SJVFS 2012:39

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:17) om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:39

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2012:17) om ekonomiskt stöd till

vattenbruket och fiskerinäringen;

Utkom från trycket

den 28 december 2012

Omtryck

beslutade den 20 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap. 33 § förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att det införs en kryssruta i bilagorna 1, 3-4, 6, 8, 10-29 där den sökande får

ange om den är en upphandlande myndighet eller enhet,

dels att en försäkranstext läggs till i bilagorna 1, 3-4, 6, 8, 10-29 och 31 där den

sökande försäkrar att man följer den upphandlingslagstiftning som gäller om

verksamheten omfattas av dessa regler.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter avser ekonomiskt stöd till fiskerinäringen enligt 3, 4 och 6

kap. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Föreskrifterna gäller som komplettering till och för verkställighet av EU:s

lagstiftning i de delar av den gemensamma fiskeripolitiken som avser stöd från

Europeiska fiskerifonden1 samt särskilt stöd inom ramen för den gemensamma

organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Dessutom finns i föreskrifterna bestämmelser om stöd för isbrytning.

Definitioner

2 § I denna författning används vissa termer med följande definitioner.

Eget arbete

Arbete som utförs av stödmottagaren, dennes make eller

maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon eller

barn. Om personen äger hela eller delar av ett företag eller

är anställd vid företaget som anlitas för att genomföra

insatsen räknas arbetet inte som eget arbete om företaget är

en juridisk person. Som eget arbete räknas också arbete som

utförs av anställda vid sökandens företag, såvida inte

anställningen enbart hänför sig till insatsen.

Eget uttag

Enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller

tjänster ur näringsverksamheten.

1

Jfr rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF), EUT nr L 223, 15.8.2006,

s 1 (Celex 32006R1198) och kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för

rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden, EUT nr L 120, 10.5.2007, s. 1 (Celex 32007R0498).

SJVFS 2012:39

2

Indirekt kostnad

Kostnad som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till en

insats men som är väsentlig för insatsens genomförande.

Offentliga resurser

Sättfisk

Insatser i annat än pengar som inte betalas av projektet utan

av utomstående offentliga organisationer.

Fisk och kräftor som odlas för att senare sättas ut i naturliga

fiskevatten eller i konsumtionsfiskodlingar.

Projekt

Inbegriper samtliga insatser som beviljas stöd från

Europeiska fiskerifonden.

Övrig resurs

Aktivitet som är ideell och som hör till ett projekt men som

inte ger upphov till någon betalning för projektet.

Ekonomiskt stöd från Europeiska fiskerifonden

Ansökan om stöd

Ansökningstid

3 § Ansökningar om stöd för åtgärder för folkhälsa och djurhälsa, tekniskt stöd samt

hållbar utveckling i fiskeområden ska behandlas löpande.

Ansökningar inom övriga åtgärder ska behandlas under tre beslutsperioder per år

till och med år 2012. Dessa är den 1 januari–30 april, 1 maj–31 augusti och

1 september–31 december. Inkomna ansökningar behandlas inom närmast påföljande

period efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Sista

ansökningsdag för stöd är den 30 april 2013.

En ansökan som inte kan bifallas på grund av medelsbrist under en beslutsperiod

kommer att behandlas under nästkommande period efter att beslutsmyndigheten

underrättat sökanden om detta. En ansökan får behandlas under högst tre

beslutsperioder.

Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket behandla en ansökan under

annan beslutsperiod än vad som följer av andra stycket.

Ansökan

4 § Ansökan om stöd från Europeiska fiskerifonden ska göras på blankett som

fastställts av Jordbruksverket. De blanketter som ska användas framgår av bilaga

1-32. Ansökan ska undertecknas av sökanden eller behörig företrädare för denne.

Ansökan om stöd för investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet eller

socioekonomisk kompensation för förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta ska ges

in till länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt eller har sitt säte.

En ansökan om stöd för hållbar utveckling i fiskeområden som av fiskeområdes-

gruppen bedöms överensstämma med en inriktning i fiskeområdets

utvecklingsstrategi ska översändas till länsstyrelsen med angivande av dagen för

ansökans ankomst till gruppen.

SJVFS 2012:39

3

5 § Sökanden ska på Jordbruksverkets eller länsstyrelsens begäran lämna sådana

kompletterande uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas.

6 § Innan beslut om stöd fattas ska sökanden komma in med ett

medfinansieringsbeslut avseende den insats som till någon del finansieras av en

offentlig medfinansiär.

Beslutsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, i beslut om beviljande av

stöd bestämma att bevis enligt första stycket ska lämnas senare, dock senast i

samband med ansökan om utbetalning.

Ansökan om byte av stödmottagare

7 § Överlåtaren och övertagaren ska gemensamt lämna in en skriftlig ansökan om

överlåtelse av ansökan eller beslut om stöd till stödmyndigheten. Av ansökan om

överlåtelse ska det framgå att övertagaren åtar sig att följa de regler och villkor som

gäller för stödet.

Stödberättigande kostnader

8 § Stöd får lämnas för kostnader som avser projektet. Stöd får även lämnas för

indirekta kostnader.

9 § Offentliga och övriga resurser får ingå som medfinansiering av projekt.

10 § Kostnaden för en vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag

då ansökan har kommit in till länsstyrelsen, Jordbruksverket eller en

fiskeområdesgrupp är inte stödberättigande.

Stöd för inrättande av producentorganisationer får avse kostnader som har

uppkommit före den dag då ansökan har kommit in.

Stöd till ett fiskeområde för löpande kostnader får avse kostnader som uppkommit

tidigast dagen för Jordbruksverkets beslut om fastställande av fiskeområdet.

11 § En kostnad som är oskälig är inte stödberättigande.

12 § För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för

projektet.

13 § Om ett projekt inte uppfyller villkoret i 12 § vid ansökan om slututbetalning,

ska utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte villkoret inom den

tidsperiod som stödmyndigheten bestämmer ska ansökan om slututbetalning avslås

och eventuellt tidigare delutbetalningar återkrävas.

14 § Stöd för förvärv av fordon får endast avse truckar och liknande fordon som är

avsedda endast för transporter inom hamnområden, fabriksanläggningar och

vattenbruksanläggningar samt sådan utrustning för bevarande av produktkvalitet vid

transport som blir fast installerad på fordon. Stödet får även avse terrängmotorfordon

och svävare samt fordon avsedda för isfiske om dessa används yrkesmässigt av

stödsökanden.

SJVFS 2012:39

4

15 § Eget arbete och eget uttag ersätts endast om den tid som ersättning söks för

tidredovisas särskilt i det projekt som ansökan avser.

16 § Stöd för förvärv av begagnad utrustning får endast lämnas till mikroföretag. En

förutsättning för sådant stöd är att sökanden kan visa att utrustningen

1. inte tidigare har finansierats med offentligt stöd

2. har ett inköpspris som inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än

kostnaden för motsvarande ny utrustning

3. är i gott skick, har minst de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och

har en förväntad teknisk livslängd om ytterligare minst fem år.

Stöd för begagnad utrustning får inte lämnas för investeringar ombord på

fiskefartyg och selektivitet. Detta gäller även i småskaligt kustfiske och insjöfiske.

17 § Stöd lämnas inte för:

1. Ersättningsåtgärder om åtgärden inte är nödvändig för en annan

stödberättigande investering.

2. Avgifter för finansiella transaktioner, valutaväxlingsavgifter och -förluster

samt andra rent finansiella utgifter.

3. Underhållsåtgärder.

4. Inventarier för kontors- och personalutrymmen.

5. Förvärv av byggnad för vilken tidigare har erhållits offentligt stöd.

6. Återställande efter skador orsakade av industriolyckor.

7. Investeringar i fiskefartyg och selektivitet inom ramen för hållbar utveckling i

fiskeområden.

8. Kostnader för en aktivitet anordnad av annan än sökanden och som

anordnaren har beviljats stöd för.

9. Kostnader som uppkommer för att uppfylla lag eller annan författning

avseende den verksamhet ansökan avser.

Beslut om stöd

18 § Vid medelsbrist ska beslutsmyndigheten prioritera inkomna ansökningar enligt

urvalskriterierna i den åtgärdsbilaga som fastställs av Övervakningskommittén för

fiskerinäringen i Sverige enligt bestämmelserna i artikel 65 a) i rådets förordning

(EG) 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden.

Länsstyrelsen får inte besluta om stöd innan Jordbruksverket skriftligen har

meddelat att medel finns tillgängliga.

19 § Ett villkor för stöd är att företrädare för Jordbruksverket, länsstyrelsen och

andra behöriga myndigheter ges möjlighet att granska stödinsatsen hos

stödmottagaren och då få tillträde till lokaler och tillgång till handlingar.

20 § När stöd har beviljats ska Jordbruksverket utan dröjsmål översända en kopia av

beslutet till berörd länsstyrelse.

21§ Om särskilda skäl föreligger kan beslutsmyndigheten dels medge förlängning av

den tid inom vilken ansökan om utbetalning av stöd ska göras och dels ändra

beslutad plan för utbetalningar. Skriftlig ansökan om sådan förlängd lyftningstid eller

SJVFS 2012:39

5

ändring av lyftningsplan ska ha kommit in till beslutsmyndigheten innan

lyftningsdatum har passerat.

Utbetalning av stöd

22 § Stödmottagaren ska ansöka om förskotts- del- och slututbetalning av beviljat

stöd på blankett för Europeiska fiskerifonden vilken fastställs av Jordbruksverket. De

blanketter som ska användas framgår av bilaga 30-32. Ansökan ska vara

undertecknad av stödmottagaren eller behörig företrädare för denne. Ansökan om

del- eller slututbetalning ska tillsammans med verifikationer, betalningsbevis,

utbetalningsbevis avseende offentliga medfinansiärer, utdrag ur bokföring, eventuella

förfrågningsunderlag från upphandlingen och övriga i blanketten föreskrivna bilagor

ges in till den länsstyrelse som anges i beslutet om stöd. Handlingarna ska vara

systematiskt ordnade.

Till ansökan om delutbetalning ska bifogas en lägesrapport. Avser ansökan ett

pilotprojekt ska även en teknisk rapport bifogas om så anges som särskilt villkor i

beslut om stöd.

Till ansökan om slututbetalning ska bifogas en uppföljningsrapport med

redogörelse för insatsens genomförande. Avser ansökan ett pilotprojekt ska även en

teknisk rapport bifogas.

Rapporterna ska lämnas på blankett som fastställs av Jordbruksverket. De

blanketter som ska användas framgår av bilaga 33-50.

23 § Länsstyrelsen ska utföra fysisk kontroll innan beslut om utbetalning av stöd då

de stödberättigande kostnaderna överstiger en miljon kronor. För övriga insatser ska

länsstyrelsen utföra stickprovskontroll i vart tionde ärende enligt av Jordbruksverket

fastställd rutin. Vid fysisk kontroll bör fotodokumentation av stödobjektet göras.

Kontrollen ska dokumenteras i ett inspektionsprotokoll fastställt av Jordbruksverket.

Den blankett som ska användas framgår av bilaga 51.

24 § När kontrollåtgärderna i 23 § har genomförts ska länsstyrelsen till

Jordbruksverket överlämna en kopia av inspektionsprotokollet.

Vid utbetalning ska länsstyrelsen skicka in intyg om uppfyllande av villkor för

utbetalning i original och en kopia av stödmottagarens utbetalningsansökan.

