SJVFS 2013:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller

av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge

och vad avser fiskprodukter, Island;

Saknr J 35:2

Utkom från trycket

den 30 september 2013

beslutade den 26 september 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 21 § förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m., att bilaga 1 till verkets föreskrifter (SJVFS

1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra

,

Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter,

Island ska ha följande lydelse.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 september 2013.

LEIF DENNEBERG

Susanne Liljenström

(Enheten för foder och hälsa)

1 Jmfr rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av

veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L24 30.1.1998 s. 9),

senast ändrat genom rådets direktiv 2013/20/EU (EUT L 158 10.6.2013 s 234 Celex 32013L0020).

SJVFS 2013:31

2

Bilaga 1

EU:s område

1. Belgiens territorium

2. Bulgariens territorium

3. Tjeckiens territorium

4. Danmarks territorium med undantag för Färöarna och Grönland

5.

Tysklands territorium

6. Estlands territorium

7. Greklands territorium

8. Spaniens territorium med undantag för Ceuta och Melilla

9. Frankrikes territorium

10. Irlands territorium

11. Italiens territorium

12. Cyperns territorium

13. Lettlands territorium

14. Litauens territorium

15. Luxemburgs territorium

16. Ungerns territorium

17. Maltas territorium

18. Nederländernas territorium i Europa

19. Österrikes territorium

20. Polens territorium

21. Portugals territorium

22.

Rumäniens territorium

23. Sloveniens territorium

24. Slovakiens territorium

25. Finlands territorium

26. Sveriges territorium

27. Förenade kungarikets territorium

28.

Kroatiens territorium

(SJVFS 2013:31)