SJVFS 2012:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av

anläggningar med fjäderfän;

Utkom från trycket

den 21 december 2012

Omtryck

beslutade den 20 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 9 § första stycket 4 förordningen

(2006:815) om provtagning på djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän2 att 4 och 5 §§ och att

rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Syfte

1 § Registrering av uppgifter enligt dessa föreskrifter syftar till att vid misstanke om

eller bekräftad förekomst av aviär influensa eller Newcastlesjuka kunna vidtas

nödvändiga åtgärder enligt:

1. rådets

direktiv

2005/94/EG

av

den

20

december

2005

om

gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande

av direktiv 92/40/EEG3, och

2. rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införandet av

gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan4, senast ändrat

genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 om

anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet

antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) och som avser de

kommittéer

som

biträder

kommissionen

när

den

utövar

sina

genomförandebefogenheter5.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på produktionsplatser med fjäderfän som föds

upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion

eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen. Föreskrifterna ska dock inte

tillämpas på anläggningar med värphöns som registrerats i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med

värphöns.

1 Jämför rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och

om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EGT L 010, 14. 1.2006, s. 16-65, Celex 32005L0094), rådets direktiv 92/66/EEG av

den 14 juli 1992 om införandet av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1-20,

Celex 31992L0066).

2

Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:86

3 EUT L 010, 14.1.2006, s. 16, (Celex 32005L0094).

4 EGT L 260, 5.9.1992, s. 1 (Celex 31992L0066).

5 EUT L 122, 16..5.2003, s. 1 (Celex 32003R0806).

SJVFS 2012:37

2

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med:

produktionsplats: en anläggning eller en annan inrättning eller område där

fjäderfän hålls i fångenskap i kommersiellt syfte,

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som är ansvarig för djur på en

produktionsplats,

fjäderfän: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns,

gräsänder och strutsfåglar,

höns: arten Gallus gallus.

Registrering

4 § En djurhållare på en produktionsplats ska till Jordbruksverket på blankett JSB3.8

eller via Jordbruksverket internettjänst anmäla följande uppgifter:

1. adress, fastighetsbeteckning, län, kommun och församling,

2. djurhållarens namn, adress, telefonnummer och person eller

organisationsnummer,

3. i förekommande fall, ägarens namn, adress, telefonnummer och person- eller

organisationsnummer,

4. produktionsplatsens geografiska koordinater,

5. vad för sorts fjäderfän som hålls på produktionsplatsen,

6. maximal kapacitet,

7. verksamhetens art,

8. produktionsmetod samt

9. antalet hus och avdelningar på produktionsplatsen som hyser fjäderfän.

Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 27 mars 2006. För

produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta datum ska anmälan kommit

in innan de tas i bruk.

Om uppgift om 4 redan lämnats till Jordbruksverket gällande annat djurslag,

behöver uppgiften inte lämnas på nytt. (SJVFS 2012:37)

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 4 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas av djurhållaren till Jordbruksverket. Anmälningsskyldigheten

avser även upphörande av djurhållning. (SJVFS 2012:37)

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2012:37

3

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 juli 2013.

HARALD SVENSSON

Niklas Persson

(Registerenheten)

6 SJVFS 2012:37