Länsstyrelsen ska bifoga en kopia av den i 22 § föreskrivna läges-, uppföljnings-

eller tekniska rapporten med redogörelse för insatsens genomförande.

Utbetalning får inte ske innan beslutsmyndigheten har godkänt uppföljnings- eller

lägesrapporten och, i förekommande fall, den tekniska rapporten.

25 § Utbetalning av stöd sker först sedan länsstyrelsen har kontrollerat att villkoren

för utbetalning är uppfyllda och intygat detta på blankett som fastställs av

Jordbruksverket. Den blankett som ska användas framgår av bilaga 52. Intyget ska

utfärdas av två befattningshavare som länsstyrelsen i förväg har anmält hos

Jordbruksverket.

26 § Vid utbetalning ska i förekommande fall förfallna statliga fordringar för vilka

Jordbruksverket bevakar statens rätt dras av från stödbeloppet.

SJVFS 2012:39

6

27 § När stöd har utbetalats ska Jordbruksverket översända en kopia av beslutet till

berörd länsstyrelse och eventuella offentliga medfinansiärer.

Återkrav av stöd

28 § Utöver vad som anges om återkrav av stöd i 6 kap. 3, 3a-3c, 4 §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen gäller att Jordbruksverket

kan besluta om återkrav. Det stöd som återkrävs ska vara den del av stödbeloppet

som vid tidpunkten från det att insatsen genomgått en betydande förändring skulle ha

återstått om detta hade fördelats i lika delar över fem år räknat från dagen för sista

utbetalning.

Stödmottagarens dokumentation

29 § Den insats för vilken stöd har beviljats från Europeiska fiskerifonden ska i

stödmottagarens bokföring kunna särskiljas från övrig verksamhet.

30 § Stödmottagaren ska spara originalfakturor och övriga handlingar rörande

stödinsatsen till och med år 2020 dock minst 7 år efter utbetalningsdagen.

Bestämmelser om vissa åtgärdsområden

Investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet

31§ Stöd för motorbyte lämnas endast för fartyg som är kortare än 12 meter och som

uteslutande använder passiva redskap. Den nya motorn får inte ha högre motorstyrka

mätt i kilowatt än den tidigare.

Stöd kan även lämnas för motorbyte för fartyg som är mellan 12–24 meter och som

uteslutande bedriver fiske med passiva redskap i Östersjön under förutsättning att

den nya motorn har en motorstyrka som är

1. minst 20 procent lägre än den gamla motorns, eller

2. högst lika stor som den gamla motorns om sökanden kan visa att

nedskärningskravet i punkten 1 tillgodoses genom att effekt förs ut från

samma fartygskategori.

32 § Stöd till insjöfiske för investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet

lämnas endast om ägaren har yrkesfiskelicens. Om fartygets längd är minst 5 meter

ska fartyget även vara registerat som fiskefartyg i det fartygsregister som avses i

1 kap 2 § sjölagen (1994:1009).

33 § Det sammanlagda stödbeloppet till investeringar ombord på fiskefartyg och

selektivitet får under hela stödperioden 2007–2013 inte överstiga 2,5 miljoner kronor

per fartyg. I beloppet ska inte stöd till åtgärder som skyddar fångst och redskap mot

vilda predatorer räknas in.

Socioekonomisk kompensation för förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta

34 § Ersättning för nedlagd tid för utbildning beräknas enligt Handelsanställdas

a-kassas regler för yrkesfiskare och grundas på den personliga infiskningen.

SJVFS 2012:39

7

Åtgärder för produktiva investeringar och miljövårdande åtgärder inom vattenbruket

35 § Stöd för produktiva investeringar och miljövårdande åtgärder inom

vattenbruket får lämnas endast till företag vars årliga nettoomsättning överstiger ett

och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kapitlet 7 § socialförsäkringsbalken. Undantag

från omsättningskravet får göras vid nyetablering.

Stöd får inte avse inköp av sättfisk eller kompensationsodling.

Investeringar i beredning och saluföring

36 § Stöd för investeringar i beredning och saluföring får lämnas endast till företag

som huvudsakligen bedriver verksamhet inom fiskerinäringen och vars årliga

nettoomsättning av fiskeri- och vattenbruksprodukter överstiger ett och ett halvt

prisbasbelopp enligt 2 kapitlet 7 § socialförsäkringsbalken. Undantag från

omsättningskravet får göras vid nyetablering.

Fiskehamnar och landningsplatser

37 § Stöd för utrustning i fiskehamnar och landningsplatser får lämnas endast

avseende hamn eller landningsplats som nyttjas vid yrkesmässigt fiske. Stöd får

minskas med den del som beräknas komma andra intressenter än yrkesfiskare

tillgodo.

Särskilt stöd till producentorganisationer

38 § Ansökan om sådant särskilt stöd till godkända producentorganisationer som

avses i 3 kap.2 och 3 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen samt rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999

om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och

vattenbruksprodukter ska göras skriftligen till Jordbruksverket.

Isbrytarhjälp

39 § Stöd för isbrytning lämnas endast för

1. hyra av isbrytande fartyg i avsikt att möjliggöra för fiskare att komma ut från

hamn till fiskeplats eller att nå ort där fångsten kan landas,

2. kostnader som avser själva isbrytningen och som inte överstiger vad som med

hänsyn till ändamålet kan anses skäligt,

om minst tre fiskelag samtidigt kan erhålla assistans såvida särskilda skäl inte

föreligger.

Isbrytning som grundar sig på avtal mellan enskilda fiskare och befälhavare på

isbrytande fartyg berättigar inte till stöd.

40 § Ansökan om stöd för isbrytarhjälp ska göras till Svenska Sällskapet för

Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) i egenskap av ombud för

Jordbruksverket.

-----------

SJVFS 2012:39

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning2 träder ikraft den 1 september 2012.

2. Genom författningen upphävs Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2008:10) om

ekonomiskt stöd till fiskerinäringen. Äldre bestämmelser gäller ifråga om

stöd som har beviljats före ikraftträdandet samt för ansökningar som avser

bildande av fiskeområdesgrupp och fiskeområde.

-----------

Denna författning3 träder ikraft den 21 januari 2013.

HARALD SVENSSON

Cecilia Landström

(Landsbygdsavdelningen)

2 SJVFS 2012:17.

3 SJVFS 2012:39

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Insjöfisket

(Inte investeringar ombord och

selektivitet)

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

Kommun och eventuellt namn på anläggningen där insatsen ska genomföras

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

SJ

V

F

1

0

1

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

Investering i uppbyggnad av anordningar för insjöfiske

Antal enheter som kommer att utnyttja stödet:

st

Investering i utvidgning, utrustning och modernisering av anordningar för insjöfiske

Antal enheter som kommer att utnyttja stödet:

st

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen

i det län där insatsen ska genomföras.

Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till

Jordbruksverket.

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Bilaga 1

Journalnummer

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldiga ange utgifterna utan moms

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

J. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

L. Övriga upplysningar

Summa

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

M. Bilagor

Följande bilagor ska bifogas ansökan

Dokument som styrker rätten att teckna firma

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren

Bilaga nr

N. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet

är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning

till stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Ange minst ett alternativ. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad du ska göra och varför. Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig

förbättring för dig och hur du kan redovisa denna förbättring. Skriv på ett löst papper om du behöver mer

utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten: Anser du att insatsen inte har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör du ändå först ställa dig

några frågor som du tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör du redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket

eller på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser företagets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Miljö:

Om du anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? Denna fråga bör alltid besvaras.

• Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor?

• Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten?

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Hur kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vatten-

användning och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket

sätt minimeras denna påverkan?

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Momsredovisningsskyldighet

Kontakta Skatteverket ifall du är osäker på om du är momsredovisningsskyldig. Om du är det ska du ange samtliga

kostnader exklusive moms. Är du inte momsredovisningsskyldig kan du få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera beräknade utgifter för:

• Maskiner och anläggningar.

• Installations- och monteringskostnader.

• Eventuellt förvärv av mark (maximalt 10 % av de totala utgifterna för insatsen).

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om du har frågor.

J. Annat stöd

Har du ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att uppge detta.

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

L. Övriga upplysningar

Här kan du lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

M. Bilagor

Sänd in kopior på dessa dokument tillsammans med ansökan om stöd:

Dokument som styrker rätten att teckna firma: Framgår normalt av företagets registreringsbevis.

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren: Sökande som är skyldig att upprättaårsredovisning ska

bifoga kopior av de två senaste årsboksluten. I annat fall ska kopior av deklarationen för de senaste två åren

bifogas.

N. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av

och rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska

organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskenäringen 2007 – 2013

investering ombord och selektivitet

SJ

V

F

1

0

2

20

12-1

0

Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen i det

län där du är bosatt.

A. Ansökan avser

Småskaligt kustfiske

Insjöfiske

Övriga flottan

B. Fartyget som ansökan avser

Distriktsbeteckning

Namn

Signal

Byggnadsår

C. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad

D. Uppgifter om sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E. Eventuella medsökande eller delägare i fartyg

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Bilaga 2

Journalnummer

Selektivitet

H. Insatsen avser

Säkerhet

Energieffektivitet

Hygien

Arbetsmiljö

Motorbyte

Produktkvalitet

Ersättning av fiskeredskap

Annan investering och selektivitet

G. Typ av fiske som huvudsakligen bedrivs med fartyget och med vilket redskap

J. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

F. Uppgifter om fartyget

Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp

Fartygets bokförda värde

Tonnage (BT)

Maskinstyrka (kW)

Maskinstyrka (kW) på den nya motorn

Miljöklass på den nya motorn

K. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

L. Momsredovisningsskyldig

Är ni skyldiga att redovisa moms för den

verksamhet som ni söker stöd för?

Ja

Nej

Om ni svarar ”Ja”, ange utgifterna utan moms

M. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för insatsen ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av kostnad (specificera kostnaderna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kr

Summa

N. Övriga upplysningar

Har en positiv inverkan på jämställdheten

O. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

P. Försäkran och underskrift

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Underskrift av behörig firmatecknare

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och

uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna

behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s

institutioner för kontrolländamål.

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

• Jag/vi är medvetna om att resultatet av projektet kommer att publiceras på Jordbruksverkets hemsida för att tillgodose kravet

gemensamt

intresse.

Anvisningar

Du ska skicka in ansökan till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. Beslut i ärendet fattas av

Jordbruksverket.

Tänk på att

• en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är inte

stödberättigande

• om insatsen påbörjas innan myndigheten har tagit beslut sker detta på ditt eget ansvar

• innan du fyller i ansökan bör du ta in offerter för att kunna beräkna investeringens storlek.

A. Ansökan avser

Kryssa i ett alternativ för din ansökan:

• Småskaligt kustfiske: Fiske med fartyg under 12 meter, utrustade endast med passiva redskap

• Insjöfiske: Fiske endast i insjövatten. Fartyget ska vara registrerat som fiskefartyg hos Sjöfartsverket.

• Övrigt fiske: Övriga fartyg.

B. Fartyget som ansökan avser

Kontrollera uppgifterna på fartygstillståndet.

C. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total

kostnad.

D. Uppgifter om sökande

Fylls i av fartygsägaren.

E. Eventuella medsökande eller delägare i fartyg

Samtliga delägare ska vara med. Ni ska bifoga en lista med alla uppgifter om ni är fler än tre delägare.

Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen.

Tänk på att en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte

är stödberättigande.

Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om

utbetalning till länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas

före detta datum.

