SJVFS 2011:49

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:49

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av

sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

katter och illrar avsedda för handel;

Saknr J 13

Utkom från trycket

den 27 december 2011.

beslutade den 23 december 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 5, 6, 18 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel från Europeiska unionen (EU) och tredje land

av sällskapsdjur såsom dessa definieras i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall

tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av

rådets direktiv 92/65/EEG2. Föreskrifterna kompletterar nämnda förordning.

Bestämmelserna avser även införsel från EU och tredje land av hundar, katter och

illrar avsedda för handel samt av hund- och kattsperma.

Vi införsel av fler än fem fåglar, gnagare, kaniner (lagomorfer), amfibier och

reptiler gäller bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24)

om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om handel med

utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

behörig veterinär: veterinär som förordnats av den statliga veterinära

myndigheten att utfärda exportintyg,

direktinförsel: införsel till Sverige av varor eller produkter från tredje land då

Sverige är det första land inom EU som tar emot,

EU/EFTA-länder: länder som är medlemmar i EU eller i handelsunionen EFTA

(European Free Trade Association),

fåglar: alla arter utom de fjäderfän som anges i direktiven 09/158/EEG av den 30

november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för

import från tredjeland av fjäderfä och kläckningsägg3, samt direktiv 92/65/EEG av

den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

1 Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika

gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, Celex 31992L0065), senast ändrat

genom kommissionens beslut 2011/874/EG (EUT L 343, 23.12.2011, s. 65, Celex 32011D0874). Jfr även rådets direktiv

91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras

till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268,

24.9.1991, s. 56, Celex 31991L0496), senast ändrat genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex

32008L0073).

2 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1, Celex 32003R0998

3 EUT L 343, 22.12.2009, s. 74, Celex 32009L0158

SJVFS 2011:49

2

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav

som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv

90/425/EEG4),

godkänd veterinär: den som av den behöriga myndigheten utsetts som behörig att

utöva veterinäryrket i respektive land,

handelsdjur/djur avsedda för handel: hundar, katter, illrar, tamkaniner, gnagare

(Rodentia), fåglar, reptiler, amfibier och ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur)

som ska säljas eller byta ägare och/eller som inte åtföljs av sin ägare eller dennes

ombud,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land inom EU,

stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitetskontroll samt

eventuellt fysisk kontroll,

sällskapsdjur: hundar, katter, illrar, tamkaniner, gnagare (Rodentia), fåglar (alla

arter utom de fjäderfän som anges i direktiven 90/539/EEG och 92/65/EEG), reptiler,

amfibier och ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur) som inte ska bli föremål för

försäljning eller ägarbyte och som åtföljs av sin ägare eller annan fysisk person som

för ägarens räkning ansvarar för djuret under transporten (ombud), samt

tredje land: land som inte är medlem i EU.

Hantering av dokument

3 § De införseldokument i form av pass, intyg och införseltillstånd som avses i dessa

föreskrifter ska i original åtfölja djuret och på uppmaning visas upp för officiell

veterinär eller tulltjänsteman vid kontroll. Samtliga handlingar som ska följa med

djuret vid införseln ska innehålla uppgift om djurets ID-nummer.

Handlingarna ska, om inget annat anges i dessa föreskrifter, i original åtfölja

djuret under hela vistelsen i landet eller, om djuret är återinfört, sparas i sex månader

efter införseltillfället för att kunna visas på uppmaning.

Stickprovskontroll

4 § Vid införsel av sällskapsdjur eller djur avsedda för handel kan en officiell

veterinär, efter självständig bedömning eller på begäran av Statens jordbruksverk,

göra stickprovskontroller. Sådana kontroller kan också ske vid misstanke om

sjukdom eller överträdelse av villkor för införseln då djuret befinner sig i landet.

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från EU och från de tredje

länder som listats i bilaga II del B avdelning 2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003, med undantag för Norge

Grundvillkor

5 § Hundar, katter och illrar ska vara identitetsmärkta i enlighet med vad som anges

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.

6 § Hundar, katter och illrar ska vara rabiesvaccinerade i enlighet med vad som

anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003. Rabiesvaccinet

ska uppfylla kraven i bilaga 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

998/2003.

4 EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065

SJVFS 2011:49

3

7 § Hundar, katter och illrar ska ha ett pass utformat i enlighet med kommissionens

beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass

för transport av hundar, katter och illrar5. Passet ska vara utfärdat och ifyllt av en

veterinär.

