SJVFS 2011:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:9

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till

jordbruket i norra Sverige;

Utkom från trycket

den 22 februari 2011

Omtryck

beslutade den 17 februari 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen (1996:93) om

nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, att 1, 2, 3, 9, 21 och 22 §§ verkets

föreskifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 1 ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

finns i

1. kommissionens beslut av den 8 september 2010 om ett system för långsiktigt

stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige2,samt

2. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

(SJVFS 2011:9)

2 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd för smågris- och getproduktion samt

potatis-, bär- och grönsaksodling ska göras finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS

2011:9)

3 § Bestämmelser om tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder finns i kommissionens

förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter

för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det

integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till

jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för

rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom

vinsektorn.3

För kontroller, beräkningsgrund för stöd, minskning och uteslutning samt

återvinning av felaktigt utbetalda belopp ska följande artiklar i kommissionens

förordning (EG) nr 1122/2009 gälla i tillämpliga delar.

För kontroller gäller artiklarna 26-28, 30-35, 41, 42 och 45.

Som beräkningsgrund för stöd, minskning och uteslutning gäller artiklarna 56-58,

60, 63, 66, 67, 73 och 75.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:23

2 C(2010)6050/F

3 EUT L 316, 2.12.2009, s 65-112 (Celex 3 2009 R 1122)

SJVFS 2011:9

För återvinning av felaktigt utbetalda belopp gäller artikel 80.4(SJVFS 2011:9)

Allmänt

4 § I dessa föreskrifter avses med

jordbrukare: en producent av jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en

fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars

jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom

Sveriges gränser,

jordbruksmark: åker- eller betesmark,

produktionsenhet: det eller de djurstallar med tillhörande mark där animalie-

produktion bedrivs, samt

slaktsvin: djur som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127)

om klassificering av slaktkroppar ska hänföras till benämningarna slaktsvin eller

unggalt. (SJVFS 2008:23)

5 § Jordbruksföretag som ombildas eller bildas efter den 1 januari 1995, ska vid

stödets bestämmande behandlas som om åtgärden inte skett om ombildandet eller

bildandet leder till ett klart och otillbörligt kringgående av de bestämmelser som

gäller för rätt till stöd.

Områden med nationellt stöd

6 § I bilaga 1 till kommissionens beslut 96/228/EG anges de kommuner och

församlingar inom vilka stöd kan lämnas. De definierade gränserna framgår av

Jordbruksverkets blockdatabas.

Särskilda villkor för nationellt stöd

7 § Stöd för animalie- och mjölkproduktion lämnas endast till jordbruksföretag som

uppfyller villkoren om identifiering och registrering av djur i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och

registrering av får och getter. (SJVFS 2008:23)

8 § Sugga eller get, för vilken stöd sökts, får under hållandeperioden ersättas med

annat djur av samma slag, om det på ersättningsdagen är stödberättigande, samt

under förutsättning att utbytet sker inom 10 dagar från den dag då djuret togs från

jordbruksföretaget och att det ersättande djuret registreras i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och

registrering av får och getter. (SJVFS 2008:23)

9 § Stöd för animalie-, mjölk- och äggproduktion lämnas med det stödbelopp som

gäller för det stödområde där produktionsenheten är belägen. För djurslag med

4 Senaste lydelse SJVFS 2008:23 Ändringen innebär bl a att andra stycket upphävs.

2

SJVFS 2011:9

hållande- eller kvalificeringsperiod avses den produktionsenhet där djuren under

hållande- eller kvalificeringsperioden befinner sig.

Stöd för jordbruksmark lämnas med det stödbelopp som gäller för det stödområde

där jordbruksmarken är belägen.5(SJVFS 2011:9)

10 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Stöd för mjölkproduktion och transport av mjölk samt slaktsvins- och

äggproduktion

Ansökan och redovisning

11

a

§

Ansökan om stöd för mjölkproduktion och transport av mjölk samt

slaktsvins- och äggproduktion ska göras på blankett som Jordbruksverket fastställt

och lämnas till Jordbruksverket. Uppgifter om antal stödberättigande

produktionsenheter ska dessutom redovisas till Jordbruksverket.

Stöd för produktion, som avser det närmaste föregående stödåret, kan lämnas om

ansökan och redovisning, i enlighet med första stycket, kommit in till

Jordbruksverket senast den 1 april. (SJVFS 2008:23)

Mjölkproduktion

12 § Stöd för mjölkproduktion till jordbruksföretag med leveranskvot lämnas för

den mängd mjölk som företaget levererat till mejerier och som mejerier redovisat till

Jordbruksverket.

Stöd för mjölkproduktion till jordbruksföretag med direktförsäljningskvot lämnas

för den mängd mjölk som företaget redovisat till Jordbruksverket. (SJVFS 2008:23)

13 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Transport av mjölk

14 § Stöd för transport av mjölk lämnas för den mängd mjölk som mejerier hämtat

och redovisat till Jordbruksverket. (SJVFS 2008:23)

Slaktsvinsproduktion

15 § Stöd för produktion av slaktsvin lämnas för det antal slaktsvin som

jordbruksföretaget lämnat till slakterier och som slakterier rapporterat till

Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56)

om slakteriers rapportering avseende slaktade djur. (SJVFS 2008:23)

16 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

5 Senaste lydelse SJVFS 2008:23. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3

SJVFS 2011:9

Äggproduktion

18 § Stöd för äggproduktion lämnas för det antal värphönor som jordbruksföretaget

redovisat till Jordbruksverket på blankett som verket fastställt.

Stöd lämnas för värphöna som vid insättningen är högst 25 veckor gammal. Stöd

lämnas endast en gång per värphöna. (SJVFS 2008:23)

19 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

20 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling

21 § Stöd för jordgubbsodling lämnas från och med anläggningsåret under

förutsättning att planteringen sker före utgången av augusti månad nämnda år.

Det år jordgubbsodlingen bryts lämnas stöd under förutsättning att odlingen bryts

tidigast efter kartsättningen.

Stöd för potatis-, bär- eller grönsaksodling lämnas om odlingen är etablerad före

utgången av juni månad stödåret.

Stöd för potatis-, bär- eller grönsaksodling lämnas om odlingen bedrivs i enlighet

med lokalt erkända normer.

Vändteg som behövs för odlingen och hör till jordbruksskifte som odlas med

potatis, bär eller grönsaker berättigar till stöd. Med vändteg avses del av

jordbruksskifte som inte odlas och vars bredd uppgår till högst 10 meter räknat från

jordbruksskiftets odlade kant. (SJVFS 2011:9)

Stödets storlek

22 § Stöd lämnas för

1.

mjölkproduktion,

2.

smågrisproduktion,

3. produktion av slaktsvin,

4.

getproduktion,

5.

äggproduktion,

6.

potatisodling,

7. bär- eller grönsaksodling, samt

8. transport av mjölk

med de högsta belopp som anges i 613 §§ förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige.6 (SJVFS 2011:9)

Övrigt

23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

6 Senaste lydelse SJVFS 2008:23. Ändringen innebär bl a att andra stycket upphävs.

4

SJVFS 2011:9

---------------------------

Ikraftträdandebestämmelser

1. Denna författning7 träder i kraft den 15 juni 2006.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före

ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

---------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 juli 2008.

---------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 17 mars 2011 men ska tillämpas från och med

den 1 januari 2011.

HARALD SVENSSON

Carina

Johansson

(Miljöersättningsenheten)

7 SJVFS 2006:37

8 SJVFS 2008:23

9 SJVFS 2011:9

5