F. Uppgifter om fartyget

Hämta uppgifterna från fartygstillståndet. Uppgifter om insjöfartyg finns hos Sjöfartsregistret.

Tänk på att maskinstyrka ska anges i kW.

H. Insatsen avser

Du måste kryssa i minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket i fall att du är osäker vad som gäller för

din insats.

J. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Observera att detta måste du alltid fylla i.

Syftet måste stämma överens med det du kryssar i under punkt H. Det är viktigt att visa på vilket sätt

stödet kan medföra en varaktig förbättring för dig och hur du kan redovisa denna förbättring.

Skriv på ett löst papper om du behöver mer plats.

K. Annat stöd

Har du sökt eller fått stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att

redovisa detta.

L. Momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket om du är osäker ifall du är momsredovisningsskyldig.

• Om du är momsredovisningsskyldig:

– Du ska ange samtliga utgifter exklusive moms

– Du får inget stöd för momsen

• Om du inte är momsredovisningsskyldig:

– Du ska ange samtliga utgifter inklusive moms

– Du kan få stöd för momsen.

M. Insatser och tidsplanering

Ange beräknade utgifter för:

• Maskiner och anläggningar

• Installations- och monteringskostnader.

Tänk på att

• insatsen ska vara genomförd

• samtliga utgifter ska vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning

(slutdatum).

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor.

N. Övriga upplysningar

Här kan du lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

O. Programmål

Du måste ange förväntad inverkan på både jämställdhet och miljö.

Jämställdhet:

Beskriv hur insatsen påverkar kvinnor och män som arbetar inom och kring företaget.

Miljö :

Om du anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur

detta uppnås.

Du kan använda följande frågor som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan?

(Denna fråga bör alltid besvaras)

• Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor?

• Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten?

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Hur kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer

vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser?

På vilket sätt minimeras denna påverkan?

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till

Jordbruksverket med utdrag från Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och

uppföljningen av och rapporteringen om dem.

Det bolag som genomför insatsen ska ha en ändamålsenlig organisation. Genomförandet av insatsen ska

organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och

länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en

förteckning över stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Småskaligt kustfiske

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

0

3

20

12-1

1

w

w

w

.jo

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där

insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera

län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Mobiltelefonnummer

Bilaga 3

Journalnummer

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

bidrag för att förbättra förvaltningen och kontrollen av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden

antal män

antal kvinnor

bidrag för att främja strukturerna för produktions-, berednings- och saluföringskedjan för fiskeriprodukter

antal män

antal kvinnor

bidrag för att uppmuntra frivilliga initiativ till att minska fiskeansträngningen

antal män

antal kvinnor

bidrag för uppmuntra användning av tekniska innovationer som inte ökar fiskeansträngningen

antal män

antal kvinnor

bidrag för att förbättra säkerhetsutbildning

antal män

antal kvinnor

bidrag för att förbättra yrkeskunskaperna

antal män

antal kvinnor

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

F. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan!

H. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i

bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

K. Övriga upplysningar

Summa

G. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

L. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift, kronor

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad, kronor

– (förs in under punkt 8)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

M. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

N. Beräkning av lönekostnader

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

Sociala avgifter

Har en positiv inverkan på jämställdheten

O. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

P. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. Utgifter som är fakturerade eller betalda före ansökan inkommit till myndighet är inte

stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

utgift som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för insatsen. Sökanden är normalt en förening, branschorganisation eller liknande. Det

kan även vara en eller flera enskilda fiskare. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökanden.

D. Insatsen avser

Ange minst ett alternativ. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

G. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

H. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

J. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet, eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas, är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Insatser som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

K. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

L. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal med

projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt 8 i blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen: Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två

år, och vill ha stöd för inköpet. Ni anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning.

Detta innebär det att det kommer att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter

insatsens slut. Därmed kan stöd för denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

M. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

N. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i samband med insatsen ska ni fylla i detta avsnitt.

O. Programmål

Ni måste ange förväntad inverkan på både jämställdhet och miljö.

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket

eller på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? Denna fråga bör alltid besvaras.

• Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor?

• Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten?

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Hur kommer investeringen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer

vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket

sätt minimeras denna påverkan?

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket

eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska organiseras

inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en

kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Socioekonomisk kompensation för

förvaltningen av gemenskapens

fiskeflotta

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

0

4

20

12-1

1

w

w

w

.jo

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

(t.ex. lärlingens namn om ni söker stöd för lärlingsplats)

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där är bosatt.

Yrkesfiskelicens

Erhållits fr.o.m

Ansökt

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Erhållits fr.o.m

Ansökt

Yrkesfiskelicens

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Erhållits fr.o.m

Ansökt

Yrkesfiskelicens

Namn, kontaktperson

Namn, kontaktperson

Bilaga 4

Journalnummer

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

utbildning för diversifiering av verksamheten

antal män

antal kvinnor

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

H. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

antal utbildningsdagar

bidrag till fiskare som är yngre än 40 år

antal män

antal kvinnor

avser lärlingsplats

förbättring av yrkeskunskaperna

antal män

antal kvinnor

antal utbildningsdagar

omskolning till annan sysselsättning utanför

fiskerinäringen

antal män

antal kvinnor

antal utbildningsdagar

engångskompensation/avgångsvederlag

antal män

antal kvinnor

F. Ange yrkeserfarenhet

G. Uppgifter om fartyg som ska köpas

(om relevant)

Signal

bt

kW

Längd

Byggnadsår

Fiskeinriktning

Fartygstillstånd

Ansökt?

Ja

Nej

K. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

L. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i

bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

M. Övriga upplysningar

Summa

J. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

Har en positiv inverkan på jämställdheten

N. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

O. Bilagor

Bilaga nr

• För avgångsvederlag ska du bifoga kopior av deklarationsblankett NE/N1 för de två senaste åren.

• För stöd för kompetensutveckling (inte lärlingsplatser) ska du bifoga kopia av senaste årets deklarationsblankett

NE om du är egenföretagare, alt. "inkomst- deklaration 1” om du är anställd.

P. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald

före ansökan inkommit till myndighet är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Om projektet påbörjas innan myndigheten har tagit beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Sökanden

Du måste ha yrkesfiskelicens för att få stöd inom detta område. Namnen på eventuella lärlingar fyller du i under punkt

C. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till genomförandet.

C. Eventuella medsökande

Här fyller du i namnet på lärlingen/lärlingarna om du ansöker om bidrag för lärlingsplats. Lärlingen behöver inte ha

yrkesfiskelicens.

Är ni flera som ska köpa delar i ett begagnat fartyg fyller ni namnen på dem som uppfyller villkoren för stöd (se under

punkt G).

D. Insatsen avser

Du måste kryssa i minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket eller länsstyrelsen för mer information.

Avgångsvederlag : Du kan ansöka om du är över 55 år och om fartyget du arbetat på skrotats under pågående

programperiod. Var noga med att fylla i punkt F på blanketten.

Inköp av fartyg : Var noga med att fylla i uppgifterna under punkterna F och G på blanketten.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Ange varför du vill genomföra insatsen/utbildningen.

F. Ange yrkeserfarenhet

Ange hur många år du/ni har fiskat yrkesmässigt, samt på vilka fartyg. Ange även vilka relevanta utbildningar du/ni

har genomgått.

G. Uppgifter om fartyg som ska köpas

Fylls endast i om ansökan gäller inköp av begagnat fartyg (sökande ska vara yngre än 40 år och ha arbetat i minst

fem år som fiskare eller ha likvärdig erfarenhet).

H. Annat stöd

Har du ansökt om eller fått stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att uppge

detta.

J. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

K. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket om du är osäker ifall du är momsredovisningsskyldig. Om du är det ska du ange samtliga utgifter

exklusive moms. Är du inte momsredovisningsskyldig kan du få stöd även för momsutgifter.

L. Utgifter och tidsplanering

Specificera samtliga utgifter.

• För utbildning anger du eventuell kursavgift. Om du studerar på heltid kan du även få ersättning för den tid som åtgår

till dina studier. Ange därför studietakt och studietid. Bifoga deklarationsblankett NE/N1 för det senaste inkomståret.

• För avgångsvederlag, bifoga endast deklarationsblankett NE/N1 för de två senaste åren. Jordbruksverket

räknar ut ersättningen baserat på dessa uppgifter.

• Vid inköp av fartyg anger du fartygets inköpspris.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum föransökan om

utbetalning (slutdatum). Kontakta Jordbruksverket om du har frågor.

M. Övriga upplysningar

Här kan du lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

N. Programmål

Du måste ange förväntad inverkan på både jämställdhet och miljö.

Jämställdheten: Beskriv hur insatsen påverkar män och kvinnor som arbetar inom och kring fiskeföretaget.

Miljö: Om du anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta

uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? Denna fråga bör alltid

besvaras.

Innebär

insatsen

möjlighet

till

längre

fiskeresor?

• Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten?

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen?

O. Bilagor

• För avgångsvederlag ska du bifoga kopior av deklarationsblankett NE/N1 för de två senaste åren.

• För stöd för kompetensutveckling (inte lärlingsplatser) ska du bifoga kopia av senaste årets

deklarationsblankett

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen avoch

rapporteringen om dem.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra enförteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

stöd till fiskerinäringen 2007-2013

- Åtgärder för produktiva investeringar i

vattenbruk

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

SJ

V

F

1

0

6

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras.

Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till

Jordbruksverket.

Kommun och eventuellt namn på anläggningen där insatsen ska genomföras

Huvudsaklig verksamhet

E-postadress

C. Uppgifter kontaktperson

Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Företag

D. Närmare uppgifter om företaget

Ange bolagsform

Fristående företag

Partnerföretag

Anknutet företag

Antal årsarbetskrafter

Omsättning

Balansomslutning

Uppgifterna avser räkenskapsår

Bilaga 5

Journalnummer

E. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

Ökad produktionskapacitet till följd av nya produktionsanläggningar

art:

F. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

ton/år

Produktionsförändring till följd av utvidgning eller modernisering av befintliga anläggningar

art:

ton/år

Ökning av antalet fiskyngel från kläckeri

art:

ton/år

Har en positiv inverkan på jämställdheten

G. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

J. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

H. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

K. Begagnad utrustning

Söker ni stöd för investering i begagnad utrustning?

Ja

Nej

Om ja, specificera (investeringsobjekt och investeringskostnad):

L. Finansieringsplan -

Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad):

M. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

Följande bilagor ska bifogas ansökan

(se anvisningarna för närmare förklaringar)

Dokument som styrker rätten att teckna firma

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren

Miljökonsekvensbeskrivning (för alla investeringar i intensiv fiskodling)

Bilaga nr

O. Bilagor

Följande bilagor ska bifogas när stöd söks för investering i begagnad utrustning

Intyg om att utrustningen inte tidigare har finansierats med nationellt stöd eller gemenskapsbidrag

Intyg om att utrustningens inköpspris inte överstiger marknadsvärdet

Intyg om att utrustningen är i gott skick och har en teknisk livslängd om ytterligare fem år

Bilaga nr

N. Övriga upplysningar

Summa

P. Försäkran och underskrift

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet

är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

Innan ni fyller i ansökan bör ni ta in offerter för att kunna beräkna investeringens storlek.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har det juridiska ansvaret för projektet. Uppgifter om konsultbyråer och liknande som ansvarar för

redovisning av insatsen skrivs in under punkt C.

C. Uppgifter kontaktperson

Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till genomförandet.

