SJVFS 2012:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje

land av hampfrön avsedda för andra ändamål än

utsäde;

Utkom från trycket

den 3 december 2012

Omtryck

beslutade den 29 november 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att 1, 4 och 5

§§ verkets föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda

för andra ändamål än utsäde1 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om import av hampfrön avsedda för andra

ändamål än utsäde finns i

1.

rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en

gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för

vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av

marknaden”),2

2. kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den

gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlats för

fiberproduktion3

3. kommissionens förordning (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008 om ändring av

förordning (EG) nr 376/2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet

med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

samt av förordningarna (EG) nr 1439/95, (EG) nr 245/2001, (EG) nr 2535/2001,

(EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 2014/2005,

(EG) nr 951/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 1002/2007, (EG)

nr 1580/2007, (EG) nr 382/2008 samt om upphävande av förordning (EEG) nr

1119/79,4

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris och marknadsreglering av

jordbruksprodukter.

(SJVFS 2012:31)

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:21

2 EUT L 299, 16.11.2007, s.1, (Celex 32007R1234).

3 EUT L 149, 7.6.2008, s 38, (Celex 32008R0507)

4 EUT L 150, 10.6.2008 (Celex 32008R0514)

SJVFS 2012:31

2

Godkännande av importör

2

§ Endast av Jordbruksverket godkända fysiska eller juridiska personer får

importera hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde (KN- nummer

1207 99 91).

3 § Ansökan om godkännande ska skickas till Statens jordbruksverk, 551 82

Jönköping. Den ska vara underskriven av firmatecknare och innehålla uppgifter om

1. personens eller företagets namn och adress, samt

2. verksamheten som bedrivs och vad de importerade hampfröna som är avsedda

för andra ändamål än utsäde ska användas till.

4 § Vid oegentligheter och underlåtenhet att uppfylla kraven i 5§ andra stycket kan

godkännandet återkallas för en period av ett år.(SJVFS 2012:31)

Ansökan om och utfärdande av intyg för import av hampfrön avsedda för

andra ändamål än utsäde

5 § För import av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde krävs importintyg

av en godkänd importör. Ansökan om sådant intyg ska skickas till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Den ska vara underskriven av firmatecknare och

innehålla uppgifter om

1. personens eller företagets namn och adress,

2. varuslag, KN-nummer och importkvantitet, samt

3. ursprungsland och avsändningsland.

Till ansökan ska en förbindelse bifogas där sökanden åtar sig att till

Jordbruksverket skicka in handlingar som styrker att partiet, inom tolv månader

räknat ifrån den dag då importintyget utfärdades, har genomgått någon av de

behandlingar som avses i artikel 17.2 andra stycket i kommissionens förordning (EG)

nr 507/20085. Handlingarna ska skickas in inom en månad från en sådan behandling.

Efter ansökan från godkänd importör och i motiverade fall får tiden inom vilken

behandlingar enligt artikel 17.2 tredje stycket ska genomföras förlängas med

maximalt ytterligare tolv månader. (SJVFS 2012:31)

6 § Ett importintyg gäller endast för ett importtillfälle. Utfärdat importintyg gäller i

tre månader räknat från dagen för utfärdandet.

-----------

Denna författning6 träder i kraft den 16 maj 2002.

-----------

Denna författning7 träder i kraft den 3 maj 2010.

5 Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter får

rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och

hampa som odlats för fiberproduktion (EUT L 149,7.6.2008, s38, Celex 32008R0507)

6 SJVFS 2002:32

7 SJVFS 2010:21

SJVFS 2012:31

3

----------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 januari 2013.

LEIF DENNEBERG

Patrik Eklöf

(Enheten för handel och marknad)

8 SJVFS 2012:31