SJVFS 2012:28

Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:28

Statens jordbruksverks föreskrifter om

kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker;

Utkom från trycket

den 13 november 2012

beslutade den 8 november 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § i förordningen 2011:926 om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av färska frukter och grönsaker finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter1.

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni

2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007

vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och

bearbetade grönsaker2.

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

4. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Omfattning

2 § Denna författning gäller för frukt och grönsaker med undantag av bananer som

regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:36) om bestämmelser för

efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

Ordinarie inspektionsort: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Landvetter, Stockholm

och Arlanda.

Anmälan

4 § Aktörer som tillämpar EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker ska

anmäla sin verksamhet till Jordbruksverkets växtkontrollenhet. Detta gäller oavsett

om varorna har producerats inom eller utanför EU. Anmälningsskyldigheten gäller

dock inte

- aktör som endast driver detaljhandel eller

1 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, (Celex 32007R1234).

2 EUT L 157, 15.06.2011, s. 1, (Celex 32011R0543).

SJVFS 2012:28

2

- aktör som endast bedriver varutransport

Anmälan ska ske på en av Jordbruksverket fastställd blankett (E11.22). Anmälan

ska lämnas in inom en månad efter det att verksamheten har påbörjats.

Aktör som ändrar eller upphör med sin verksamhet ska omedelbart anmäla detta

skriftligen till växtkontrollenheten.

5 § Aktör som avses i 4 § ska på begäran av Jordbruksverket lämna uppgifter om

produktion, inköp, försäljning, import och export, samt andra förhållanden av

betydelse för tillsyn och kontroll.

Export till och import från tredjeland

6 § Export till tredjeland av de färska frukter och grönsaker m.m. som anges i

bilagan ska anmälas skriftligen till Jordbruksverkets växtkontrollenhet senast

klockan 10.00 vardagen före planerad export. Detta gäller om kontrollen ska ske på

ordinarie inspektionsort. Om kontrollen ska ske på annan ort ska anmälan ha kommit

in senast fem vardagar före planerad export.

7 § Import från tredjeland av de färska frukter och grönsaker m.m. som anges i

bilagan ska anmälas till Jordbruksverkets växtkontrollenhet. Ska importen ske på en

ordinarie inspektionsort ska anmälan ha kommit in senast

- kl. 10.00 vardagen före planerad import om Jordbruksverkets blankett

(E11.12) används,

- kl. 13.00 vardagen före planerad import om Jordbruksverkets e-tjänst för

importanmälan används.

Ska importen ske på annan ort ska anmälan alltid ha kommit in senast fem

vardagar före planerad import.

Kontroll utförs endast i undantagsfall på lördagar, söndagar och helgdagar och då

endast efter skriftlig överenskommelse med Jordbruksverket.

Övriga bestämmelser

8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 3 december 2012 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (2010:29) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska

upphöra att gälla.

LEIF DENNEBERG

Kristina Mattsson

(Enheten för handel och marknad)

SJVFS 2012: 28

3

Bilaga

KN-nr

Varuslag

0702

Tomater, färska eller kylda

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök,

vitlök, purjolök och lök av andra Allium-

arter, färska eller kylda

0704

Kål, färsk eller kyld

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och

cikoriasallat (Cichorium spp.), färska

eller kylda

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot

(salsifi), rotselleri, rädisor och liknande

rotfrukter, färska eller kylda

0707

Gurkor, färska eller kylda

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller

kylda

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda, med

undantag av grönsaker enligt

undernummer 0709 59, 0709 60 91, 0709

60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90

39, 0709 90 40 och 0709 90 60

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även

skalade, med undantag av nötter enligt

undernummer 0802 11 10, 0802 12, 0802

22, 0802 32, 0802 90 20, 0802 90 50,

0802 50 00, 0802 60 00, 0802 90 85.

0803 00 11

Mjölbananer, färska

0804 20 10

Fikon, färska

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango och mangostan

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

SJVFS 2012:28

4

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och

papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet

nektariner), plommon och slånbär, färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

ur 0910 99

Timjan, färsk eller kyld

ur 1211 90 85

Basilikört, citronmeliss, mynta, origanum

vulgare (oregano/vild mejram), rosmarin,

salvia, färska eller kylda

1212 99 30

Johannesbröd