D. Närmare uppgifter om företaget

Uppgifterna ska vara hämtade från räkenskaperna för det senast redovisade räkenskapsåret (för aktiebolag det

senaste reviderade och godkända årsbokslutet). Uppgifterna ska redovisas inklusive eventuella partnerföretag och

anknutna företag.

För en närmare förklaring av vad som avses med fristående företag, partnerföretag och anknutet företag hänvisas ni

till artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation (2003/361) om definitionen av mikroföretag samt små och

medelstora företag. Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

E. Insatsen avser

Kryssa i ett alternativ samt ange art och beräknat resultat i produktionen.

F. Beskriv närmare huvudsakligt syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig

förbättring för er och hur ni kan redovisa denna förbättring. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

G. Programmål

Jämställdhet: Anser ni att insatsen har en positiv inverkan på jämställdheten ska ni redovisa hur detta uppnås.

Ni bör visa hur risken för att insatsen har en negativ inverkan på jämställdheten minimeras och ta hänsyn till följande

frågor i planeringen:

• Kommer investeringen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket

eller på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser företagets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv påverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Investeringar som direkt syftar till att miljöanpassa en anläggning kan få en högre stödsats (40 %). Insatser som har

ett annat huvudsakligt syfte men som medför miljöförbättrande bieffekter kan inte erhålla den högre stödsatsen.

För att visa hur risken att insatsen har en negativ påverkan på naturmiljön minimeras bör ni redovisa svar på följande

frågor:

• Vad blir insatsens effekter på övergödningen? Om övergödningen förväntas öka, på vilket sätt försöker ni minimera

denna effekt?

• Kommer insatsen att leda till ökad eller minskad risk för rymning av fisk? På vilket sätt arbetar ni för att minimera

rymningar från odlingen?

• Vad innebär insatsen för risken för spridning av fisksjukdomar från anläggningen?

H. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäker på om ni är momsredovisningsskyldiga. Om ni är det ska ni ange samtliga

kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

J. Insatser och tidsplanering

Specificera beräknade kostnader för :

• Maskiner och anläggningar

• Installations- och monteringskostnader

• Ev. förvärv av mark (stödberättigande med upp till 10 % av totala utgifterna för insatsen)

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda, sammanställda och redovisade till länsstyrelsen före

sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

K. Begagnad utrustning

Endast mikroföretag kan få stöd för inköp av begagnad utrustning. Mikroföretag är företag som tillsammans med

anknutna företag och partnerföretag har färre än tio anställda och en omsättning eller balansomslutning motsvarande

högst två miljoner euro per år. Se vidare informationen under punkt D samt under avsnitt "Mer information om

företagstyper".

L. Finansieringsplan

Maximalt 30 % av utgifterna kan finansieras genom stöd. Investeringar som direkt syftar till att miljöanpassa en

anläggning kan få en högre stödsats (40 %). Insatser som har ett annat huvudsakligt syfte men som medför

miljöförbättrande bieffekter kan inte erhålla den högre stödsatsen.

M. Annat stöd

Om ni har ansökt om eller fått stöd för investeringen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga

att uppge detta.

N. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

O.Bilagor

Sänd in kopior på dessa dokument tillsammans med ansökan om stöd:

Dokument som styrker rätten att teckna firma: Framgår normalt av företagets registreringsbevis

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren: Sökande som är skyldig att upprätta årsredovisning ska bifoga

kopior av de två senaste årsboksluten. I annat fall ska kopior av deklarationen för de senaste två åren bifogas

Miljökonsekvensbeskrivning ska bifogas för alla investeringar i intensiva fiskodlingar

Ska ni köpa in begagnad utrustning ska ni bifoga närmare uppgifter om utrustningen.

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska organiseras

inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse

en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

Mer information om företagstyper

Företagstyper som beaktas vid bedömning av företagets storlek.

Uppgifterna är hämtade från kommissionens meddelande (2003/C 118/03) om tillämpningen av kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Typ 1: Fristående företag

Detta är den absolut vanligaste typen och avser alla företag som inte tillhör någon av de båda andra typerna av

företag (partnerföretag eller anknutna företag).

Det ansökande företaget är fristående om

– inte har en ägarandel på 25 %

– inte ägs direkt till 25 %

ii

eller mer av ett företag eller offentligt organ eller gemensamt av flera företag eller offentliga

organ, bortsett från vissa undantag

iii

.

– Inte upprättar konsoliderade räkenskaper och inte inräknas i räkenskaperna för ett företag som upprättar

konsoliderade räkenskaper och således inte är ett anknutet företag

iv

.

Typ 2: Partnerföretag

Detta handlar om företag som ingår betydande finansiella partnerskap med andra företag utan att det ena utövar en

faktisk direkt eller indirekt kontroll över det andra. Partnerföretag är sådana som inte är fristående men som inte

heller är anknutna sinsemellan.

Det ansökande företaget är ett partnerföretag till ett annat företag om

– det kontrollerar mellan 25 %

v

och mindre än 50 % i det senare,

– detta andra företag kontrollerar mellan 25 %

vi

och mindre än 50 %

vii

i det ansökande företaget,

– det ansökande företaget inte upprättar några konsoliderade räkenskaper där detta andra företag inräknas genom

konsolidering och inte inräknas genom konsolidering i det senares räkenskaper eller i ett företag som är anknutet

till det senare

viii

.

Typ 3: Anknutet företag

Det handlar om den ekonomiska situationen för företag som ingår i en grupp genom direkt eller indirekt kontroll av

huvuddelen av kapitalet eller rösterna (även via avtal eller i vissa fall via fysiska personer som är aktieägare) eller

genom förmågan att utöva ett dominerande inflytande över ett företag. Dessa fall är inte särskilt vanliga och normalt

skiljer de sig tydligt åt från de båda föregående typerna.

För att företagen inte ska få problem med tolkningen har Europeiska kommissionen definierat denna typ av företag

på grundval av bestämmelserna i artikel 1 i rådets direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning, som har varit i

kraft i många år.

Därför vet ett företag i allmänhet omedelbart att det är ett anknutet företag så snart som det enligt direktivet är

skyldigt att upprätta konsoliderade räkenskaper eller inräknas genom konsolidering i räkenskaperna hos ett företag

som är skyldigt att upprätta konsoliderade räkenskaper.

i Då det gäller kapital- eller röstandel ska den högsta andelen beaktas. Till denna ska läggas den andel som varje företag som är

anknutet till det aktieägande företaget innehar i samma företag.

ii Alla uppgifterna ska avse det senaste godkända räkenskapsåret och beräknas på årsbasis. Om företaget är nyetablerat och

bokslutet inte har blivit godkänt, ska uppgifterna i fråga grunda sig på en uppskattning i god tro som görs under räkenskapsåret.

iii Ett företag kan även i fortsättningen betraktas som fristående då tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits när det

handlar om följande kategorier av investerare (såvida de inte är anknutna företag till det ansökande företaget):

a) Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag, fysiska personer eller grupper av fysiska personer som bedriver regelbunden

verksamhet vad gäller investeringar av riskkapital (”företagsänglar”) och som investerar eget kapital i ej börsnoterade företag,

förutsatt att dessa ”företagsänglars” totala investering i ett och samma företag inte överstiger 1 250 000 EUR.

b) Universitet eller forskningscentra utan vinstsyfte.

c) Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

iv - Om företagets huvudkontor är beläget i en medlemsstat som beviljat ett undantag från skyldigheten att upprätta sådana

räkenskaper enligt rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983, bör företaget ändå särskilt kontrollera att det inte uppfyller

något av villkoren i artikel 3.3 i definitionen.

- Det förekommer också mycket sällsynta fall då ett företag kan anses vara anknutet till ett annat företag via en fysisk person eller

en grupp fysiska personer som agerar gemensamt.

- Det finns, omvänt, ett mycket ovanligt fall då ett företag frivilligt upprättar konsoliderade räkenskaper utan att det föreligger en

skyldighet enligt det ovannämnda sjunde direktivet. Företaget är då inte nödvändigtvis anknutet och kan anse sig vara endast ett

partnerföretag

v Se not 2.

vi Se not 2.

vii Se not 2.

viii Se not 4.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Insatser för djurhälsa inom vattenbruket

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

0

7

20

12-1

1

w

w

w

.j

o

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

D. Insatsen avser

Kompensation till odlare

Beskriv vad som avses göras angående sjukdomen

Mobiltelefonnummer

Bilaga 6

Journalnummer

E. Annat stöd (

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan)

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i

bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

J. Övriga upplysningar

F. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

Har en positiv inverkan på jämställdheten

K. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

L. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Insatser för folkhälsa inom vattenbruket

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

SJ

V

F

1

0

8

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Insatsen avser

Antal stoppdagar

A. Insats

Antal berörda personer

D. Annat stöd

(kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan)

Har du sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd du har sökt och var

Beskriv orsak

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Bilaga 7

Journalnummer

E. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

F. Övriga upplysningar

Har en positiv inverkan på jämställdheten

G. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Miljövårdande åtgärder inom vattenbruket

B. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

C. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

0

9

20

12-1

1

w

w

w

.j

o

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

A. Insatsen avser

skydd och förbättring av miljön, naturresurserna, den genetiska mångfalden och förvaltning av landskapet

och traditionella inslag i vattenbruksområden

anslutning till miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)

införande av ekologisk produktion

D. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Bilaga 8

Journalnummer

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

J. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

L. Finansieringsplan -

Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor exkl. moms)

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad):

Dokument som styrker rätten att teckna firma

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren (gäller inte offentliga sökande)

Kopia av eventuella beslut om offentlig med finansiering

Bilaga nr

M. Bilagor

N. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är

inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insatsen avser

Ange ett alternativ. Kontakta länsstyrelsen om ni är osäker på vad begreppen innebär.

B. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en vara

eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

C. Uppgifter sökanden

Sökande har juridiskt ansvar för projektet. Sökande ska inneha tillstånd att bedriva vattenbruk. Kontaktpersonen tar

hand om de praktiska frågorna i anknytning till genomförandet.

D. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökanden.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten: Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er

några frågor som ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller på

olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

• Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga. Om ni är det ska ni ange samtliga

kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Under punkt E i ansökan ska ni ha beskrivit på vilket sätt era utgifter är nödvändiga för att uppnå syftet.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

J. Annat stöd

Om ni har ansökt om eller fått stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att

uppge detta.

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (LOU)

och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom

försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

L. Finansieringsplan

Här anger ni på vilket sätt insatsen finansieras totalt. Maximalt 50 % av era utgifter kan finansieras genom stöd enligt

denna ansökan.

M. Bilagor

Sänd in kopior på dessa dokument tillsammans med ansökan om stöd:

Dokument som styrker rätten att teckna firma: Framgår normalt av företagets registreringsbevis.

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren: Sökande som är skyldig att upprätta årsredovisning ska bifoga

kopior av de två senaste årsboksluten. I annat fall ska kopior av deklarationen för de senaste två åren bifogas.

Kopia av eventuella beslut om offentlig medfinansiering

N. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket

eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska organiseras

inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en

kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

stöd till fiskerinäringen 2007-2013

- Beredning och saluföring

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

SJ

V

F

1

10

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras.

Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till

Jordbruksverket.