Villkor för införsel av högst fem sällskapsdjur

8 § Vid införsel i Sverige av högst fem hundar, katter och illrar som sällskapsdjur

från EU eller från sådana tredje länder som listats i bilaga II del B avdelning 2 i

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EG)

nr

998/2003

krävs

identitetsmärkning, rabiesvaccination och pass enligt vad som anges i 5-7 §§ ovan.

Undantag från 7 § görs vid införsel av högst fem hundar, katter och illrar från

sådana tredje länder som listats i bilaga II del B avdelning 2 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 998/2003, i de fall länderna inte har infört bruket av

pass utformade i enlighet med kommissionens beslut 2003/803/EG. Djur från sådana

länder ska istället ha veterinärintyg enligt 17 §.

Villkor för införsel av sex eller fler sällskapsdjur i grupp

9 § Hundar, katter och illrar som förs in till Sverige som sällskapsdjur i grupp om

sex eller fler djur oavsett art och ålder från ett annat EU-medlemsland eller från

något av de tredje länder som listats i bilaga II del B avdelning 2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 förutom Norge, ska

förutom att uppfylla villkoren i 5-7 §§ också ha genomgått en besiktning utförd av en

av den behöriga myndigheten godkänd veterinär inom 24 timmar före utförseln och

befunnits vara vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten.

Veterinären ska intyga att besiktningen utförts under rubriken IX ”Klinisk

undersökning” i djurets pass.

Djuren ska vidare åtföljas av ett intyg utfärdat av en officiell eller behörig

veterinär på blankett E9.162 eller på annan blankett med motsvarande lydelse, med

passet som stöd. Intyget är giltigt för transport inom EU under en period av fyra

månader från och med utfärdandedatum eller fram till sista giltighetsdag för den

vaccination som avses i intygets del IV, beroende på vilket datum som infaller först.

Undantag från 7 § görs i de fall länderna inte har infört bruket av pass utformade i

enlighet med kommissionens beslut 2003/803/EG. Vid införsel under dessa

förutsättningar ska djuren istället ha veterinärintyg enligt 18 §.

Villkor för införsel av handelsdjur

10 § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och kommer från en EU-

medlemsstat eller från något av de tredje länder som anges i avdelning 2 i del B i

bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 med

undantag för Norge ska vid införsel till Sverige förutom att uppfylla kraven i 5-7 §§

också ha genomgått en besiktning utförd av en av den behöriga myndigheten

godkänd veterinär inom 24 timmar före utförseln och befunnits vara vid god hälsa

och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten. Veterinären ska intyga att

besiktningen utförts under rubriken IX ”Klinisk undersökning” i djurets pass.

5 EUT L 312, 27.11.2003, s. 1, Celex 32003D0803

SJVFS 2011:49

4

Djuren ska vidare åtföljas av ett intyg utfärdat av en officiell eller behörig

veterinär på blankett E9.162 eller på annan blankett med motsvarande lydelse, med

passet som stöd. Intyget är giltigt för transport inom EU i 10 dagar.

Undantag från 7 § görs i de fall länderna inte har infört bruket av pass utformade i

enlighet med kommissionens beslut 2003/803/EG. Djur från sådana länder ska

istället ha veterinärintyg enligt 19 §.

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från Norge

11 § Hundar, katter och illrar får fritt föras in från Norge under förutsättning att de

inte har förts in i Norge i strid med gällande norsk lagstiftning.

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från tredje länder som listats i

bilaga II del C i förordning (EG) nr 998/2003 samt från länder som inte listats

Införsel av högst fem sällskapsdjur från listade tredje länder

12 § Vid införsel till Sverige av högst fem hundar, katter och illrar som sällskapsdjur

från ett tredje land eller territorium som anges i del C i bilaga II till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 gäller villkoren

avseende identitetsmärkning och rabiesvaccination i artikel 8.1 a i förordningen,

förutsatt att djuret reser direkt till Sverige eller via något eller några av de länder som

anges i avdelning 2 i del B eller i del C i bilaga II till förordningen.

Den direkta resan kan dock innefatta transit genom ett tredje land som inte anges i

bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 via flyg

eller båt, under förutsättning att djuret endast mellanlandar på en internationell

flygplats utan att lämna denna eller hålls i säker förvaring på fartyget. Om djuret

lämnar flygplatsen eller båten eller reser på annat sätt så gäller villkoren i 13 §.

Det rabiesvaccin som används ska uppfylla kraven i bilaga 1b i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.

