprojekt inom den gröna sektorn

4 § Stöd får lämnas för ett samarbetsprojekts direkta kostnader.

5 § Stöd får, utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för

1. stödmottagarens eget material,

2. eget arbete.

6

§

Stöd får inte lämnas för investeringar i samarbetsprojekt inom

diversifieringsstöd till sockerproducenter. (SJVFS 2011:3)

Stöd för att anordna kompetensutveckling

7 § Stöd får lämnas för kostnader för att anordna kompetensutveckling.

8 § Stöd får, utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för

1. kostnader för den tid som deltagare avsätter för en aktivitet,

2. kostnader som täcks av deltagaravgifter,

3. investeringar.

Stöd för kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och

genomförande av lokal utvecklingsstrategi som gäller inom ett Leaderområde

9 § Stöd får lämnas för kompetens- och informationsinsatser som avser

1. studier om de lokala områden där det kan komma att bildas eller redan finns

en LAG,

2.

åtgärder för att sprida information om området och om den lokala

utvecklings-strategin,

3.

utbildning för personal som utarbetar och genomför en lokal

utvecklingsstrategi,

4. PR-arrangemang och information.

SJVFS 2011:3

9

10 § Stöd får utöver vad som följer av 3 §, inte lämnas för investeringar.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 5 juni 2008.

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 10 mars 2011 och ska även gälla för ärenden

som inte slututbetalats vid tidpunkten för författningens ikraftträdande.

MATS

PERSSON

Maud Henriksson

(Landsbygdsutvecklingsenheten)

7 SJVFS 2008:29

8 SJVFS 2011:3