Kommun och eventuellt namn på anläggningen där insatsen ska genomföras

Huvudsaklig verksamhet

E-postadress

C. Uppgifter kontaktperson

Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Företag

D. Närmare uppgifter om företaget

Ange bolagsform

Fristående företag

Partnerföretag

Anknutet företag

Antal årsarbetskrafter

Omsättning, kronor

Balansomslutning, kronor

Uppgifterna avser räkenskapsår

Bilaga 9

Journalnummer

E. Insatsen avser

Ökning av beredningskapaciteten (ange beräknad kapacitetsökning):

F. Beskriv närmare huvudsakligt syfte och önskat resultat med insatsen

ton/år

ton/år

ton/år

ton/år

Färska och kylda produkter

Konserverade eller halvkonserverade produkter

Frysta eller djupfrysta produkter

Andra beredda produkter

Nybyggnad, utbyggnad, utrustning och modernisering av beredningsenheter för:

Bättre hygien eller arbetsförhållanden

Bättre miljöförhållanden

Bättre produktionssystem (kvalitet, tekniska innovationer)

Uppbyggnad av nya saluföringsanläggningar (ej detaljhandel/restaurang)

m2 bruksyta

Modernisering av befintliga saluföringsanläggningar (ej detaljhandel/restaurang) för:

Bättre hygien eller arbetsförhållanden

Bättre miljöförhållanden

Bättre produktionssystem (kvalitet, tekniska innovationer)

Infört behandling, beredning och saluföring av avfall från fisker- och vattenbruksprodukter

Har en positiv inverkan på jämställdheten

G. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

J. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

H. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

K. Närmare uppgifter om insatsen

Söker ni stöd för investering i begagnad utrustning?

Kommer någon av de investeringar som ni ansöker om stöd för att avse restaurang-

eller butiksverksamhet?

Ja

Nej

Om ja, specificera investeringsobjekt och investeringskostnad:

Ja

Nej

Om ja, specificera investeringsobjekt och investeringskostnad:

L. Finansieringsplan -

Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering i kronor

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad):

M. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

Följande bilagor ska bifogas ansökan

Dokument som styrker rätten att teckna firma

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren

Bilaga nr

O. Bilagor

Följande bilagor ska bifogas när stöd söks för investering i begagnad utrustning

Intyg om att utrustningen inte tidigare har finansierats med nationellt stöd eller gemenskapsbidrag

Intyg om att utrustningens inköpspris inte överstiger marknadsvärdet

Intyg om att utrustningen är i gott skick och har en teknisk livslängd om ytterligare fem år

Bilaga nr

N. Övriga upplysningar

Summa

P. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Med ”beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter” avses alla arbetsmoment, inbegripet hantering,

behandling, produktion och distribution mellan landningen eller skörden och den slutliga produkten. Anläggning i form

av t ex detaljhandel eller restaurang eller investering i sådana anläggningar rör hanteringen av ”slutlig produkt” och är

därmed inte stödberättigande.

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är

inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar. Meddela alltid länsstyrelsen om det sker ändringar i insatsen eller i de uppgifter ni lämnat i

ansökan.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag då ni beräknar kunna slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

Innan ni fyller i ansökan bör ni ta in offerter för att kunna beräkna investeringens storlek.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har det juridiska ansvaret för projektet. Stöd lämnas endast till företag som huvudsakligen bedriver

verksamhet inom fiskerinäringen. Detta betyder att minst 50 procent av företagets omsättning måste komma från

fiskeriprodukter.

C. Uppgifter kontaktperson

Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till genomförandet.

D. Närmare uppgifter om företaget/insatsen

Uppgifterna ska vara hämtade från räkenskaperna för det senast redovisade räkenskapsåret (för aktiebolagdet senaste

reviderade och godkända årsbokslutet). Uppgifterna ska redovisas inklusive eventuella partnerföretag och anknutna

företag.

• För en närmare förklaring av vad som avses med fristående företag, partnerföretag och anknutet företag se bilaga till

anvisningarna till kommissionens rekommendation (2003/361) om definitionen av mikroföretag samt små och

medelstora företag.

E. Insatsen avser

Kryssa i något av alternativen under en av de kursiverade rubrikerna.

F. Beskriv närmare huvudsakligt syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig förbättring

för er och hur ni kan redovisa denna förbättring. Finns det olika huvudsakliga syften med insatsen,till exempel bättre

hygien-/arbetsförhållanden och bättre miljöförhållanden, bör ni fundera på om insatsen kan delas upp i två eller flera

olika ansökningar om stöd. En sådan uppdelning förenklar beslutsprocessen och bör göras om investeringarna inte är

beroende av varandra för att uppnå önskade resultat.

Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

G. Programmål

Jämställdhet:

Anser ni att insatsen har en positiv inverkan på jämställdheten ska ni redovisa hur detta uppnås. Ni bör visa hur risken

för att insatsen har en negativ inverkan på jämställdheten minimeras och ta hänsyn tillföljande frågor i planeringen:

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller på

olika sätt av denna förändring?

• Hur ser företagets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper, etc?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv påverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Investeringar som direkt syftar till att miljöanpassa en anläggning kan få en högre stödsats (40 %). Insatser som har ett

annat huvudsakligt syfte men som medför miljöförbättrande bieffekter kan inte erhålladen högre stödsatsen.

För att visa hur risken att insatsen har en negativ påverkan på naturmiljön minimeras bör ni redovisa svar påföljande

frågor:

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och

annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen?

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

H. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga. Om ni är det ska ni ange samtliga

kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

J. Insatser och tidsplanering

Specificera beräknade utgifter för:

• Maskiner

och

anläggningar

• Installation och montering

• Ev. förvärv av mark (stödberättigande med upp till 10 % av de totala utgifterna för insatsen).

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda, sammanställda och redovisade till länsstyrelsen före

sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

K. Närmare uppgifter om insatsen

Med ”beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter” avses alla arbetsmoment, inbegripethantering,

behandling, produktion och distribution mellan landningen eller skörden och den slutliga produkten. Anläggning i form av

detaljhandel eller restaurang eller investering i sådana anläggningar rör hanteringen av ”slutlig produkt” och är därmed

inte stödberättigande.

Endast mikroföretag kan få stöd för inköp av begagnad utrustning. Mikroföretag är företag som tillsammans med

anknutna företag och partnerföretag har färre än tio anställda och en omsättning eller balansomslutningmotsvarande

högst två miljoner euro per år. Se vidare informationen under punkt D.

L. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt. Maximalt 30 % av utgifterna kan finansieras genom stöd. Investeringar

som direkt syftar till att miljöanpassa en anläggning kan få en högre stödsats (40 %). Insatser som har ett annat

huvudsakligt syfte men som medför miljöförbättrande bieffekter kan inte erhålla den högre stödsatsen.

OBS! För företag som sysselsätter 250 personer eller fler, eller med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro

är stödsatsen aldrig mer än 20 % av investeringen.

Företag med 750 anställda eller fler och som har en omsättning som överstiger 200 miljoner euro kan inte få stöd för

insatser inom beredning och saluföring.

M. Annat stöd

Har ni ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

N. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

O. Bilagor

Sänd in kopior på dessa dokument tillsammans med ansökan om stöd:

• Dokument som styrker rätten att teckna firma: Framgår normalt av företagets registreringsbevis.

• Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren: Sökande som är skyldig att upprätta årsredovisning ska bifoga

kopior av de två senaste årsboksluten. I annat fall ska kopior av deklarationen för de senaste två åren bifogas.

Ska ni köpa in begagnad utrustning ska ni bifoga närmare uppgifter om utrustningen.

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket

eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska organiseras

inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en

kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

Bilaga anvisningar

Företagstyper som beaktas vid bedömning av företagets storlek

Uppgifterna är hämtade från kommissionens meddelande (2003/C 118/03) om tillämpningen av kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Typ 1: Fristående företag

Detta är den absolut vanligaste typen och avser alla företag som inte tillhör någon av de båda andra typerna av företag

(partnerföretag eller anknutna företag).

Det ansökande företaget är fristående om

- inte har en ägarandel på 25 %

[i]

- inte ägs direkt till 25 %

[ii]

eller mer av ett företag eller offentligt organ eller gemensamt av flera företag eller offentliga

organ, bortsett från vissa undantag

[iii]

.

- Inte upprättar konsoliderade räkenskaper och inte inräknas i räkenskaperna för ett företag som upprättar konsoliderade

räkenskaper och således inte är ett anknutet företag

[iv]

.

Typ 2: Partnerföretag

Detta handlar om företag som ingår betydande finansiella partnerskap med andra företag utan att det ena utövar en

faktisk direkt eller indirekt kontroll över det andra. Partnerföretag är sådana som inte är fristående men som inte heller är

anknutna sinsemellan.

Det ansökande företaget är ett partnerföretag till ett annat företag om

- det kontrollerar mellan 25 %

[v]

och mindre än 50 % i det senare,

- detta andra företag kontrollerar mellan 25 %

[vi]

och mindre än 50 %

[vii]

i det ansökande företaget,

- det ansökande företaget inte upprättar några konsoliderade räkenskaper där detta andra företag inräknas genom

konsolidering och inte inräknas genom konsolidering i det senares räkenskaper eller i ett företagsom är anknutet till

det senare

[viii]

.

Typ 3: Anknutet företag

Det handlar om den ekonomiska situationen för företag som ingår i en grupp genom direkt eller indirekt kontroll av

huvuddelen av kapitalet eller rösterna (även via avtal eller i vissa fall via fysiska personer som är aktieägare) eller

genom förmågan att utöva ett dominerande inflytande över ett företag. Dessa fall är inte särskilt vanliga och normalt

skiljer de sig tydligt åt från de båda föregående typerna.

För att företagen inte ska få problem med tolkningen har Europeiska kommissionen definierat denna typ av företag på

grundval av bestämmelserna i artikel 1 i rådets direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning, som har varit i kraft i

många år.

Därför vet ett företag i allmänhet omedelbart att det är ett anknutet företag så snart som det enligt direktivet är skyldigt

att upprätta konsoliderade räkenskaper eller inräknas genom konsolidering i räkenskaperna hos ett företag som är

skyldigt att upprätta konsoliderade räkenskaper.

[i] Då det gäller kapital- eller röstandel ska den högsta andelen beaktas. Till denna ska läggas den andel som varje företag som är

anknutet till det aktieägande företaget innehar i samma företag.

[ii] Alla uppgifterna ska avse det senaste godkända räkenskapsåret och beräknas på årsbasis. Om företaget är nyetablerat och bokslutet

inte har blivit godkänt, ska uppgifterna i fråga grunda sig på en uppskattning i god tro som görs under räkenskapsåret.

[iii] Ett företag kan även i fortsättningen betraktas som fristående då tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits när det handlar

om följande kategorier av investerare (såvida de inte är anknutna företag till det ansökande företaget):

a) Offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag, fysiska personer eller grupper av fysiska personer som bedriver regelbunden

verksamhet vad gäller investeringar av riskkapital (”företagsänglar”) och som investerar eget kapital i ej börsnoterade företag, förutsatt

att dessa ”företagsänglars” totala investering i ett och samma företag inte överstiger 1 250 000 EUR.

b) Universitet eller forskningscentra utan vinstsyfte.

c) Institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

[iv] - Om företagets huvudkontor är beläget i en medlemsstat som beviljat ett undantag från skyldigheten att upprätta sådana

räkenskaper enligt rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983, bör företaget ändå särskilt kontrollera att det inte uppfyller

något av villkoren i artikel 3.3 i definitionen.

- Det förekommer också mycket sällsynta fall då ett företag kan anses vara anknutet till ett annat företag via en fysisk person eller en

grupp fysiska personer som agerar gemensamt.

