SJVFS 2013:25

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:25

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till

länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till

Andorra, Färöarna samt Norge;

Saknr J 138

Utkom från trycket

den 9 augusti 2013

Omtryck

beslutade den 8 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin

till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt

Norge

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att i föreskrifterna ordet ”svin” ska bytas ut mot ”gris”,

dels att 2-6 och 8 §§ samt rubriken till föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av embryon och sperma

från nötkreatur samt sperma från gris till länder som ingår i Europeiska

unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz

(SJVFS 2013:25)

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller inte utförsel av

1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring eller

embryon som modifierats genetiskt,

2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats före den 1

januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro före den 1 mars

1994,

3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den 1 januari

1990, samt

4. sperma från gris som har samlats, behandlats eller lagrats före den 1 oktober

1999.

Definitioner

2 §1 Vid tillämpning av bestämmelserna i dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur och gris hålls,

förvaras eller hanteras,

embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan

överföras till ett annat mottagligt hondjur,

1 Senaste lydelse SJVFS 2004:49.

SJVFS 2013:25

2

embryoproduktionsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

embryosamlingsgrupp som utför samling av ägg, mognad, befruktning och odling av

embryon in vitro

embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad

grupp som utför samling, behandling och förvaring av embryon,

galtstation: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad anläggning

där samling av grissperma görs för att användas vid artificiell insemination,

behandling, distribution och förvaring,

gris: domesticerade djur av familjen suidae,

IBR/IP: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit (infektion

med bovint herpesvirus 1),

in vitro: förlopp som sker utanför ett djurs kropp,

nötkreatur: domesticerade djur tillhörande släktet bos, bison (bison bison) och

vattenbuffel (bubalus bubalus),

officiell veterinär: en veterinär som Jordbruksverket särskilt har utsett att utföra

sådana uppdrag som EU-rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär,

spermalagringsstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning

som är belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma lagras för att användas vid artificiell insemination,

sändning: embryon eller sperma som omfattas av ett och samma hälsointyg som

avses i 4 §,

tjurstation: en officiellt godkänd och officiellt övervakad inrättning som är

belägen inom en medlemsstats eller ett tredje lands territorium i vilken sperma

produceras för att användas vid artificiell insemination, samt

tredje land: ett land som inte är medlem i EU förutom Andorra, Färöarna, Norge

och Schweiz.

(SJVFS 2013:25).

Registrering

3 § Den som vill föra ut embryon och sperma ska vara registrerad för utförsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D194, eller på

annat sätt med motsvarande uppgifter.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju

arbetsdagar före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under två år från

och med den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in

embryon och sperma från annat djurslag än vad registreringen omfattar krävs en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2013:25).

Hälsointyg

4 § En sändning ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg som är utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd eller Europeiska gemenskapernas

kommission (kommissionen) fastställt formulär.2 Intyget ska vara utfärdat av en

2 Förlagor till hälsointygen anges i följande rättsakter. Embryon från nötkreatur – rådets direktiv

89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och

import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex

31989L0556). Sperma från nötkreatur – rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om

djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma

SJVFS 2013:25

3

officiell veterinär på svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk och

bestå av ett enda ark.

Hälsointyget ska i original åtfölja sändningen till mottagaren på destinationsorten.

(SJVFS 2013:25).

Härstamningsbevis

5 § Vid en utförsel ska en sändning som utgörs av embryon eller sperma från

renrasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelsgrisar eller

hybridavelsgrisar åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de förlagor som

har beslutats av kommissionen.3(SJVFS 2013:25).

Villkor för utförsel av embryon från nötkreatur

6 §4 Embryon som förs ut ska

1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro varvid sperman

ska ha samlats på en tjurstation som har godkänts för handel enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med

nötkreatur,

2. ha samlats, hanterats och förvarats av en godkänd embryosamlingsgrupp eller

embryoproduktionsgrupp enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur,

svin, får och get,

3. inte ha kommit i kontakt med en sändning som inte uppfyller kraven som

anges i 2,

4. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och

embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get,

5. komma från en anläggning som inte har meddelats några djurhälsorestrik-

tioner, samt

6. transporteras i förseglade behållare, som ska vara väl rengjorda och

desinficerade eller steriliserade och som ska vara märkta med ett nummer

som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2013:25).

från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407). Sperma från gris

rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom

gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s.62, Celex

31990L0429).

3 Villkor och förlagor till härstamningsbevisen anges i följande rättsakter. Embryon och sperma från

renrasiga avelsdjur av nötkreatur – kommissionens beslut 2005/379/EG av den 17 maj 2005 om

härstamningsbevis för och uppgifter om renrasiga avelsdjur av nötkreatur, deras sperma, ägg och

embryon (EGT L 125, 18.5.2005, s.15, Celex 32005D0379). Sperma från renrasiga avelsgrisar

kommissionens beslut 89/503/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för renrasiga avelssvin och för

sperma, ägg och embryon från sådana djur (EGT L 247, 23.8.1989, s. 22, Celex 31989D0503).

Sperma från hybridavelsgrisar – kommissionens beslut 89/506/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för

hybridavelssvin och för sperma, ägg och embryon från sådana djur (EGT L 247, 23.8.1989, s. 34,

Celex 31989D0506).

4 Senaste lydelse SJVFS 2004:49.

SJVFS 2013:25

4

Villkor för utförsel av sperma från nötkreatur

7 § Sperma som förs ut ska

1. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med

nötkreatur,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en tjurstation som är

registrerad och godkänd för handel enligt de föreskrifter som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt de föreskrifter som anges i 1,

4. om den är fryst, ha förvarats under godkända betingelser under en period av

minst 30 dagar före avsändandet, samt

5. transporteras från de godkända förvaringsställena i förseglade behållare, som

ska vara väl rengjorda och desinficerade eller steriliserade och som ska vara

märkta med ett nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg

som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2004:49).

Villkor för utförsel av sperma från gris

8 § Sperma som förs ut ska

1. komma från grisar som uppfyller de djurhälsokrav som anges i

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars

2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad

gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujezskys sjukdom5,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en galtstation som

är godkänd och registrerad för handel inom EU, Andorra, Färöarna, Norge

eller Schweiz enligt den förordning som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt den förordning som anges i 1,

samt

4. transporteras i förseglade behållare, som ska vara väl rengjorda och

desinficerade eller steriliserade och som ska vara märkta med ett nummer

som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2013:25).

Bestämmelser om undantag

9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning6 träder i kraft den 1 november 2002. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:6) om utförsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från tamsvin till länder som ingår i

Europeiska unionen (EU) och till Norge.

5 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1, Celex 32012R0176.

6 SJVFS 2002:68.

SJVFS 2013:25

5

-----------

Denna författning7 träder i kraft den 30 juni 2004.

Till och med den 31 december 2004 är dock handel med sperma som samlats,

behandlats och lagrats i enlighet med de äldre föreskrifterna tillåten om den åtföljs av

ett sådant hälsointyg som gällde före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna. Från

och med den 1 januari 2005 får handel med sperma som uppfyller kraven i de äldre

föreskrifterna bara ske om den har samlats, behandlats och lagrats före den 31

december 2004.

-----------

Denna författning8 träder i kraft den 1 oktober 2013.

LEIF DENNEBERG

Lotta Andersson

(Enheten för idisslare och gris)

7 SJVFS 2004:49.

8 SJVFS 2013:25.