Införsel av högst fem sällskapsdjur från icke listade tredje länder

13 § Från sådana tredje länder som inte listats i bilaga II till Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 998/2003 får högst fem hundar, katter och illrar föras in

som sällskapsdjur. Villkoren för en sådan införsel omfattar identitetsmärkning,

rabiesvaccination och godkänd mängd rabiesantikroppar såsom beskrivs i artikel 8.1

b i nämnda förordning.

Antikroppstitrering ska ha utförts på ett laboratorium som godkänts i enlighet med

kommissionens beslut 2001/296/EG om godkännande av laboratorier för kontroll av

rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur6. En antikroppstitrering

är även godkänd om den utförts i enlighet med nationella bestämmelser som gällde

före ikraftträdandet av nämnda beslut.

Det rabiesvaccin som används ska uppfylla kraven i bilaga 1b i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.

Införsel av handelsdjur samt sex eller fler sällskapsdjur från godkända tredje länder

14 § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel samt hundar, katter och

illrar som reser som sällskapsdjur i grupp om sex eller fler djur oavsett art och ålder

6 EGT L 102, 12.4.2001, s. 58, Celex 32001D0296

SJVFS 2011:49

5

får endast föras in i EU från sådana tredje länder som godkänts genom att listas i

avsnitt 2 i del B eller i del C i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 998/2003, eller i del 1 av bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010.

Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och förs in i Sverige från ett

tredje land som godkänts enligt ovan ska, förutom att uppfylla villkoren i artikel 8.1

b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003, också ha genomgått

en besiktning utförd av en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär inom 24

timmar före utförseln. Djuren ska vid besiktningen ha befunnits vara vid god hälsa

och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten. Besiktningen ska föras in i det

veterinärintyg som ska medfölja djuret i enlighet med 19 § nedan.

Införselorter och gränskontroll

Införselorter

15 § Direktinförsel av hundar, katter och illrar från andra tredje länder än de som

anges i avdelning 2 i del B i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 998/2003 får endast ske via flygplatserna Stockholm-Arlanda och Göteborg-

Landvetter.

Gränskontroll vid införsel från tredje land

16 § Vid direktinförsel av hundar, katter och illrar som reser som handelsdjur eller

som sällskapsdjur i grupp om sex eller fler från andra tredje länder än de som anges i

avdelning 2 i del B i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

998/2003 krävs gränskontrollbesiktning.

Dokument som krävs för införsel av hundar, katter och illrar från tredje länder

som listats i bilaga II del C i förordning (EG) nr 998/2003 samt från länder som

inte listats

Veterinärintyg för högst fem sällskapsdjur

17 § Hundar, katter och illrar som reser som sällskapsdjur enstaka eller i grupp om

högst fem djur oavsett art och förs in i Sverige från ett tredje land ska åtföljas av ett

intyg utfärdat av en behörig veterinär på blankett E9.163 eller på annan blankett med

motsvarande lydelse. De vaccinationsintyg och den laboratorierapport som ligger till

grund för intyget ska medföras tillsammans med intyget.

Intyget är giltigt för transport inom EU under en period av fyra månader från och

med utfärdandedatum eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses

i intygets del IV, beroende på vilket datum som infaller först.

Veterinärintyg för sex eller fler sällskapsdjur

18 § Hundar, katter och illrar som förs in till Sverige som sällskapsdjur i grupp om

sex eller fler djur oavsett art och ålder från tredje land ska åtföljas av ett intyg

utfärdat av en behörig veterinär på blankett E9.164 eller på annan blankett med

motsvarande lydelse. De vaccinationsintyg och den laboratorierapport som ligger till

grund för intyget ska medföras tillsammans med intyget.

Intyget är giltigt för transport inom EU under en period av fyra månader från och

med utfärdandedatum eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses

i intygets del IV, beroende på vilket datum som infaller först.

SJVFS 2011:49

6

Veterinärintyg för handelsdjur

19 § Hundar, katter och illrar som förs in i Sverige som handelsdjur från ett godkänt

tredje land ska åtföljas av ett intyg utfärdat av en behörig veterinär på blankett

E9.164 eller på annan blankett med motsvarande lydelse. De vaccinationsintyg och

den laboratorierapport som ligger till grund för intyget ska medföras tillsammans

med intyget.

Intyget är giltigt i 10 dagar från och med utfärdandedatum.

