SJVFS 2012:23

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:23

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

miljöersättningar och miljöinvesteringar;

Utkom från trycket

den 24 september 2012

beslutade den 20 september 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 30 § förordningen

(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med

Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har

representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar1 att

5 kap. 36 och 53 §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.

MILJÖANPASSAT JORDBRUK

36 § Undantag från 35 § kan göras i följande fall när lämpliga ekologiskt uppfödda

djur inte finns att tillgå.

1. Djur som inte är ekologiskt uppfödda får köpas in för avel, i begränsad

omfattning, som ett komplement till en naturlig ökning och för förnyelse av

besättningen.

2. Djur som inte är ekologiskt uppfödda får köpas in för avel, i större omfattning,

vid byte av djurras, utveckling av en ny djurspecialisering eller vid inköp av djur av

hotade husdjursraser. För väsentlig utökning av uppfödningsenheten krävs dispens

för att köpa in djur som inte är ekologiskt uppfödda. För certifierad ekologisk

produktion beslutar Jordbruksverket om dispens. För kretsloppsinriktad produktion

beslutar länsstyrelsen om dispens. Ansökan om dispens ska lämnas till länsstyrelsen

och innehålla en beskrivning av de åtgärder som har gjorts för att hitta ekologiska

djur.

3. Vid hög dödlighet bland djuren, orsakad av omständigheter som har att göra

med djurens hälsa, med olyckshändelser eller med katastrofer, får besättningen

förnyas eller ges en ny sammansättning med djur som inte är ekologiskt uppfödda.

4. Värphöns som inte är ekologiskt uppfödda och som är högst 18 veckor gamla

får tas in i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion till

och med den 31 december 2014. Dessa värphöns måste ha fötts upp enligt de regler

för utfodring och förebyggande hälsovård och veterinärvård som gäller för ekologisk

djurhållning.

5. Blivande värphöns och slaktkycklingar som inte är ekologiskt uppfödda får tas

in i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion om djuren är

yngre än tre dagar.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2012:1.

SJVFS 2012:23

2

53 § Djuren ska födas upp på ekologiskt producerat foder. Till och med 2014 får

dock högst 5 procent konventionella proteinråvaror användas till grisar och fjäderfä.

Denna andel konventionella proteinråvaror gäller på årsbasis.

Vid låg foderproduktion, särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden,

kan Jordbruksverket tillåta en högre andel konventionellt foder under en begränsad

period och för ett särskilt område.

-----------

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2012 men ska tillämpas från den 1

januari 2012.

LEIF DENNEBERG

Ellinor Ahnström

(Miljöersättningsenheten)