SJVFS 2013:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om erkännande av producentorganisationer inom sektorn för mjölk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om erkännande av

producentorganisationer inom sektorn för mjölk;

Utkom från trycket

den 22 april 2013

beslutade den 18 april 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om erkännande av producentorganisationer inom

sektorn för mjölk finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande

av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad

marknadsordning”)1

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2012 av den 15 juni

2012 om meddelanden rörande producent- och branschorganisationer och

avtalsförhandlingar och avtalsförhållanden enligt rådets förordning (EG) nr

1234/2007 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter2,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 880/2012 av den 28 juni 2012

om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

gränsöverskridande

samarbete

och

producentorganisationers

avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter3,

4. lagen (1994:1710) om EG: s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Ansökan om erkännande av producentorganisation

2 § Ansökan om erkännande av sådan producentorganisation som avses i artikel 122

(a) (iiia) i rådets förordning (EG) nr 1234/2007, ska

1. göras på blanketten ”Ansökan om erkännande av producentorganisation för

mjölk” och skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping4, samt

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare.

1 EUT L 299, 16.11.2007, s.1 (Celex 32007R1234).

2 EUT L 156, 16.6.2012, s.39 (Celex 32012R0511).

3 EUT L 263, 28.9.2012, s.8 (Celex 32012R0880).

4 Blanketten kan hämtas på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se alternativt genom att

ringa eller skriva till Jordbruksverket.

SJVFS 2013:13

2

Lägsta antal medlemmar och produktion

3 § En producentorganisation måste ha minst tio aktiva mjölkproducenter som

medlemmar och en avsättningsbar produktion på minst 6 000 ton mjölk per år.

Uppgift om verksamheten

4 § Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för producentorganisationer som

producerar mjölk i Sverige eller som levererar till svenska bearbetningsföretag finns i

artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 511/2012.

-----------

Denna författning träder i kraft den 17 maj 2013.

LEIF DENNEBERG

Jonathan Lukkarinen

(Enheten för handel och marknad)