SJVFS 2013:22

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:74) om stöd för torkat foder

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:22

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:74) om stöd för torkat foder;

Utkom från trycket

den 5 juli 2013

beslutade den 4 juli 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter SJVFS (1995:74) om stöd för torkat foder ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2013.

LEIF DENNEBERG

Marie Törnquist

(Enheten för handel och marknad)

1

Avsnitt I, kapitel IV, avdelning I av del II i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober

2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda

bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) har

upphävts.