SJVFS 2013:21

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till potatisstärkelsetillverkare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:21

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till

potatisstärkelsetillverkare;

Utkom från trycket

den 5 juli 2013

beslutade den 4 juli 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter (SJVFS 2005:12) om bidrag till potatisstärkelsetillverkare ska upphöra

att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2013.

LEIF DENNEBERG

Marie Törnquist

(Enheten för handel och marknad)

1 I rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam

organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter

(”förordningen om en samlad marknadsordning”) tillämpades det avsnitt som rör bidrag till

potatisstärkelsetillverkare endast till utgången av regleringsåret 2011/2012 enligt artikel 204.5 och

95a. Detsamma gäller för kommissionens förordning (EG) nr 571/2009 av den 30 juni 2009 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av ett kvotsystem

avseende produktionen av potatisstärkelse.