SJVFS 2013:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för

handläggning av ärenden enligt förordningen

( 1994:1830 ) om införsel av levande djur m.m;

Saknr J 50

Utkom från trycket

den 9 augusti 2013

Omtryck

beslutade den 8 augusti 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., att 1-3 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m.1, ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter för

1. ansökningar om registrering som importör att föra in djur,

2. ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd av förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

3. ansökningar om tillstånd för transitering av djur genom landet,

4. ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser, samt

5. anmälan om registrering för införsel.

I dessa föreskrifter ska begreppet sällskapsdjur ha samma betydelse som i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund-

och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel.

(SJVFS 2013:28).

Registrerad importör

2 § Avgift för ansökningar om registrering som importör att föra in andra djur än

hundar, katter och illrar, som hålls som sällskapsdjur ska betalas med 500 kronor.

(SJVFS 2013:28).

Registrering för införsel

2 a § Avgift för anmälan om registrering för införsel av djur, sperma, ägg och

embryon, ska betalas med 500 kronor.

(SJVFS 2013:28).

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:5.

SJVFS 2013:28

2

Införseltillstånd

3 § Avgift för ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd av

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. ska betalas med följande

belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur

400 kr

2. Andra sällskapsdjur än hundar och katter

400 kr

3. Övriga djur

500 kr

(SJVFS 2013:28).

Transiteringstillstånd

4 § Avgift för ansökningar om tillstånd för transitering av djur genom landet ska

betalas med 500 kronor. (SJVFS 2009:5)

Ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser

5 § Avgift för ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser ska

betalas med belopp som anges i 3 §.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2008:47).

Betalning av avgift

7 § Avgift för ansökningar ska betalas i samband med att ansökningen lämnas till

Jordbruksverket. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning.

Avgift för anmälan om registrering för införsel ska betalas när registreringen har

bekräftats av Jordbruksverket. (SJVFS 2008:47).

Särskild utredning

8 § Om en särskild utredning eller inspektion behöver göras för att en ansökning ska

kunna prövas, ska sökanden stå för kostnaden för utredningen eller inspektionen.

Kostnaden för resa och traktamente ska beräknas enligt de vid varje tidpunkt

gällande lokala kollektivavtalen för resekostnadsersättning, lönetillägg och

traktamente inom distriktsveterinärorganisationen. Övriga kostnader ska debiteras till

självkostnadspris, dock högst med 3 000 kronor.

9 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 15 mars 1998, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:62) om taxa för in- och utförsel av djur och vissa andra

varor ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 oktober 1999.

2 SJVFS 1998:19.

3

SJVFS 1999:88.

SJVFS 2013:28

3

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2009.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 mars 2009.

-----------

Denna författning6 träder i kraft den 1 oktober 2013.

LEIF DENNEBERG

Gerd Eklund

(Enheten för idisslare och gris)

4

SJVFS 2008:47.

5

SJVFS 2009:5.

6

SJVFS 2013:28.