- Det finns, omvänt, ett mycket ovanligt fall då ett företag frivilligt upprättar konsoliderade räkenskaper utan att det föreligger en

skyldighet enligt det ovannämnda sjunde direktivet. Företaget är då inte nödvändigtvis anknutet och kan anse sig vara endast ett

partnerföretag

[v] Se not 2

[vi] Se not 2.

[vii] Se not 2.

[viii] Se not 6.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Fiskehamnar och landningsplatser

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökanden

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

1

1

20

12-1

0

w

w

w

.j

ord

bru

k

sverket.se-PD

F

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Huvudsaklig verksamhet i hamnen

Mobiltelefonnummer

Bilaga 10

Journalnummer

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

D. Insatsen avser (krýssa i de alternativ som gäller för insatsen)

Investering i befintliga fiskhamnar

Kyl- och fryshus

Lagerutrymme förutom kyl- och fryshus

Hanteringsutrustningar

Ismaskiner

Försörjningsstationer (el, vatten, bränsle)

Övrig utrustning

Omstrukturerad kaj

Yta användbar för första försäljningsledet

m3

antal

m3

antal

antal

antal

löpmeter

m2

m2

Investeringar för att omstrukturera och förbättra landningsplatser

Landningsplatser som kommer att gynnas

antal

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

J. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

L. Finansieringsplan -

Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor exkl. moms)

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad):

M. Övriga upplysningar

Dokument som styrker rätten att teckna firma

Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren (gäller ej offentliga sökanden)

Bilaga nr

N. Bilagor

Summa

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

O. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Stöd för utrustning i fiskehamnar och landningsplatser får lämnas endast avseende hamn eller landningsplats som

nyttjas vid yrkesmässigt fiske. Stöd kan komma att minskas med den del som beräknas komma andra intressenter än

yrkesfiskare tillgodo.

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. Utgifter som är fakturerade eller betalda före ansökan inkommit till myndighet är inte

stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

utgift som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

Innan ni fyller i ansökan bör ni ta in offerter för att kunna beräkna investeringens storlek.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Sökanden är normalt en kommun, förening, branschorganisation eller

liknande. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till stödet.

D. Insatsen avser

Ange om ansökan gäller fiskehamn eller landningsplats. För fiskehamnar, ange typ av insats och storlek/antal.

Kontakta länsstyrelsen för mer information.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig förbättring, samt vilket gemensamt intresse för

insatsen som finns bland yrkesfiskare eller vattenbrukare som använder hamnen. Skriv på ett löst papper om ni

behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller

på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och

annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera beräknade utgifter för:

• Maskiner och anläggningar

• Förvärv av mark (maximalt 10 % av totala utgifterna)

• Installations- och monteringskostnader

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

J. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge

detta.

K. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

L. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt, enligt något av nedanstående alternativ:

Privata investeringar:

• Stöd enligt denna ansökan: 40 procent

• Egna medel eller banklån: 60 procent

Offentliga investeringar :

• Stöd enligt denna ansökan: 50 procent

• Annan offentlig finansiering: 50 procent

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligt styrda organ, såsom statliga organ, kommuner och

landsting. Kontrollera med länsstyrelsen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som

offentlig finansiering.

Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

M. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

O. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska

organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga.

Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Gemensamma insatser

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

SJ

V

F

1

12

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medverkande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Bilaga 11

Journalnummer

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gälller för insatsen)

Bildande av producentorganisation.

Omstrukturerande av producentorganisation.

Förbättring av yrkeskunskaperna eller utveckling av nya utbildningsmetoder och utbildningsverktyg.

Främjande av partnerskap mellan forskare och branschfolk inom fiskerinäringen.

Arbete i nätverk och utbyte av erfarenheter och goda rutiner mellan organisationer som främjar

jämställdhetmellan kvinnor och män och andra aktörer.

Annan insats.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

K. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för

projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

N. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

P. Övriga upplysningar

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

*) Om sökanden är en myndighet, ett offenligt styrt organ, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse måste kopia av

arbetsordning, styrelseprotokoll, stadgar eller motsvarande som styrker rätt att teckna firma bifogas ansökan.

Q. Försäkran och underskrift *

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet

är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag då ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om stöd. Kontakta

Jordbruksverket om ni har frågor.

B. Uppgifter sökanden

Med sökande avses den/de som ska vara mottagare av projektmedel. Sökanden har juridiskt ansvar för projektet.

Sökanden är normalt en förening, branschorganisation eller liknande. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska

frågorna i anknytning till stödet.

C. Eventuella övriga medverkande

Ange eventuella medverkande i projektet. Med medverkande avses den/de som deltar i projektet men inte ska vara

mottagare av projektmedel.

D. Insatsen avser

Ange minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Det är viktigt att insatsen är anpassad till syftet, väl avgränsad i tiden och

tekniskt genomförbar. Tänk på att visa hur resultatet av insatsen ska komma fler än enskilda företag till godo. Skriv

på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller på

olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och

annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet, eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas, är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt finner ni på Jordbruksverkets hemsida.Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats. Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort

belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicerar detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

K. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader finner ni på Jordbruksverket hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt:

100 % av insatsen kan finansieras med stöd, om det är en insats som bidrar till en förbättrad havsmiljö och som kan

genomföras i sin helhet under år 2011.

50 % av projektet kan finansieras med EU-stöd, om projektägaren är ett offentligt organ eller finner annan offentlig

finansiär som bidrar med resterande 50 % (medfinansiering).

Privata sökande som går in med egna medel i projektet kan ansöka om stöd från EFF med upp till 30 % av

utgifterna, under villkor att projektägaren finner en annan offentlig finansiär som kan bidra med ytterligare 30 %.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från statliga och kommunala myndigheter samt från offentligt styrda organ.

Kontrollera med Jordbruksverket, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som offentlig

finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge

detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (Jordbruksverket) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska

organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående ärtydliga.

Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Pilotprojekt

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

SJ

V

F

1

13

20

12-1

0

w

w

w

.j

ord

b

ru

k

sverket.se-PD

F

C. Eventuella övriga medverkande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Bilaga 12

Journalnummer

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

Test av innovativ teknik

Test av förvaltningsplaner och planer för fördelning av fiskeansträngningen

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Utveckling och test av metoder för att förbättra redskapsselektivitet eller minska bifångster och mängden fisk som

kastas över bord

Test av alternativa typer av fiskeriförvaltningsmetoder

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

K. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för

projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel (ange även finansiär/ varifrån dessa medel tas)

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

N. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

P. Övriga upplysningar

Q. Försäkran och underskrift *

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

• Jag/vi är medvetna om att resultatet av projektet kommer att publiceras på Jordbruksverkets hemsida för att tillgodose

kravet på gemensamt intresse.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

*) Om sökanden är en myndighet, ett offenligt styrt organ, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse måste kopia av

arbetsordning, styrelseprotokoll, stadgar eller motsvarande som styrker rätt att teckna firma bifogas ansökan.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även

uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet

är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökande

Med sökande avses den/de som ska vara mottagare av projektmedel. Sökanden har juridiskt ansvar för projektet.

Sökanden är normalt en förening, branschorganisation eller liknande. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska

frågorna i anknytning till stödet.

C. Eventuella övriga medverkande

Ange eventuella medverkande i projektet. Med medverkande avses den/de som deltar i projektet men inte ska vara

mottagare av projektmedel.

D. Insatsen avser

Kryssa i ett alternativ.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Det är viktigt att insatsen är anpassad till syftet, väl avgränsad i tiden och

tekniskt genomförbar. Tänk på att visa hur insatsen ska komma fler än enskilda företag till godo.Skriv på ett löst

papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika

mycket eller på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer

vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser?

På vilket sätt minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera

transporter i samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet, eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas, är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicerar detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt 8 i

blanketten. Ett exempel klarlägger situationen: Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som

löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär

avskrivning. Detta innebär det att det kommer att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska

investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

K. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt:

100 % av insatsen kan finansieras med stöd, om det är en insats som bidrar till en förbättrad havsmiljö och som kan

genomföras i sin helhet under år 2011.

50 % av projektet kan finansieras med EU-stöd, om projektägaren är ett offentligt organ eller finner annan offentlig

finansiär som bidrar med resterande 50 % (medfinansiering).

För privata sökande som går in med egna medel i projektet kan stöd från EFF utgå med upp till 30 % av utgifterna,

under villkor att projektägaren finner en annan offentlig finansiär som kan bidra med samma summa.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från statliga och kommunala myndigheter samt från offentligt styrda organ.

Kontrollera med Jordbruksverket, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som offentlig

finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Skydd och utveckling av den akvatiska

faunan och floran

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

14

20

12-1

1

w

w

w

.j

o

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella övriga medverkande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Bilaga 13

Journalnummer

D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

Nybyggnation eller utplaceringar av fasta eller flyttbara anordningar för att skydda och utveckla den

akvatiska faunan och floran, bottenområdets storlek är

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Insatser för restaurering av inre vattenvägar

km2

Insatser avseende Natura 2000-område

Insatser för restaurering av lekområden och vandringsvägar

Utsättning

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

K. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för

projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor) exkl. moms

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel (ange även finansiär/ varifrån dessa medel tas)

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

N. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

P. Övriga upplysningar

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

*) Om sökanden är en myndighet, ett offenligt styrt organ, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse måste kopia av

arbetsordning, styrelseprotokoll, stadgar eller motsvarande som styrker rätt att teckna firma bifogas ansökan.

Q. Försäkran och underskrift *

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

• Jag/vi är medvetna om att resultatet av projektet kan komma att publiceras på Jordbruksverkets hemsida för att

tillgodose kravet på gemensamt intresse.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit tillmyndighet är

inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Med sökande avses den/de som ska vara mottagare av projektmedel. Sökanden har juridiskt ansvar för projektet.

Sökanden är normalt en förening, branschorganisation eller liknande. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska

frågorna i anknytning till stödet.

C. Eventuella övriga medverkande

Ange eventuella medverkande i projektet. Med medverkande avses den/de som deltar i projektet men inte ska vara

mottagare av projektmedel.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Observera att första punkten endast rör insatser i marin miljö.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor

som ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från insatsen att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män? Hur ser ni till

att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur dettauppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

• och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för insatsens genomförande (inklusive eventuella lönekostnader). Ni bör

även inkludera

• förberedande utplaceringsarbete (inklusive studier)

signalering

• transport och anläggning av anordningarna, samt

• vetenskaplig övervakning (Obs! Kostnader för uppföljning efter insatsens slutförande är inte stödberättigande

genom EFF).

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt finner ni på Jordbruksverkets hemsida.Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Insatser som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

J. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicerar detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas iunder punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år,

och vill ha stöd för inköpet. Ni anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta

innebär det att det kommer att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens

slut. Därmed kan stöd för denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor.

K. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt:

50 % av insatsen kan finansieras med EU-stöd, om projektägaren är ett offentligt organ eller finner annan offentlig

finansiär som bidrar med resterande 50 % (medfinansiering).

Privata sökande som går in med egna medel i projektet kan ansöka om stöd från EFF med upp till 30 % av

utgifterna, under villkor att projektägaren finner en annan offentlig finansiär som kan bidra med ytterligare 30 %.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från statliga och kommunala myndigheter samt från offentligt styrda organ.

