SJVFS 2014:20

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:215) om produktionsbidrag vid teknisk användning av spannmål och ris

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:20

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:215) om produktionsbidrag

vid teknisk användning av spannmål och ris;

Utkom från trycket

den 16 maj 2014

beslutade den 15 maj 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:215) om produktionsbidrag vid teknisk användning av

spannmål och ris ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2014.

LEIF DENNEBERG

Claes Renström

(Enheten för handel och marknad)