SJVFS 2011:42

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:42

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 14 oktober 2011

beslutade den 13 oktober 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 30 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att det

ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 14 b och 14 c §§, samt en ny rubrik närmast

före 1 kap. 14 b av följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur får förlängning av åtagande göras?

14 b § En förlängning av ett åtagande enligt p 7 övergångsbestämmelserna

förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder innebär att all

areal, alla djur eller andra ersättningsgrundande enheter förlängs.

14 c § Om hela åtagandet inte kan förlängas på grund av att

1. ett arrende eller ett avtal om nyttjanderätt inte har kunnat förlängas,

2. ett arrende eller ett avtal om nyttjanderätt har sagts upp innan förutsättningarna

för en förlängning av åtagande varit kända,

3. marken, eller den ersättningsgrundande enheten i åtagandet på grund av

försäljning inte längre finns kvar i jordbrukarens ägo,

4. åtgärder har vidtagits för att mark ska bebyggas eller utnyttjas för annan

markanvändning efter 2011 innan förutsättningarna för en förlängning av

åtagande varit kända,

och den delen av åtagandet inte är större än 50 procent kan den delen tas bort ur

åtagandet utan återkravsskyldighet.

-----------

Denna författning träder i kraft den 2 november 2011.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:1.

SJVFS 2011:42

2

HARALD SVENSSON

Maria Durling

(Miljöersättningsenheten)