Kontrollera med länsstyrelsen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som offentlig

finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge

detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem. Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av

insatsen skaorganiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra enförteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Utveckling av nya avsättningsmöjligheter

och reklamkampanjer

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

15

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i

det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen

omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket.

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Bilaga 14

Journalnummer

D. Insatsen avser

(kryssa i de alternativ som gäller för insatsen)

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Kampanj för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kampanj för att förbättra bilden av fisket

Insats för att främja produkter som framställs på ett miljövänligt sätt

Insats för att främja produkter som erkänns enligt förordningen (EEG) nr 2081/92

(produkter med geografisk ursprungsbeteckning)

Insats för att genomföra en kvalitetscertifiering

Insats för att främja saluföring av överskottsarter eller underutnyttjade arter

Insats för att genomföra marknadsundersökningar

F. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

G. Annat stöd

Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

K. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i

bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

J. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

L. Övriga upplysningar

H. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

M. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

N. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för

projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

O. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Har en positiv inverkan på jämställdheten

P. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

Q. Försäkran och underskrift *

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

*) Om sökanden är en myndighet, ett offenligt styrt organ, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse måste kopia av

arbetsordning, styrelseprotokoll, stadgar eller motsvarande som styrker rätt att teckna firma bifogas ansökan.

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning,

utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi

lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas

ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet

är inte stödberättigande.

Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på

sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökanden.

D. Insatsen avser

Kryssa i minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Det är viktigt att insatsen är anpassad till syftet, väl avgränsad i tiden och

tekniskt genomförbar. Tänk på att visa hur insatsen ska komma fler än enskilda företag till godo. Skriv på ett löst

papper om ni behöver mer utrymme.

F. Finansieringsplan

100 % av projektet kan finansieras med stöd, om det är en insats som bidrar till en förbättrad havsmiljö och som kan

genomföras i sin helhet under år 2011.

50 % av projektet kan finansieras med EU-stöd, om projektägaren är ett offentligt organ eller finner annan offentlig

finansiär som bidrar med resterande 50 % (medfinansiering).

Privata sökande som går in med egna medel i projektet kan ansöka om stöd från EFF med upp till 20 % av

utgifterna, under villkor att projektägaren finner en annan offentlig finansiär som kan bidra med ytterligare 20 %.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från statliga och kommunala myndigheter samt från offentligt styrda organ.

Kontrollera med Jordbruksverket, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som offentlig

finansiering. Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur

kan bestå av arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning.

G. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge

detta.

H. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

J. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för projektet. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms.

K. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet, eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas, är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning. Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda

och sammanställda före sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än

två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om stöd. Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

L. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

M. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt J i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta Jordbruksverket om ni har frågor.

N. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

O. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

P. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som ni

tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i projektbeskrivningen.

• Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket

eller på olika sätt av denna förändring?

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män? Hur ser ni

till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (Jordbruksverket) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska

organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga.

Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och Jordbruksverket.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom Vindelälvens fiskeområde –

Från kust till fjäll

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

16

20

12-1

0

w

w

w

.j

o

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

Fiskeområdets kansli

Vindeln utveckling

922 81 Vindeln

Bilaga 15

Journalnummer

D. Insatsen avser

Insatsen kompletterar andra fiskerelaterade åtgärder

Insatsen ökar områdets fiskebestånd

Förvaltning

Insatsen ökar förutsättningarna för långsiktigt hållbara bestånd

Insatsen främjar samarbete och förståelse mellan yrkesfisket, husbehovsfisket och fritidsfisket

Öka värdet på fiskeriprodukten

Bidrar till ökad sysselsättning

Näringslivsutveckling

Nya produkter och företagsidéer

Ökad totalomsättning inom fiskerinäringen

Förvärvande av kunskaper för underlättande av förvaltning av fiskebestånden

Kunskapsutbyte mellan de i ”Från kust till fjäll” ingående projekten och fiskeområdet

Kunskapshöjande åtgärder

Kunskapsutbyte mellan fiskeområden nationellt och internationellt

E. Beskriv närmare syfte, aktiviteter, genomförande och önskat resultat med projektet

F. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Summa

G. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Har en positiv inverkan på jämställdheten

J. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

H. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

L. Aktivitets- och tidplan

Gör en detaljerad budget i bladet som heter "Budget" Tänk på att kostnaderna för insatsen ska redovisas och

därmed vara urskiljbara i bokföringen. Ange vilka aktiviteter som ska genomföras, tidsperiod och vilken kostnad

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

K. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

N. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt K)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

M. Beräkning av indirekta kostnader

(OH-kostnader) Alla kostnader ska i huvudsak redovisas som direkta ovan

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

O. Beräkning av lönekostnader för anställda i projektet

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

P. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och

uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna

behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner

för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan lämnas in till Fiskeområdets kansli:

Vindeln utveckling, 922 81 Vindeln

Skicka gärna in ansökan digitalt till: fog@vindeln.se. En undertecknad ansökan ska dock alltid

skickas till fiskeområdets kansli.

Jag är medveten om att beviljade bidrag utbetalas i efterskott mot redovisade och betalda kostnader.

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: Vindel utveckling, Box 40, 922 21 Vindeln.

Kontaktinformation:

Postadress

Vindeln utveckling

922 81 Vindeln

Besöksadress

Mikaels väg, Vindeln

E-post

fog@vindeln.se

Fax

0933-142 05

Telefon

0933-140 00

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och prioriterar projekt överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med

huvudinriktningarna i Vindelälvens utvecklingsstrategi. Ansökan överlämnas därefter till länsstyrelsen i Västerbottens

län för beslut. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad. Som

startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en vara

eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ i fiskeområdets utvecklingsstrategi som gäller för insatsen.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Om ytterligare utrymme krävs för beskrivningen, bifoga gärna separat

projektbeskrivning som bilaga.

F. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt. Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om

stöd för högst 60 % av utgifterna.

G. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

H. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

J. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som ni

tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män? Hur ser ni till

att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö:

Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

K. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

L. Insatser och tidsplanering

Specificera kostnaden för respektive aktivitet och under vilken tidsperiod den ska genomföras.

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

M. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

N. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal med

projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt K i blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer att

finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringenefter insatsens slut. Därmed kan stöd för denna

maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

O. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

P. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare. Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas

till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska organiseras

inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget

ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellanbolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.Utbetalning av projektmedel görs mot styrkta och betalda kostnader/fakturor. Här bekräftar ni som

sökande att ni är medvetna om detta.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde Södra

Bottenhavet

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

3

7

20

12-1

1

w

w

w

.jo

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

Söderhamns kommun

Fiskeområde Södra Bottenhavet

826 80 Söderhamn

Bilaga 16

Journalnummer

D. Insatsen avser

Främjande av kustmiljöns kvalitet

Bevarande och utveckling av arbetstillfällen och det ekonomiska och sociala välståndet

Nätverksbyggande och utbildning

Administration

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

N. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Q. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

P. Övriga upplysningar

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information

och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till

EU:s institutioner för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan ska lämnas in till Fiskeområdesgruppen:

Söderhamns kommun

Fiskeområde Södra Bottenhavet

826 80 Söderhamn

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: Söderhamns kommun, Fiskeområde Södra Bottenhavet,

826 80 Söderhamn

Kontaktinformation:

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med huvudinriktningarna i

utvecklingsstrategin för Fiskeområde Södra Bottenhavet, till länsstyrelsen i Gävleborgslän. Beslut i ärendet fattas av

länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Insatsen måste vara i enlighet med fiskeområdets utvecklingsstrategi.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? Påvilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

Postadress

Söderhamns kommun

Fiskeområde Södra Bottenhavet

826 80 Söderhamn

Telefon

070-191 66 40

E-post

siv.skoglund-degerman@soderhamn.se

Hemsida

www.sodrabottenhavet.se

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera kostnaden för respektive aktivitet och under vilken tidsperiod den ska genomföras.

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser medetappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

J. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicerar detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt. Om ni delfinansierar projektet med eget arbete för vilket lön

inte kommer att betalas ut ska ni i stället redovisa detta på blanketten "Redovisning av eget arbete i projekt" som ni

hittar på Jordbruksverkets hemsida i blankettarkivet.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt.

• Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om stöd för högst 30 % av

projektkostnaden från Europeiska fiskerifonden. Ytterligare 30 % av utgifterna måste då finansieras av en

annan offentlig finansiär.

• Om projektet ska genomföras enbart med hjälp av offentliga medel ska fördelningen mellan fiskerifonden och

annan offentlig finansiär vara 50/50.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. (Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan).

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligrättsliga organ, såsom statliga organ, kommuner och landsting.

Kontrollera med fiskeområdesgruppen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som

offentlig finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning. Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan

utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska

organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde Fiskefrämjandet

Stockholms skärgård

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

3

8

20

12-1

0

w

w

w

.jo

rdbr

uks

v

e

rk

e

t.

se-P

DF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Insatsen avser

Styrning och projektledning (löpande kostnader)

Fiske- och miljövård

Ökad lönsamhet i näringen

Tillgänglighet

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

FFSS Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

c/o Stockholms idrottsförvaltning, fiske

Box 8313

104 20 Stockholm

Bilaga 17

Journalnummer

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

N. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Q. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

P. Övriga upplysningar

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information

och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till

EU:s institutioner för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan ska lämnas in till Fiskeområdesgruppen:

FFSS Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

c/o Stockholms idrottsförvaltning, Fiske

Box 8313

104 20 Stockholm

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: FFSS Fiskefrämjandet Stockholms skärgård c/o

Stockholmsidrottsförvaltning, Fiske, Box 8313, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation:

Postadress

FFSS Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

c/o Stockholms idrottsförvaltning, Fiske

Box 8313

104 20 Stockholm

Telefon

0708-73 65 30 (Thomas Hjelm)

08-5082 7680 (Sverker Lovén)

E-post

thomas.hjelm@utposten.se

Fax

08-5082 8455

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med huvudinriktningarna i

utvecklingsstrategin för Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, till länsstyrelsen i Stockholms län. Beslut i ärendet

fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget

ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Insatsen måste vara i enlighet med fiskeområdets utvecklingsstrategi.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera kostnaden för respektive aktivitet och under vilken tidsperiod den ska genomföras.

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser medetappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

J. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt K i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt. Om ni delfinansierar projektet med eget arbete för vilket lön

inte kommer att betalas ut ska ni i stället redovisa detta på blanketten "Redovisning av eget arbete i projekt" som ni

hittar på Jordbruksverkets hemsida i blankettarkivet.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt.

• Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om stöd för högst 30 % av

projektkostnaden från Europeiska fiskerifonden. Ytterligare 30 % av utgifterna måste då finansieras av en

annan offentlig finansiär.

• Om projektet ska genomföras enbart med hjälp av offentliga medel ska fördelningen mellan fiskerifonden och

annan offentlig finansiär vara 50/50.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. (Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan).

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligrättsliga organ, såsom statliga organ, kommuner och landsting.

Kontrollera med fiskeområdesgruppen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som

offentlig finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning. Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan

utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket

eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska organiseras

inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget

ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde Norra Bohuslän

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

3

9

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Insatsen avser

Produkter och marknad

Arbetssätt och nätverk

Besöksnäring

Utbildning

Administration

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

Fiskeområde Norra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

Bilaga 18

Journalnummer

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara

i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Stöd enligt denna ansökan

Egen ekonomisk insats (egna medel och egen arbetsinsats)

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

N. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Q. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

P. Övriga upplysningar

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information

och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till

EU:s institutioner för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan ska lämnas in till Fiskeområdesgruppen:

Fiskeområde Norra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: Fiskeområde Norra Bohuslän, Fiskebäcks hamn 4,

426 58 Västra Frölunda.