Pass för återinförsel av djur med ursprung i EU

20 § Vid införsel till Sverige från tredje land av hundar, katter och illrar med

ursprung i EU eller ett land som listats i bilaga II del B avdelning 2 i förordning (EG)

nr 998/2003 kan det veterinärintyg som krävs enligt 17 § ersättas av ett pass enligt 7

§, förutsatt att det visar att djuret uppfyller villkoren i 12 eller 13 § beroende på

vilket land det återinförs ifrån.

Eventuell komplettering i passet utförd i tredje land ska vara utförd av behörig

veterinär.

Villkor för införsel av hundvalpar, kattungar och illervalpar

21 § Hundar, katter och illrar vars ålder understiger tre månader kan, efter särskilt

tillstånd från Jordbruksverket, införas från EU samt från sådana länder som anges i

avdelning 2 i del B samt i del C i bilaga II i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 998/2003, förutsatt att landet uppfyller villkoren för rabiesfrihet

enligt Världsorganisationen för djurhälsa (World organisation for animal health,

OIE).

Ansökan ska ske skriftligen och ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30

dagar före införseltillfället. En ansökan får omfatta högst fem hundvalpar, kattungar

och/eller illervalpar.

I ansökan ska följande anges:

1. djurets identitetsnummer,

2. den sökandes namn och adress,

3. djurets uppfödares namn och adress.

Till ansökan ska bifogas en skriftlig försäkran från djurets uppfödare på att djuret

är fött hos uppfödaren och att det hålls där till leveransen utan att ha kontakt med

vilda djur.

22 § Djuret ska vid införseln vara identitetsmärkt i enlighet med 5 §. Det ska vidare,

beroende på ursprungsland samt om det reser som sällskapsdjur ensamt eller i grupp

eller som handelsdjur, uppfylla de krav som ställs avseende pass och/eller intyg i 7

samt 9-10 §§, eller i 17-19 §§, samt i förekommande fall de krav på besiktning som

anges i 9, 10 eller 14 §.

23 § En avgift om 900 kronor ska betalas för varje sådan ansökan som avses i 21 §.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas till Jordbruksverket.

SJVFS 2011:49

7

Villkor för införsel av sperma från hund och katt

24 § Det krävs inget tillstånd för införsel av sperma från en hund eller katt som

genom dokumentation kan styrkas vara hemmahörande i en medlemsstat i EU eller i

Andorra, Kroatien, Liechtenstein, Norge, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco

eller Schweiz, förutsatt att sperman också är samlad i något av de nämnda länderna.

Hund- och kattsperma får fritt föras in från Norge under förutsättning att den inte

har förts in till Norge i strid med gällande norsk lagstiftning.

Vid införsel av sperma från övriga länder eller från en hund eller katt som inte är

dokumenterat hemmahörande i något av de länder som nämns i första eller andra

stycket krävs införseltillstånd.

Villkor för införsel av andra sällskapsdjur

Införsel av fåglar

25 § Högst sammanlagt fem stycken fåglar får fritt föras in till Sverige från EU,

Andorra, Färöarna, Grönland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San

Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

För införsel av fåglar från övriga länder krävs införseltillstånd.

Införsel av gnagare (Rodentia)

26 § Högst sammanlagt fem stycken smågnagare (möss, råttor, marsvin,

guldhamstrar, chinchillor och gerbiler) får fritt föras in till Sverige från EU och tredje

land under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap.

Införsel av kaniner

27 § Högst sammanlagt fem stycken kaniner får fritt föras in till Sverige från

EU/EFTA-länder, under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i

fångenskap.

För införsel av kaniner från övriga länder krävs införseltillstånd.

Införsel av groddjur och kräldjur

28 § Högst sammanlagt fem stycken groddjur och kräldjur får fritt föras in till

Sverige från EU/EFTA-länder och tredje land, under förutsättning att djuren är

uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap.

Införsel av ryggradslösa djur från EU och tredje land

29 § Ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) får fritt föras in till

Sverige som sällskapsdjur från EU/EFTA-länder.

Ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) får fritt föras in till Sverige

som sällskapsdjur från tredje land, under förutsättning att införseln uppfyller kraven i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare.

Övriga bestämmelser

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2011:49

8

-------------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2004:51) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

katter och illrar avsedda för handel.

3. Under en övergångsperiod till den 30 juni 2012 är införsel till Sverige tillåten

av hundar, katter och illrar som åtföljs av ett veterinärintyg utfärdat senast den

29 februari 2012 på respektive blankett E9.45 eller E9.93.

HARALD SVENSSON

Maria Cedersmyg

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)