Kontaktinformation:

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med huvudinriktningarna i

utvecklingsstrategin för Fiskeområde Norra Bohuslän, till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut i ärendet fattas

av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Insatsen måste vara i enlighet med fiskeområdets utvecklingsstrategi.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

Postadress

Fiskeområde Norra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

Telefon

031-29 52 87

070-565 02 67

E-post

sppo@telia.com

Fax

031-29 10 85

Internet

www.fiskeomrade.se

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera kostnaden för respektive aktivitet och under vilken tidsperiod den ska genomföras.

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

J. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt.

• Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om stöd för högst 30 % av

projektkostnaden från Europeiska fiskerifonden. Ytterligare 30 % av utgifterna måste då finansieras av en

annan offentlig finansiär.

• Om projektet ska genomföras enbart med hjälp av offentliga medel ska fördelningen mellan fiskerifonden och

annan offentlig finansiär vara 50/50.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligrättsliga organ, såsom statliga organ, kommuner och landsting.

Kontrollera med fiskeområdesgruppen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som

offentlig finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning. Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan

utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge

detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska

organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra enf örteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde Södra Bohuslän

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

4

0

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Insatsen avser

Produkter och marknad

Arbetssätt och nätverk

Besöksnäring

Utbildning

Administration

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

Fiskeområde Södra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

Bilaga 19

Journalnummer

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara

urskiljbara i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Stöd enligt denna ansökan

Egen ekonomisk insats (egna medel och egen arbetsinsats)

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

N. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Q. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

P. Övriga upplysningar

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information

och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till

EU:s institutioner för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan ska lämnas in till Fiskeområdesgruppen:

Fiskeområde Södra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: Fiskeområde Södra Bohuslän, Fiskebäcks hamn 4,

426 58 Västra Frölunda.

Kontaktinformation:

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med huvudinriktningarna i

utvecklingsstrategin för Fiskeområde Södra Bohuslän, till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut i ärendet fattas

av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Insatsen måste vara i enlighet med fiskeområdets utvecklingsstrategi.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

Postadress

Fiskeområde Södra Bohuslän

Fiskebäcks hamn 4

426 58 Västra Frölunda

Telefon

031-29 52 87

070-565 02 67

E-post

sppo@telia.com

Fax

031-29 10 85

Internet

www.fiskeomrade.se

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för projektet. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum föransökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

J. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen:

Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni

anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer

att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för

denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt.

• Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om stöd för högst 30 % av

projektkostnaden från Europeiska fiskerifonden. Ytterligare 30 % av utgifterna måste då finansieras av en

annan offentlig finansiär.

• Om projektet ska genomföras enbart med hjälp av offentliga medel ska fördelningen mellan fiskerifonden och

annan offentlig finansiär vara 50/50.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligrättsliga organ, såsom statliga organ, kommuner och landsting.

Kontrollera med fiskeområdesgruppen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan räknas som

offentlig finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning. Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan

utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska

organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellanbolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde Vänerskärgården

med Kinnekulle

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

4

1

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella medsökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Insatsen avser

Produktutveckling och kvalitetssäkring av Vänerprodukter

Förädlings-, distributions- och mottagningskapacitet

Kompletterande verksamheter

Samarbete med restaurangnäringen

Marknadsföring

Verksamhetsledare

Administration

Mobiltelefonnummer

Ansökan och bilagor skickas till

Biosfärkontoret

Box 77

542 21 Mariestad

Bilaga 20

Journalnummer

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

Har en positiv inverkan på jämställdheten

F. Programmål (ska alltid fyllas i)

Insatsens inverkan på jämställdheten

Har en neutral inverkan på jämställdheten

Har en negativ inverkan på jämställdheten

Beskriv kortfattat

Har en positiv inverkan på miljön

Insatsens inverkan på miljön

Har en neutral inverkan på miljön

Har en negativ inverkan på miljön

Beskriv kortfattat

H. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara

urskiljbara i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa

G. Momsredovisningsskyldig

Sökanden är momsredovisningsskyldig

Ja

Nej

Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms

J. Beräkning av indirekta kostnader

(Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet)

Typ av kostnader

Lön 1

Lön 2

Sociala avgifter

Lokaler

Utrustning

El, telefon, porto, data

Kostnad, kronor

Andel i projektet,

kronor

Anteckningar

Lönekostnaden avser

Lönekostnaden avser

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

(Redovisa den eventuella

avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av)

Typ av fysisk investering

Utgift (kronor)

Linjär avskrivningstid (år)

Projekttid (år)

Avskrivningskostnad (kr)

(Förs in under punkt H)

Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

L. Beräkning av lönekostnader

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 1

Namn

Typ av lönekostnad

Månadslön

Sociala avgifter

Summa lönekostnad per månad

Antal årsarbetstimmar

Lönekostnad per timme

Kronor

Lön 2

Stöd enligt denna ansökan

Egna medel

Banklån

Annan offentlig finansiering (ange vad)

Summa

M. Finansieringsplan - Ange ansökt stödbelopp och övrig finansiering (kronor)

Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan

N. Annat stöd

Ange om ni även har sökt eller erhållit annat stöd till insatsen genom:

Europeiska fiskerifondens övriga stödområden

Landsbygdsprogrammet

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Annan offentlig finansiär, ange vilken:

Q. Försäkran och underskrift

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

P. Övriga upplysningar

• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.

• Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer

får lämna den information som är nödvändig för bedömningen.

• Jag samtycker till att Jordbrukserket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp

och utbetalt stöd.

Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning

som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information

och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till

EU:s institutioner för kontrolländamål.

OBSERVERA! Ansökan ska lämnas in till Fiskeområdesgruppen:

Biosfärkontoret

Box 77

542 21 Mariestad

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av

upphandlingslagarna?

Ja

Nej

ANVISNINGAR

Ansökan ska skickas till fiskeområdesgruppen: Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad.

Kontaktinformation:

Postadress

Biosfärkontoret

Box 77

542 21 Mariestad

Besöksadress

Magasinsgatan 4

E-post

fiskeomrade@vanerkulle.se

Fax

0501-75 57 99

Internet

www.vanerkulle.se

Telefon

0501-39 31 95

En vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen är

inte stödberättigande.

Fiskeområdesgruppen bereder och överlämnar ärenden, som bedöms överensstämma med huvudinriktningarna i

utvecklingsstrategin för Vänerskärgården med Kinnekulle, till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut i ärendet

fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget

ansvar.

A. Insats

Ange en rubrik som kortfattat beskriver insatsen, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad.

Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en

vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan inkommit till fiskeområdesgruppen inte är

stödberättigande.

Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till

länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum.

B. Uppgifter sökanden

Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till

stödet.

C. Eventuella medsökande

Ange eventuella medsökande.

D. Insatsen avser

Kryssa i de alternativ som gäller för insatsen. Insatsen måste vara i enlighet med fiskeområdets utvecklingsstrategi.

E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen.

Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme.

F. Programmål

Jämställdheten:

Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som

ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i

projektbeskrivningen.

• Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner?

• Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc?

• Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män?

Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper?

Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska ni redovisa hur detta uppnås.

Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön:

• Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden?

• Kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning

och annan materialanvändning att effektiviseras?

• Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt

minimeras denna påverkan?

• Hur kommer eventuella resor i projektet att miljöanpassas? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i

samband med insatsen?

• Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom projektet (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

G. Sökanden är momsredovisningsskyldig

Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange

samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter.

H. Insatser och tidsplanering

Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader).

Eget uttag i näringsverksamhet eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas är

stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då

uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.Denna

lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning.

Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om

utbetalning (slutdatum). Projekt som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om

stöd. Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

J. Beräkning av indirekta kostnader

Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för

beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och

beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt

har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp.

K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar

Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det

stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är

kvar efter det att projektet har avslutats.

Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal

med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas iunder punkt H i

blanketten.

Ett exempel klarlägger situationen: Ni köper en helt ny maskin för 100 000 kronor, för ett projekt som löper över två

år, och vill ha stöd för inköpet. Ni anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning.

Detta innebär det att det kommer att finnas kvar ett restvärde på 60 000 kronor i den fysiska investeringen efter

insatsens slut. Därmed kan stöd för denna maskin endast ges för en utgift på 40 000 kronor.

Kontakta fiskeområdesgruppen om ni har frågor.

L. Beräkning av lönekostnader

Har ni lönekostnader i projektet ska ni fylla i detta avsnitt. Om ni delfinansierar projektet med eget arbete för vilket lön

inte kommer att betalas ut ska ni i stället redovisa detta på blanketten "Redovisning av eget arbete iprojekt" som ni

hittar på Jordbruksverkets hemsida i blankettarkivet.

M. Finansieringsplan

Ange på vilket sätt insatsen finansieras totalt.

• Om privata medel ingår i finansieringen av projektet kan ni ansöka om stöd för högst 30 % av

projektkostnaden från Europeiska fiskerifonden. Ytterligare 30 % av utgifterna måste då finansieras av en

annan offentlig finansiär.

• Om projektet ska genomföras enbart med hjälp av offentliga medel ska fördelningen mellan fiskerifonden och

annan offentlig finansiär vara 50/50.

Ange vilka offentliga organisationer som deltar som offentlig medfinansiär i projektet. Skicka in ett beslut om

medfinansiering tillsammans med ansökan.

Till offentlig medfinansiering räknas medel från offentligrättsliga organ, såsom statliga organ, kommuner och

landsting. Kontrollera med fiskeområdesgruppen, om det råder osäkerhet ifall en organisations finansiering kan

räknas som offentlig finansiering.

Offentlig medfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar, vilket i sin tur kan bestå av

arbetsinsatser, fastigheter/lokaler eller material/utrustning. Den offentliga medfinansieringen måste betalas ut innan

utbetalning från Europeiska fiskerifonden kan ske.

N. Annat stöd

Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta.

O. Upphandlande myndighet eller enhet

Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även

organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och

posttjänster omfattas i vissa fall.

Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn

(LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för

upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt

projekt.

P. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet.

Q. Försäkran och underskrift

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare.

Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från

Bolagsverket eller motsvarande intyg.

Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och

rapporteringen om dem.

Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska

organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är

tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och

fiskeområdesgruppen/länsstyrelsen.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över

stödmottagare.

ANSÖKAN

– stöd till fiskerinäringen 2007-2013

Projekt inom fiskeområde

Vätternvårdsförbundet

A. Insats

Projektrubrik

Startdatum för insatsen

Slutdatum för insatsen

Total kostnad, kronor

B. Uppgifter sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Namn, kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

SJ

V

F

1

4

2

20

12-

1

0

www

.j

or

db

ru

ksver

k

et.

s

e

-PDF

C. Eventuella övriga medverkande i projektet

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ansökan och bilagor skickas till

FOG Vättern

Vätternvårdsförbundet

551 86 Jönköping

Bilaga 21

Journalnummer

E. Beskriv syftet och önskat resultat med insatsen

D. Insatsen avser

Samordning och kunskapsutbyte

Utveckling av fiskerinäringen

Miljö och info

Administration av fiskeområdet

G. Insatser och tidsplanering -

Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara

urskiljbara i bokföringen

Typ av utgift (specificera utgifterna)

Tidsplan (beräknade

start- och slutdatum)

Belopp, kronor

Summa<